Company announcements:

Aktiebaseret incitamentsprogram 2015

 

På den ordinære generalforsamlingen den 30. marts 2015 blev den reviderede vederlagspolitik og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse og direktion vedtaget.

Bestyrelsen har efterfølgende fastsat vilkår og betingelser for det betingede præstationsaktieprogram for året 2015 for alle deltagere, herunder direktionen. Det nye aktiebaserede incitamentsprogram er en justering af de tidligere programmer og baseres stadig på betingede præstationsaktier. Programmet er justeret til tre performance-år, der erstatter den tidligere performance-periode på et år, og målene er nu baseret på finansielle nøgletal samt Vestas-koncernens markedsandel, som defineret af bestyrelsen. 

Deltagere Direktionen, Group Senior Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Chief Specialists og Chief Project Managers i Vestas-koncernen. Programmet for 2015 omfatter 190 deltagere.
Antal aktier Antallet af aktier, der kan tildeles den enkelte deltager, afhænger af dennes niveau i organisationen. Deltagerne betaler ikke for de tildelte aktier. Hvis alle mål nås på målsætningsniveau vil der blive tildelt 340.000 aktier med en total nutidsværdi på EUR 15 mio. baseret på den nuværende aktiekurs (lukkekurs Nasdaq Copenhagen pr. 14. april 2015). For 2015 vil målsætningsniveauet for direktionen være 120.000 aktier i alt.
Det faktiske antal betingede præstationsaktier til rådighed for tildeling kan ligge mellem 0 og 150 pct. af målsætningsniveauet og fastlægges på grundlag af Vestas’ resultater i regnskabsårene 2015, 2016 og 2017. Den maksimale tildeling under programmet er i alt 510.000 aktier baseret på fuld målopfyldelse.
Tildelingstidspunkt De betingede præstationsaktier tildeles i to lige store portioner i 2018 og 2020.
Performancemål Målene for alle tre år er baseret på Vestas’ performance på de finansielle mål earnings per share (EPS) og return on invested capital (ROIC) samt Vestas-koncernens markedsandel, opgjort af en prædefineret, uafhængig, velestimeret leverandør af sådanne data.
Vilkår De betingede præstationsaktier er underlagt de givne vilkår og betingelser for programmet og gældende ufravigelig lovgivning. Hvis en deltager vælger at forlade Vestas før tildelingen, vil denne som udgangspunkt miste rettigheden til at modtage præstationsaktier.
Justeringer af programmet Sker der ændringer i Vestas’ kapitalstruktur, kan der foretages justering af antallet af aktier til distribution. I tilfælde af overtagelse, fusion, likvidation eller spaltning af Vestas, kan der ekstraordinært foretages en accelereret tildeling. I tilfælde af visse overførsler af aktiviteter eller ændrede ejerforhold i Vestas-koncernen, kan der endvidere ske justering, udskiftning og/eller differenceafregning af programmet helt eller delvist.

 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 8209