Regnskaber 

Vestas offentliggør regnskab fire gange om året: Én årsrapport og tre kvartalsrapporter. Årsrapporten følges af en selskabsmeddelelse, der opsummerer de finansielle resultater for helåret og fjerde kvartal. Tidspunkterne for de kommende rapporter kan findes i finanskalenderen. Du kan abonnere på Vestas' regnskaber og øvrige selskabsmeddelelser via Vestas' nyhedsservice.

Sprog
Regnskaberne bliver udgivet på engelsk. Derudover findes et kort resume på dansk på hjemmesiden (online-version). Selskabsmeddelelsen følgende årsregnskabet findes desuden også på dansk.

Informationsmøde
Ved hver offentliggørelse af et regnskab holder Vestas et informationsmøde, som kan følges live via en audiocast. Her præsenterer selskabets CEO og CFO periodens resultater. Mødet afholdes på engelsk, og yderligere detaljer samt link til audiocastet kan findes i boksen til højre. Præsentationen, som anvendes på mødet, vil være tilgængelig ca. en time forud for mødet. 

Materialer til download
Det seneste regnskab og tilhørende materiale vil være tilgængelig for download i boksen til højre umiddelbart efter offentliggørelse. Regnskaber fra tidligere kvartaler findes i arkivet herunder. Årsrapport 2019

Informationsmøde
Den 5. februar 2020 afholdt Vestas et informationsmøde med en præsentation af resultaterne for 2019. Præsentationen kan følges som audiocast her.

Download: 
Annual report 2019 (pdf)
Selskabsmeddelelsen (DK) (pdf) inkl. resultater for fjerde kvartal 
Investorpræsentation (EN) (pdf)


  Årsrapport 2019

  Årsrapporten indeholder vores finansielle og ikke-finansielle resultater i 2019 og en beskrivelse af vores strategi og ambitioner for de kommende år. Rapporten forefindes kun på engelsk.

  Download rapporten her

  Regnskaber 2019

    Online version                      Download pdf                          Audiocast 
  Første kvartal 2019     
  8. maj 2019
  Online version        Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Link

  Andet kvartal 2019
  15. august 2019
  Online version  Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN) 
  Link 
  Tredje kvartal 2019
  7. november 2019 
  Online version Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Link 
  Årsrapport 2019
  5. februar 2020 
  Online version
  Aktionærinformation 
  Årsrapport (EN) 
  Præsentation (EN)
  Link

   

  Regnskaber 2018

    Online version   Download pdf Audiocast 
  Første kvartal 2018
  4. maj 2018
  Online version Delårsrapport, første kvartal 2018 (EN)
  Præsentation (EN)
  Link

  Andet kvartal 2018
  15. august 2018
  Online version
  Aktionærinformation
  Delårsrapport, andet kvartal 2018 (EN)
  Præsentation (EN) 
  Link 
  Tredje kvartal 2018
  7. november 2018
  Online version Delårsrapport, tredje kvartal 2018 (EN)
  Præsentation (EN)
  Link 
  Årsrapport 2018
  7. februar 2019

  Aktionærinformation 
  Online version
  Årsrapport (EN)
  Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
  Præsentation (EN)
  Link 

   

  Regnskaber 2017

   

   Online version

   Download pdf

   Audiocast

  Første kvartal 2017
  5. maj 2017

   Delårsrapport

   Delårsrapport (EN)
   Præsentation (EN)

   Link

  Andet kvartal 2017
  17. august 2017

   Delårsrapport
   Aktionærinformation

   Delårsrapport (EN)
   Præsentation (EN)

   Link

  Tredje kvartal 2017
  9. november 2017

   Delårsrapport

   Delårsrapport (EN)
   Præsentation (EN)

   Link

  Årsrapport 2017
  7. februar 2018

   Årsrapport
   Aktionærinformation

   Årsrapport (EN)
   Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
   Præsentation (EN)

   Link

   

  Regnskaber 2016

   

  Online version

  Download pdf 

  Første kvartal 2016
  29. april 2016    

  Link

  Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Track record (EN) 
  Andet kvartal 2016
  18. august 2016 
  Link Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Aktionærinformation 
  Tredje kvartal 2016
  8. november 2016
  Link  Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)

  Årsrapport report 2016
  8. februar 2017 

  Link  Årsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
  Aktionærinformation

  Regnskaber 2015

     Online version  Download pdf
  Første kvartal 2015
  6. maj 2015
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
  Andet kvartal 2015
  19. august 2015
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
   Track record (EN)
   Aktionærinformation
  Tredje kvartal 2015
  5. november 2015
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
  Årsrapport 2015
  9. februar 2016 
   Link  Årsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
   Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
   Track record (EN)
   Aktionærinformation

  Arkiv

  Langsigtede finansielle ambitioner

  Vindenergi-industrien er på vej til at blive en konkurrencedygtig industri uden behov for subsidier. Et krav om at fossile brændstoffer hurtigst muligt bliver erstattet af fornybar energi er på den globale dagsorden, og vækstpotentialet er derfor kolossalt. Der er ydermere en stærk efterspørgsel på teknologi, der kan forbedre energieffektiviteten og spare kloden for CO2-udledningen fra konventionelle kilder til elektricitet. Med sin globale rækkevidde, skala, og ledende teknologi er Vestas velpositioneret til at udnytte de hidtil usete muligheder, som det store vækstpotentiale og efterspørgslen efter innovation skaber.

  Selskabet registrerer en industri, der stadig, på trods af at den nærmer sig afslutningen af transitions-perioden, er stærkt konkurrencepræget og derudover påvirket af de nuværende handelsrestriktioner.

  Vestas’ langsigtede ambitioner afspejler disse projekterede markedsbetingelser, kombineret med selskabets strategi og prioriteringer.

  I de kommende år forventes omsætningen i Service-segmentet af vokse hurtigere end markedet med en EBIT-margin på ca. 24 pct.

  Langsigtede finansielle ambitioner

  Omsætning

  Hurtigere vækst end markedet og markedsleder på omsætning

  EBIT-margin

  Minimum 10 pct.

  Frie pengestrømme

  Positiv hvert år

  ROCE

  Minimum 20 pct. over cyklussen


  Forventninger 2020

  For 2020 forventer Vestas en omsætning mellem EUR 14 mia. og 15 mia. inklusive serviceomsætningen, der forventes at vokse med ca. 7 pct. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på 7-9 pct. med en EBIT-margin for service på ca. 25 pct.

  De totale investeringer* forventes at udgøre ca. EUR 700 mio. i 2020. 

  Det skal understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre når kontrollen er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultater for 2020. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke Vestas’ resultat for 2020.


  Forventninger 2020

  Omsætning (mia. EUR)

  14-15

  EBIT-margin (%) før særlige poster 

  7-9

  Totale investeringer*(mio. EUR)

  ca. 700

  *) Ekskl. investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.


  Redegørelse for samfundsansvar (bæredygtighed)

  Sammen med Vestas' årsrapport udgør Vestas' Bæredygtigheds-rapport selskabets 'Communication on Progress'(COP) iht. FN's Global Compact. Rapporten er udarbejder over de 10 FN Global Compacts-principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og bekæmpelse af korruption. 

  I henhold til regnskabslovens §99a udgør COP-rapporten Vestas’ lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.

  Sustainability report 2019 (pdf)

  Læs mere om bæredygtighed hos Vestas (EN) >

  Disclaimer og forbehold

  Dette site indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. 

  Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt på dette site, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. 

  Alle fremadrettede udsagn på dette site skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for regnskabsåret 2018, og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for den seneste finansielle rapport. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.

  Bæredygtighedsrapport 2019

  Download vores bæredygtighedsrapport og læs om de tiltag vi har gjort i løbet af 2019 for at gøre Vestas og verden mere bæredygtig.

  Læs rapporten her

  Lovpligtig redegørelser

  Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse
  I henhold til regnskabslovens § 107b og Nasdaq Copenhagen’ regler for børsnoterede selskaber skal alle børsnoterede selskaber forholde sig til Komitéens anbefalinger ud fra ”følg eller forklar-princippet”.

  Vestas’ stillingtagen til de enkelte anbefalinger er beskrevet i Vestas’ lovpligtige redegørelser. Anbefalingerne præciserer, at det er lige så legitimt for et selskab at forklare afvigelser som at følge en konkret anbefaling, idet det væsentligste er, at der skabes gennemsigtighed i selskabets ledelsesforhold.

  Lovpligtig redegørelse for kønsfordeling
  I henhold til regnskabslovens § 99b skal Vestas udarbejde en redegørelse vedrørende kønsfordelingen i Vestas.

  Præsentationer fra kapitalmarkedsdage

  Alle præsentationerne fra Kapitalmarkedsdagene i 2014, 2016 og 2018 kan downloades her.


   Kapitalmarkedsdag 2018

   Emne Indlægsholdere
   Market outlook & strategy update (en) Anders Runevad
   Group President & CEO
   Growing our industry-leading position (en) Juan Araluce
   Executive Vice President & CSO
   North American market continues to be attractive (en) Chris Brown
   President, Vestas North America
   Connecting future and legacy (en) Anders Vedel
   Executive Vice President & CTO
   A competitive supply chain (en) Jean-Marc Lechêne
   Executive Vice President & COO
   The leading service provider in a growing market (en) Christian Venderby
   Group Senior Vice President, Global Service
   Creating a market leader in offshore wind (en) Philippe Kavafyan, CEO, og Lars Krogsgaard, Co-CEO MHI Vestas Offshore Wind
   Financial update (en) Marika Fredriksson
   Executive Vice President & CFO

   Kapitalmarkedsdag 2016

   Emne Indlægsholdere
   Market Outlook (EN) Anders Runevad
   Group President & Chief Executive Officer
   Well positioned to capture growth opportunities (EN) Juan Araluce
   Executive Vice President & Chief Sales Officer
   Ensuring Vestas' current and future competitiveness (EN) Anders Vedel
   Executive Vice President & Chief Technical Officer 
   Operational excellence contributes to lowering LCOE (EN) Jean-Marc Lechêne
   Executive Vice President & Chief Operations Officer
   Service: An increasingly important volume and value enabler (EN) Christian Venderby
   Group Senior Vice President, Global Service
   Strong financial performance delivered (EN) Marika Fredriksson
   Executive Vice President & Chief Financial Officer

    

    

   Kapitalmarkedsdag 2014

   Emne Indlægsholdere
   Introduction (en)  Anders Runevad, Group President & CEO
   Marika Fredriksson, Executive Vice President & CFO
   Grow profitably in mature and emerging markets (en) Juan Araluce
   Executive Vice President & CSO
   Capture full potential of the service business (en) Christian Venderby
   Group Senior Vice President and Head of Service
   Reduce the Levelised Cost of Energy (en)  Anders Vedel, Executive Vice President & CTO
   Jorge Magalhaes, Senior Vice President, Engineering Solutions
   Johnny Thomsen, Senior Vice President, Product Management 
   Improve operational excellence (en)  Jean-Marc Lechêne, Executive Vice President & COO
   Albie Van Buel, Group Senior Vice President, Global Sourcing