Company announcements:

Vestas offentliggør foreløbige tal for helåret 2021 og finansielle forventninger til 2022

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 26. januar 2022

Selskabsmeddelelelse nr. 01/2022

Vindenergiindustrien er fortsat udfordret af det nuværende forretningsmiljø, der er karakteriseret af ustabilitet i forsyningskæden, som forårsager en væsentlig prisinflation i omkostningerne og forsinkelse i eksekveringen af projekter. Derudover påvirker det nuværende miljø både sigtbarheden og profitabiliteten, og Vestas offentliggør derfor i dag foreløbige tal for 2021 og de finansielle forventninger til 2022. Under meget udfordrende omstændigheder opnåede Vestas en rekordhøj omsætning samt overleveringer på i alt 16,6 GW i 2021, som kun har været muligt på grund af vores mere end 30.000 medarbejderes hårde arbejde og dedikation. Ved hjælp af vores fælles viljestyrke og modstandsdygtighed indfriede vi vores forpligtelser over for vores kunder og bidrog til at drive den grønne omstilling fremad, hvilket var yderligere besværliggjort af udfordringerne fra inflation, COVID-19 og et kynisk cyber-angreb.

På kort sigt er vindenergis forretningsbetingelser fortsat volatile, mens de er særdeles positive på længere sigt. I forbindelse med offentliggørelsen af Vestas’ delårsregnskab for tredje kvartal 2021 kommunikerede vi således, at vi forventer den nærmeste fremtid og som minimum hele 2022 vil være kraftigt påvirket af inflation i omkostninger, samtidig med at energikrisen, der bunder i geopolitik og fossile brændstoffers volatilitet, har resulteret i voldsomme stigninger i energipriser.

Foreløbige resultater for helåret 2021
Som følge af disse underliggende betingelser viser Vestas’ foreløbige tal for 2021 en omsætning på EUR 15.587 mio., hvilket er inden for forventningerne på mellem EUR 15,5 mia. og 16,5 mia., mens EBIT før særlige poster forventes at beløbe sig til EUR 461 mio., svarende til en margin på 3,0 pct., hvor forventningerne var omkring 4 pct. Dette reflekterer forsinkelser i installationen af nogle af onshore-projekterne, kombineret med øget inflation i omkostninger. De samme faktorer fortsatte også med at påvirke garantihensættelserne i fjerde kvartal 2021 med øgede omkostninger til reparationer og opgraderinger i forbindelse med eksisterende sager. Niveauet af garantihensættelser for helåret 2021 steg følgelig til 4,4 pct. af omsætningen.

Foreløbige resultater for 2021

Foreløbige resultater Forventninger opdateret d. 03.11.21 Oprindelige forventninger
Omsætning (mia. EUR)15,615,5-16,516-17
EBIT-margin (%) før særlige poster3,0omkring 46-8
Totale investeringer* (mio. EUR)813under 1.000ca. 1.000

Frie pengestrømme*) var positive og beløb sig til EUR 183 mio., hvilket afspejler vores fortsatte fokus på at udbygge Vestas’ finansielle styrke og understreger selskabets operationelle modstandsdygtighed.

* Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures, associerede selskaber og finansielle investeringer.

Det er en nødvendighed at hæve priserne på vindmøller for at imødegå inflationen og sikre industriens værdiskabelse på lang sigt. Vores fokus på at beskytte værdien af vores produkter og løsninger kræver, at vi adresserer de øgede omkostninger på råmaterialer og komponenter over for kunderne, hvilket kræver streng disciplin, som har gjort at forhandlinger har trukket ud. På længere sigt udgør prisstigninger på elkøbsaftaler (power purchase agreements) og energi generelt dog en mulighed for vores kunder for at accelerere deres investeringer i grøn energi. Som resultat heraf beløb den samlede ordreindgang for onshore og offshore vindmøller sig til 13,9 GW i 2021. Den gennemsnitlige salgspris i 2021 steg til EUR 0,83 mio. per MW (onshore alene: EUR 0,81 mio.) mens den i fjerde kvartal var EUR 0,86 mio. per MW (onshore alene: EUR 0,86 mio.).

Ordreindgang i vindmølleforretningen, 2021
MW

EMEAAmericasAsia PacificI alt
Ordreindgang7.6374.5711.68813.896


Opdatering vedrørende cybersikkerheds-hændelse
Vestas ønsker endvidere at give en opdatering på det cyberangreb, som selskabet blev bekendt med den 19. november 2021. Angrebet har ikke forårsaget væsentlig direkte påvirkning af Vestas’ drift eller tilføjet væsentlige ekstraomkostninger, idet vindmøllerne forblev upåvirkede, men det resulterede i en midlertidig nedlukning af visse interne IT-systemer og krævede en omlægning af væsentlige interne ressourcer for at håndtere angrebet og minimere konsekvenserne. Angrebet havde således midlertidigt en indvirkning på vores effektivitet og organisationens evne til at være fuldt fokuseret på eksekveringen ved årets slutning. Den umiddelbare hændelse kan nu betragtes som overstået og selskabets cybersikkerheds-setup var medvirkende til at inddæmme angrebet. Vestas’ arbejde med at styrke både vores egne og energisystemets cybersikkerhed og modstandsdygtighed forsætter.

Koncernchef og CEO Henrik Andersen siger: “Alle i Vestas ydede en fremragende indsats i 2021 for at sikre rekordhøj omsætning på trods af et globalt forretningsmiljø, der blev mere udfordrende året igennem. Ustabilitet i forsyningskæden og stigende energipriser kombineret med en accelereret prisinflation på råmaterialer, transport og mølle-komponenter fortsatte med at forstærke udfordringerne hele året igennem, hvilket påvirkede både sigtbarhed og profitabilitet. Under disse forhold, og uden at gå på kompromis med sikkerhed eller kvalitet, opnåede vi en omsætning på EUR 15,6 mia., en EBIT-margin før særlige poster på 3 pct, og frie pengestrømme på EUR 183 mio. Vi opnåede en ordreindgang på 13,9 GW, aftaler som foretrukken leverandør med vores V236-15.0 MW havvindmølle på projekter på i alt 3,1 GW, samt en stærk performance i Service. I 2021 gjorde vi også vigtige strategiske fremskridt for at styrke Vestas’ fundament og kundefokus. Dette inkluderede integrationen af Offshore-aktiviteterne, introduktionen af en ny forretningsenhed til projektudvikling, og udrulningen af en ny global organisationsplan. Vi er stadig fokuserede på at eksekvere vores strategi og drive energiomstillingen fremad sammen med vores kunder, men forventer at det nuværende udfordrende forretningsmiljø vil fortsætte gennem 2022, hvilket lægger en dæmper på vores forventninger til 2022. For at kunne adressere udfordringerne på kort sigt fordrer det, at industrien udviser den nødvendige disciplin til at beskytte profitabiliteten og forbedre værdiskabelsen på længere sigt, og Vestas vil fortsætte med at bane vejen for at dette kan indfries. Partnerskaber forbliver essentielle for Vestas, og jeg vil gerne udtrykke en stor tak til vores kollegaer, kunder, og partnere og alle der arbejder med Vestas gennem hele værdikæden.” 

Forventninger 2022
Den ustabilitet i forsyningskæden som pandemien har forårsaget, og som har ført til øgede omkostninger til transport og logistik, forventes at fortsætte med at påvirke vindenergiindustrien i hele 2022. Derudover forventer Vestas at opleve en øget påvirkning fra prisinflation på råmaterialer, vindmøllekomponenter og energipriser. Baseret på disse omstændigheder præsenterer Vestas forventningerne for helåret.

Omsætningen for helåret 2022 forventes at blive mellem EUR 15,0 mia. og EUR 16,5 mia. Vestas forventer at opnå en EBIT-margin før særlige poster på 0-4 percent. Totale investeringer*) forventes at beløbe sig til ca. EUR 1.000 mio. i 2022.

Det skal understreges at der er større usikkerhed end normal forbundet med forudsigelser relateret til eksekvering i 2022, og de udmeldte forventninger forsøger at tage højde for situationen og udfordringerne som de ser ud p.t.

Generelt i relation til Vestas’ finansielle forventninger bør det også understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre når kontrollen er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultat for 2022. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke resultatet for året.

Forventninger 2022

Omsætning (mia. EUR)15,0-16,5
EBIT-margin (%) før særlige poster0-4
Totale investeringer* (mio. EUR)ca. 1.000

*) Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures, associerede selskaber og finansielle investeringer.

Vestas offentliggør Årsrapporten 2021 den. 10. februar 2022.

Informationsmøde (telekonference)
Onsdag den 26. januar 2022 kl. 10:00 afholder Vestas et informationsmøde. Mødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telekonference.

Telefonnumrene til telekonferencen er:

Danmark: 3544 5577
Europa: +44 3333 000 804
USA: +1 6319 131 422
PIN-kode: 94197459#

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Finansielle og operationelle hoved- og nøgletal, fjerde kvartal og helår
 

mio. EURQ42021Q42020FY2021FY
2020
FINANSIELLE NØGLETAL
Resultatopgørelse
Omsætning4.5514.27315.58714.819
Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster106358461750
Garantihensættelser287194679693
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømme fra investeringsaktivitet før opkøb af datterselskaber, joint ventures, associerede selskaber og finansielle investeringer(261)(229)(813)(687)
Frie pengestrømme før opkøb af datterselskaber, joint ventures, associerede selskaber og finansielle investeringer59853518356
OPERATIONELLE NØGLETAL
Ordreindgang (mia. EUR) 2,54,011,612,7
Ordreindgang (MW)2.8635.55813.89617.249
Ordrebeholdning – vindmøller (mia. EUR)18,119,018,119,0
Ordrebeholdning – vindmøller (MW)21.98424.63021.98424.630
Ordrebeholdning – Service (mia. EUR)29,223,929,223,9
Overleveret (MW)4.8824.97316.59417.212

Disclaimer og forbehold

Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. 

Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt på dette site, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. 

Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for 2020, og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for den seneste finansielle rapport. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.