Company announcements:

Vestas offentliggør foreløbige tal for helåret 2022 og finansielle forventninger til 2023

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 27. januar 2023

Selskabsmeddelelse nr. 01/2023
 

Udfordringerne i vindenergiindustrien fortsatte i 2022 grundet uforudset geopolitisk usikkerhed, en accelererende energikrise og høj inflation. Under disse omstændigheder blev Vestas’ resultater for fjerde kvartal negativt påvirket af yderligere udfordringer. Den negative påvirkning i fjerde kvartal består primært af et afgrænset antal projektforsinkelser, en nedskrivning på vores V174-9.5 MWTM-havvindmølle og en stigning i garantihensættelser og bevirker, at vores resultater for helåret ligger under de udmeldte forventninger.

Vestas gjorde i 2022 strategiske og kommercielle fremskridt, der styrkede driften og hævede priserne væsentligt, hvilket indikerer at Vestas vil levere forbedrede finansielle resultater i 2023. Aktivitetsniveauet forventes at blive lavere i 2023 end i 2022, men efterfulgt af øget aktivitet i 2024 hvor installationer i kernemarkeder ventes at stige.

Foreløbige resultater for helåret 2022
Vestas’ foreløbige og ikke-reviderede tal for 2022 viser en samlet omsætning på EUR 14.486 mio. (outlook: EUR 14,5-15,5 mia.). EUR 3.155 mio. af den samlede omsætning stammer fra Serviceforretningen, svarende til en årlig vækst på 27 pct. (outlook: min. 20 pct.). Den højere end forventede vækst i Serviceomsætningen udligner dermed delvist en lavere end forventet omsætning i Power Solutions, som var påvirket af forsinkelser i eksekvering.

Baseret på de foreløbige tal blev EBIT-marginen før særlige poster (8,0) pct. (outlook: ca. (5) pct.), primært drevet af isolerede hændelser i fjerde kvartal 2022, samt forsinkelser på et afgrænset antal projekter i slutningen af kvartalet. I fjerde kvartal foretog Vestas ekstra garantihensættelser på EUR 210 mio. Stigningen i hensættelser relaterer sig primært til højere omkostninger på reparationer og opgraderinger samt få specifikke sager. Som følge af en forventet udfordret lønsomhed relateret til og færre ordrer på V174-havvindmøllen er der foretaget en nedskrivning på EUR 95 mio. på denne platform i kvartalet. EBIT-marginen i Service forventes at blive 21,4 pct. (outlook: ca. 22 pct.). Totale investeringer*) antages at beløbe sig til EUR 758 mio. (2021: EUR 773 mio.), hvilket er under de udmeldte forventninger på ca. 850 mio.


Foreløbige resultater for 2022

Foreløbige resultater Forventninger opdateret d. 02.11.22 Oprindelige forventninger
Omsætning (mia. EUR)14,514,5-15,515-16,5
EBIT-margin (%) før særlige poster(8,0)ca. (5)0-4
Totale investeringer* (mio. EUR)758ca. 850ca. 1.000

* Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures, associerede selskaber og finansielle investeringer.

Stigende priser på vindmøller har været og er en nødvendighed for at imødegå inflation på driftsomkostninger og sikre industriens langsigtede værdiskabelse. Vores fokus på at beskytte værdien af vores produkter og løsninger kræver streng disciplin for at adressere de forhøjede omkostninger på råvarer og komponenter i dialogerne med kunderne. Ordreindgangen i fjerde kvartal udgjorde 4,2 GW med en gennemsnitlig salgspris på EUR 1,15 mio. pr. MW, en sekventiel stigning på 8 pct. For helåret 2022 resulterede dette i en gennemsnitlig salgspris på EUR 1,07 mio. pr. MW (onshore alene: EUR 1,04 mio. pr. MW).

Ordreindgang i vindmølleforretningen, 2022
MW

EMEAAmericasAsia PacificI alt
Ordreindgang4.5684.5472.07411.189

Frie pengestrømme beløb sig til EUR 1.283 mio. i fjerde kvartal, men var EUR (953) mio. for helåret, sammenlignet med EUR 183 mio. i 2021. Denne udvikling afspejlede primært den lavere profitabilitet og resulterede i en nettogæld på EUR (46) mio.
 

Forventninger 2023
I 2023 forventer vi at høje inflationsniveauer på tværs af forsyningskæden og færre vindenergi-installationer vil påvirke omsætningen og lønsomheden negativt. Det lavere niveau af installationer skyldes langsomme godkendelsesprocesser i Europa kombineret med et afdæmpet aktivitetsniveau i USA grundet forberedelserne til et travlt 2024 drevet af Inflation Reduction Act. Stigende priser på vores ordreindgang er en udlignende faktor, men efterlader stadig Vestas udfordret på lønsomheden i 2023. Vi står fortsat fast på at hvis industriens lønsomhed skal forbedres, er det nødvendigt, at vi fortsætter med at styrke vores kommercielle disciplin og værdikæden sammen med vores partnere. Baseret på disse omstændigheder præsenterer Vestas forventningerne for helåret.

Omsætningen for helåret 2023 forventes at beløbe sig til mellem EUR 14,0 mia. og EUR 15,5 mia. Vestas forventer at opnå en EBIT-margin før særlige poster på (2)-3 pct. Totale investeringer*) forventes at beløbe sig til ca. EUR 1 mia. i 2023. Det skal understreges, at der i lighed med de foregående år er større usikkerhed end normalt forbundet med forudsigelser relateret til eksekvering i 2023, og de udmeldte forventninger forsøger at tage højde for situationen og udfordringerne, som de ser ud på nuværende tidspunkt.

Forventningerne til 2023 inkluderer effekten af salget af Vestas’ converter-fabrikker annonceret den 10. august 2022 med en forventet påvirkning på EBIT før særlige poster på ca. EUR 150 mio.

Vestas’ Development-forretning fortsætter med at vokse og for at afspejle forretningsområdets stigende finansielle og strategiske betydning, vil alle indtægter relateret til salg af Development-projekter inkluderes som del af den normale drift fra 1. januar 2023. Effekten af denne ændring på EBIT før særlige poster forventes i 2023 at udgøre et lavt tocifret millionbeløb i EUR.

Generelt i relation til Vestas’ finansielle forventninger bør det også understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre, når kontrollen er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultat for 2023. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke resultatet for året.

Forventninger 2023

Omsætning (mia. EUR)14,0-15,5
EBIT-margin (%) før særlige poster(2)-3
Totale investeringer* (mia. EUR)ca. 1

* Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures, associerede selskaber og finansielle investeringer.

Vestas offentliggør Årsrapporten 2022 den. 8. februar 2023.


Informationsmøde (telekonference)
Fredag den 27. januar 2023 kl. 11:00 afholder Vestas et informationsmøde. Mødet afholdes på engelsk, og det er muligt at følge med og stille spørgsmål via en telekonference. Telefonnumrene til telekonferencen er:

Danmark: 35445577
Europa: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
PIN-kode: 31844852#

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Anders Riis, Vice President,
Communications
Tlf.: +45 4181 3922

Disclaimer og forbehold

Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. 

Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt på dette site, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. 

Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for 2021, og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for den seneste finansielle rapport. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.