Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 5. april 2022

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 5. april 2022
Selskabsmeddelelse nr. 08/2022

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S.

Dagsorden og beslutninger

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Beretningen blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Årsrapport for 2021 (Annual Report 2021) blev godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på DKK 0,37 pr. aktie for regnskabsåret 2021, blev godkendt.

4. Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2021 (Remuneration Report 2021), som blev fremlagt til vejledende afstemning.

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar
Bestyrelsen foreslog et basishonorar på DKK 455.175 pr. bestyrelses­medlem, en stigning på 2 pct. (med tre gange basishonoraret til formanden, og to gange basishonoraret til næstformanden). Derudover inkluderede bestyrelsens forslag en stigning på 2 pct. i honoraret knyttet til hhv. medlemskab af og formandskab for et bestyrelsesudvalg. Den foreslåede ændring i aflønning blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Anders Runevad, Bert Nordberg, Bruce Grant, Eva Merete Søfelde Berneke, Helle Thorning-Schmidt, Karl-Henrik Sundström og Kentaro Hosomi blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. Lars Josefsson stillede ikke op til genvalg. Den foreslåede kandidat Lena Olving blev valgt som nyt medlem.

7. Valg af revisor
Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

8. Forslag fra bestyrelsen

8.1 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2023 svarende til 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet blev godkendt.

9. Bemyndigelse til dirigenten
Dirigenten (med substitutionsret) blev bemyndiget til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne korrektioner som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

- - - - - - -

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg og Anders Runevad blev genvalgt som hhv. formand og næstformand for bestyrelsen.
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383