Finansielle rapporter og præsentationer

Vestas offentliggør regnskab fire gange om året: Én årsrapport og tre kvartalsrapporter. Regnskaberne bliver udsendt på engelsk og kan downloades via links nedenfor. Du kan se tidspunktet for de kommende rapporter i finanskalenderen. Ved hver offentliggørelse holder Vestas et informationsmøde, som kan følges live via en audiocast.

  Regnskaber 2019

    Online version                      Download pdf                          Audiocast 
  Første kvartal 2019     
  8. maj 2019
  Online version        Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Link

  Andet kvartal 2019
  15. august 2019
  Online version  Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN) 
  Link 
  Tredje kvartal 2019
  7. november 2019 
  Online version Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Link 

   

  Regnskaber 2018

    Online version   Download pdf Audiocast 
  Første kvartal 2018
  4. maj 2018
  Online version Delårsrapport, første kvartal 2018 (EN)
  Præsentation (EN)
  Link

  Andet kvartal 2018
  15. august 2018
  Online version
  Aktionærinformation
  Delårsrapport, andet kvartal 2018 (EN)
  Præsentation (EN) 
  Link 
  Tredje kvartal 2018
  7. november 2018
  Online version Delårsrapport, tredje kvartal 2018 (EN)
  Præsentation (EN)
  Link 
  Årsrapport 2018
  7. februar 2019

  Aktionærinformation 
  Online version
  Årsrapport (EN)
  Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
  Præsentation (EN)
  Link 

   

  Regnskaber 2017

   

   Online version

   Download pdf

   Audiocast

  Første kvartal 2017
  5. maj 2017

   Delårsrapport

   Delårsrapport (EN)
   Præsentation (EN)

   Link

  Andet kvartal 2017
  17. august 2017

   Delårsrapport
   Aktionærinformation

   Delårsrapport (EN)
   Præsentation (EN)

   Link

  Tredje kvartal 2017
  9. november 2017

   Delårsrapport

   Delårsrapport (EN)
   Præsentation (EN)

   Link

  Årsrapport 2017
  7. februar 2018

   Årsrapport
   Aktionærinformation

   Årsrapport (EN)
   Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
   Præsentation (EN)

   Link

   

  Regnskaber 2016

   

  Online version

  Download pdf 

  Første kvartal 2016
  29. april 2016    

  Link

  Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Track record (EN) 
  Andet kvartal 2016
  18. august 2016 
  Link Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Aktionærinformation 
  Tredje kvartal 2016
  8. november 2016
  Link  Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)

  Årsrapport report 2016
  8. februar 2017 

  Link  Årsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
  Aktionærinformation

  Regnskaber 2015

     Online version  Download pdf
  Første kvartal 2015
  6. maj 2015
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
  Andet kvartal 2015
  19. august 2015
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
   Track record (EN)
   Aktionærinformation
  Tredje kvartal 2015
  5. november 2015
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
  Årsrapport 2015
  9. februar 2016 
   Link  Årsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
   Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
   Track record (EN)
   Aktionærinformation

  Arkiv

  Langsigtede finansielle ambitioner

  Vestas forventer markedsbetingelser, der på længere sigt vil afspejle, at vindenergi vil blive handlet på almindelige markedsvilkår på størstedelen af alle markeder. Vindmølleindustrien er i færd med at undergå en transition til en mere moden industri uden subsidier. Denne forandring leder til et højst konkurrencepræget marked og vil sandsynligvis drive en yderligere konsolidering i industrien. Hinsides transitionen vil et modent marked for vindenergi skabe muligheder for Vestas’ styrkelse af dets førerposition.

  I denne kontekst kan Vestas præsentere de langsigtede finansielle ambitioner, der afspejler dets forventninger til markedsbetingelser og det formodede resultat af dets strategi. 

  I de kommende år forventes omsætningen i serviceforretningen at vokse hurtigere end markedet med en EBIT-margin på ca. 24 pct. 

  ROCE har erstattet ROIC.

  Langsigtede finansielle ambitioner
  Omsætning  Hurtigere vækst end markedet og markedsleder på omsætning 
  EBIT-margin  Minimum 10 pct. 
  Frie pengestrømme  Positiv hvert år 
  ROCE  Minimum 20 over cyklussen 

  Disclaimer og forbehold

  Dette site indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. 

  Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt på dette site, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. 

  Alle fremadrettede udsagn på dette site skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for regnskabsåret 2018, og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for den seneste finansielle rapport. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.

  Forventninger 2019

  Vestas præciserer forventningerne for 2019 på omsætning til mellem EUR 11,0 mia. og EUR 12,25 mia. (i forhold til tidligere EUR 10,75 mia.-12,25 mia.), samt på EBIT-marginen før særlige poster til 8-9 pct. (tidligere 8-10 pct.). Totale investeringer* forventes at beløbe sig til ca. EUR 800 mio. (sammenlignet med tidligere ca. EUR 700 mio.). Justeringerne er baseret på resultaterne for først halvår samt forbedret visibilitet i forhold til resten af året. 


  Det skal understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre når kontrollen er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultater for 2019. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke Vestas’ resultat for 2019.


  Forventninger 2019

  Omsætning (mia. EUR)

   11,0-12,25

  EBIT-margin (%) før særlige poster 

  8-9

  Totale investeringer*(mio. EUR)

  ca. 800

  *) Eksl. opkøbet af SOWITEC Group GmbH, alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer

  Redegørelse for samfundsansvar (bæredygtighed)

  CSR-rapporten og Vestas’ årsrapport udgør Vestas’ 'Communication on Progress'(COP) iht. FN's Global Compact. Rapporten er udarbejder over de 10 FN Global Compacts-principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og bekæmpelse af korruption. 

  I henhold til regnskabslovens §99a udgør COP-rapporten Vestas’ lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.

  Arkiv

  Samfundsansvar
  - årsregnskabslovens §99a
  Lovpligtig redegørelse 2018 (EN)
  Lovpligtig redegørelse 2017 (EN)

  Lovpligtig redegørelser

  Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse
  I henhold til regnskabslovens § 107b og Nasdaq Copenhagen’ regler for børsnoterede selskaber skal alle børsnoterede selskaber forholde sig til Komitéens anbefalinger ud fra ”følg eller forklar-princippet”.

  Vestas’ stillingtagen til de enkelte anbefalinger er beskrevet i Vestas’ lovpligtige redegørelser. Anbefalingerne præciserer, at det er lige så legitimt for et selskab at forklare afvigelser som at følge en konkret anbefaling, idet det væsentligste er, at der skabes gennemsigtighed i selskabets ledelsesforhold.

  Lovpligtig redegørelse for kønsfordeling
  I henhold til regnskabslovens § 99b skal Vestas udarbejde en redegørelse vedrørende kønsfordelingen i Vestas.

  Præsentationer fra kapitalmarkedsdage

  Alle præsentationerne fra Kapitalmarkedsdagene i 2014, 2016 og 2018 kan downloades her.


   Kapitalmarkedsdag 2018

   Emne Indlægsholdere
   Market outlook & strategy update (en) Anders Runevad
   Group President & CEO
   Growing our industry-leading position (en) Juan Araluce
   Executive Vice President & CSO
   North American market continues to be attractive (en) Chris Brown
   President, Vestas North America
   Connecting future and legacy (en) Anders Vedel
   Executive Vice President & CTO
   A competitive supply chain (en) Jean-Marc Lechêne
   Executive Vice President & COO
   The leading service provider in a growing market (en) Christian Venderby
   Group Senior Vice President, Global Service
   Creating a market leader in offshore wind (en) Philippe Kavafyan, CEO, og Lars Krogsgaard, Co-CEO MHI Vestas Offshore Wind
   Financial update (en) Marika Fredriksson
   Executive Vice President & CFO

   Kapitalmarkedsdag 2016

   Emne Indlægsholdere
   Market Outlook (EN) Anders Runevad
   Group President & Chief Executive Officer
   Well positioned to capture growth opportunities (EN) Juan Araluce
   Executive Vice President & Chief Sales Officer
   Ensuring Vestas' current and future competitiveness (EN) Anders Vedel
   Executive Vice President & Chief Technical Officer 
   Operational excellence contributes to lowering LCOE (EN) Jean-Marc Lechêne
   Executive Vice President & Chief Operations Officer
   Service: An increasingly important volume and value enabler (EN) Christian Venderby
   Group Senior Vice President, Global Service
   Strong financial performance delivered (EN) Marika Fredriksson
   Executive Vice President & Chief Financial Officer

    

    

   Kapitalmarkedsdag 2014

   Emne Indlægsholdere
   Introduction (en)  Anders Runevad, Group President & CEO
   Marika Fredriksson, Executive Vice President & CFO
   Grow profitably in mature and emerging markets (en) Juan Araluce
   Executive Vice President & CSO
   Capture full potential of the service business (en) Christian Venderby
   Group Senior Vice President and Head of Service
   Reduce the Levelised Cost of Energy (en)  Anders Vedel, Executive Vice President & CTO
   Jorge Magalhaes, Senior Vice President, Engineering Solutions
   Johnny Thomsen, Senior Vice President, Product Management 
   Improve operational excellence (en)  Jean-Marc Lechêne, Executive Vice President & COO
   Albie Van Buel, Group Senior Vice President, Global Sourcing