Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 30. marts 2015

 

Dagsorden og beslutninger

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning. 

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Årsrapport for 2014 (Annual Report) blev godkendt. 

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på DKK 3,90 pr. aktie for 2014 blev godkendt. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Eija Pitkänen, Henrik Andersen, Henry Sténson, Lars Josefsson, Lykke Friis og Torben Ballegaard Sørensen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. 

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar

5.1 Godkendelse af bestyrelsens endelige honorar for 2014
Bestyrelsen foreslog, at bestyrelseshonoraret og bestyrelsesudvalgshonoraret forblev uændret som godkendt af generalforsamlingen i 2014. Bestyrelsens endelige honorar og bestyrelsesudvalgshonorar for 2014 blev godkendt. 

5.2 Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2015
Bestyrelsen foreslog, at honoraret for 2015 baseres på et fast basishonorar på EUR 52.763 pr. bestyrelsesmedlem samt et udvalgshonorar på EUR 26.382 til bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af et bestyrelsesudvalg. Det foreslåede er en stigning på 10 pct. Forslaget blev godkendt.

6. Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. 

7. Forslag fra bestyrelsen

7.1 Ændring af vedtægternes § 4, stk. 4.
Vedtægterne ændres således, at en generalforsamling ikke skal indkaldes i et landsdækkende dagblad, men offentliggøres på selskabets hjemmeside. Vedtægtsændringen blev godkendt. 

7.2 Ændring af vedtægternes § 10, stk. 1.
Vedtægterne ændres således, at selskabet fremover kan tegnes af to direktionsmedlemmer i forening. Vedtægtsændringen blev godkendt. 

7.3 Godkendelse af selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion
Selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion blev godkendt. 

7.4 Godkendelse af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion
Retningslinjerne for incitamentsaflønning blev godkendt. 

7.5 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling svarende til 10 pct. af selskabskapitalen blev godkendt. 

8. Bemyndigelse til dirigenten
Dirigenten (med substitutionsret) blev bemyndiget til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt foretage korrektioner som Erhvervsstyrelsen måtte kræve. 

- - - - - - -

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev genvalgt som formand og Lars Josefsson blev genvalgt som næstformand i bestyrelsen.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 8209