Company announcements:

Aktiebaseret incitamentsprogram 2022

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 7. april 2022
Selskabsmeddelelse nr. 09/2022
 

Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har besluttet at fortsætte selskabets aktiebaserede incitamentsprogram for alle deltagere, herunder direktionen, og gennemfører en ny lancering for 2022. Programmet vil være baseret på de vilkår og betingelser, der var gældende for de betingede præstationsaktier i 2021 og i overensstemmelse med Vestas’ Vederlagspolitik godkendt af Generalforsamlingen d. 8. april 2021.

Som tidligere vil programmet være baseret på betingede præstationsaktier, og performance vil blive målt over en periode på tre år, baseret på finansielle nøgletal samt kommercielle mål defineret af bestyrelsen.

Detaljer vedr.  det langsigtede incitamentsprogram:

DeltagereDirektionen samt andre specificerede seniorstillinger i ledelsen. Programmet for 2022 omfatter ca. 260 deltagere.
Antal aktierAntallet af aktier, der kan tildeles den enkelte deltager, afhænger af dennes niveau i organisationen. Deltagerne betaler ikke for de tildelte aktier. Hvis alle mål nås på målsætningsniveau, vil der blive tildelt ca. 1,2 mio. aktier med en total nutidsværdi på EUR 34 mio. baseret på den nuværende aktiekurs (lukkekurs Nasdaq Copenhagen pr. 6. april 2022). Det faktiske antal betingede præstationsaktier ved tildeling kan udgøre mellem 0 og 150 pct. af målsætningsniveauet og fastlægges på grundlag af Vestas’ resultater i regnskabsårene 2022, 2023 og 2024. Den maksimale tildeling af aktier under programmet er i alt ca. 1,8 mio. aktier. Antallet af aktier, der kan tildeles de registrerede medlemmer af direktionen (CEO og CFO) vil følge retningslinjerne i Vestas’ Vederlagspolitik. For 2022 vil Vestas’ CEO og CFO blive tildelt hhv. 75.000 og 37.500 aktier på målsætningsniveau, hvilket svarer til hhv. ca. 127 pct. og ca. 158 pct. af deres årlige grundløn. Den faktiske værdi af aktierne ved udbetaling til CEO og CFO kan ikke overstige en øvre grænse på 300 pct. af deres årlige grundløn.
TildelingstidspunktAktier tildeles i 2025.
Resultatmål (KPI’er)KPI’erne er baseret på finansielle mål, herunder Resultat pr. aktie (50 pct. vægtning), Forrentning af anvendt kapital (ROCE) (30 pct. vægtning), Vestas’ markedsandel (20 pct. vægtning), samt kommercielle mål for nogle få relevante deltagere. Alle KPI’er og mål defineres af bestyrelsen. KPI’erne forventes at forblive uændrede i alle tre performance-år. Bestyrelsen vil dog årligt evaluere de valgte KPI’er med mulighed for at omdefinere eller justere disse for et specifikt performance-år.Tildelingen af præstationsaktier finder sted på basis af målopfyldelse særskilt for hver KPI når målet indfries på minimum-niveau. Hvis minimum på index 50 ikke er opnået for en specifik KPI, vil målet ikke udløse præstationsaktier for det pågældende år.
Ekstra tildelingMed det formål at tjene som alternativ til en tiltrædelsesbonus eller som et fastholdelsesinstrument, indeholder programmet i specielle tilfælde muligheden for en ekstra tildeling af aktier.Disse ekstra tildelinger vil ikke blive justeret på baggrund af indfrielse af resultatmål, og vil være en ekstra tildeling til udvalgte deltagere. Disse betingede aktier vil følge den normale modningsperiode og de generelle vilkår og betingelser for aktieincitamentsprogrammet. De udvalgte individer og antallet af aktier skal godkendes af Direktionen og rapporteres til Nominerings- og Kompensationsudvalget. Tildeling til medlemmer af Direktionen vil kræve godkendelse fra Nominerings- og Kompensationsudvalget, og en eventuel tildeling til Vestas’ CEO eller CFO vil blive rapporteret som del af vederlagsrapporten, der præsenteres på den årlige generalforsamling.
VilkårDe betingede præstationsaktier reguleres af de givne vilkår og betingelser for programmet og er underlagt gældende lovgivning. Hvis en deltager vælger at forlade Vestas før tildelingen, vil denne miste retten til at modtage aktier.
Justeringer af programmetAntallet af aktier til rådighed for tildeling og beregningen af performancemålene kan i tilfælde af visse ændringer i Vestas’ kapitalstruktur blive justeret. Derudover kan beregningen af performancemålene justeres i tilfælde af visse ikke-operationelle begivenheder. I tilfælde af overtagelse, fusion, likvidation eller spaltning af Vestas, kan der ekstraordinært foretages en tidligere tildeling. I tilfælde af visse overførsler af aktiviteter eller ændrede ejerforhold i Vestas, kan der endvidere ske justering, udskiftning og/eller differenceafregning af programmet helt eller delvist.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383