Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 8. april 2021

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 8. april 2021
Selskabsmeddelelse nr. 06/2021

 

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 8. april 2021

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S.

Dagsorden og beslutninger

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Beretningen blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

Årsrapport for 2020 (Annual Report 2020) blev godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på DKK 8,45 pr. aktie for regnskabsåret 2020, blev godkendt.

4. Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2020 (Remuneration Report 2020), som blev fremlagt til vejledende afstemning.

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar

Bestyrelsen foreslog et basishonorar på DKK 446.250 pr. bestyrelses­medlem, en stigning på 5 pct. (med tre gange basishonoraret til formanden, og to gange basishonoraret til næstformanden). Derudover inkluderede bestyrelsens forslag en stigning på 5 pct. i honoraret knyttet til hhv. medlemskab af og formandskab for et bestyrelsesudvalg. Den foreslåede ændring i aflønning blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Anders Runevad, Bert Nordberg, Bruce Grant, Eva Merete Søfelde Berneke, Helle Thorning-Schmidt, Karl-Henrik Sundström og Lars Josefsson blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. Carsten Bjerg stillede ikke op til genvalg. Den foreslåede kandidat Kentaro Hosomi blev valgt som nyt medlem.

7. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

8. Forslag fra bestyrelsen

8.1 Opdatering af selskabets vederlagspolitik

Den ændrede vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen.

8.2 Ændring af aktiens pålydende værdi

Bestyrelsen foreslog en ændring af den pålydende værdi pr. aktie fra DKK 1,00 til DKK 0,01 eller multipla deraf, med det formål at muliggøre et aktiesplit. Forslaget blev godkendt.

8.3 Fornyelse og ændring af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslog en fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til at lade selskabet gennemføre kapitalforhøjelser, så de er gældende indtil den 1. april 2026, samt en ændring så den tilladte forhøjelse af aktiekapitalen er et samlet nominelt beløb på DKK 20.197.345. Forslaget blev godkendt.

8.4 Bemyndigelse til at afholde generalforsamlinger elektronisk

Bestyrelsen foreslog, at der optages en ny bestemmelse i selskabets vedtægter § 4, stk. 3, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om, at selskabets generalforsamling afholdes fuldt elektronisk uden fysisk deltagelse. Ændringen til vedtægterne blev godkendt.

8.5 Beslutning om bemyndigelse til at anvende elektronisk kommunikation

Bestyrelsen foreslog optagelse af en ny § 13 i vedtægterne, hvorved bestyrelsen gives mulighed for at beslutte at al kommunikation fra selskabet til dets aktionærer finder sted elektronisk. Ændringen til vedtægterne blev godkendt.

8.6 Bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale ekstra­ordinært udbytte

Bestyrelsen foreslog en bemyndigelse af bestyrelsen til at kunne udbetale ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen blev givet af generalforsamlingen.

8.7 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2022 svarende til 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet blev godkendt.

9. Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten (med substitutionsret) blev bemyndiget til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne korrektioner som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

- - - - - - -

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev genvalgt som formand og Anders Runevad blev valgt som næstformand i bestyrelsen.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Mathias Dalsten, Senior Director
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

De opdaterede vedtægter er vedhæftet denne meddelelse.