Company announcements:

Registrering af kapitalforhøjelse på nominelt DKK 20.370.410 gennemført

 

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE ER ULOVLIG. DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE OG ER IKKE EN DEL AF ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER OPFORDRING TIL AT GIVE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET VIL VÆRE ULOVLIGT AT GØRE DETTE. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE RESTRIKTION KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF AMERIKANSK, AUSTRALSK, CANADISK, JAPANSK ELLER SYDAFRIKANSK VÆRDIPAPIRLOVGIVNING ELLER AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I ANDRE STATER.

 

Vestas Wind Systems A/S (Vestas) meddeler hermed, at kapitalforhøjelsen på nominelt DKK 20.370.410, svarende til 20.370.410 aktier à nominelt DKK 1,00, i forbindelse med en privatplacering, i dag er blevet gennemført og registreret hos Erhvervsstyrelsen, jf. selskabsmeddelelse nr. 2/2014 af 3. februar 2014 og selskabsmeddelelse nr. 5/2014 af 4. februar 2014.

Efter registreringen af kapitalforhøjelsen vil Vestas’ aktiekapital udgøre nominelt DKK 224.074.513 fordelt på 224.074.513 aktier à nominelt DKK 1,00. De nye aktier har samme rettigheder til udbytte og andre rettigheder i selskabet, som selskabets øvrige aktier.

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under den permanente ISIN-kode den 12. februar 2014.

Vestas Wind Systems A/S

 

Bert Nordberg                                       Anders Runevad
Bestyrelsesformand                              Koncernchef

Kontaktdetaljer

Henrik Guldbæk Welch, Senior Vice President, Group Treasury, Tlf.: +45 9730 5621 og
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations, Tlf.: +45 9730 7201

---ooo0ooo---

 

Denne meddelelse er alene beregnet til informationsformål. Personer, der har behov for rådgivning, bør rådføre sig med en økonomisk rådgiver.

Denne meddelelse udgør ikke og er ikke del af et tilbud om at sælge eller opfordring til at give tilbud om køb eller tegning af værdipapirer i USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika eller i nogen anden jurisdiktion, hvor det vil være ulovligt at gøre dette (”Ekskluderede Territorier”). I særdeleshed er værdipapirerne angivet i denne meddelelse ikke og vil ikke blive registeret under den amerikanske Securities Act (”Securities Act”) eller under anden værdipapirlovgivning i nogen delstat i USA, og kan ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, til USA, medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra, eller i forbindelse med en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirerne, som der henvises til i denne meddelelse, udbydes og sælges alene uden for USA i ”offshore transactions” (som angivet i Regulation S), som opfylder kravene i Regulation S og kan i USA foretages til institutionelle investorer, som er kvalificerede, institutionelle købere i henhold til Rule 144A i Securities Act i transaktioner, som er undtaget fra eller ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirerne, som udstedes i forbindelse med emissionen er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirlovgivning i nogen delstat, provins, territorium eller jurisdiktion i de Ekskluderede Territorier. Medmindre der gælder en undtagelse i den pågældende værdipapirlovgivning, kan sådanne værdipapirer således ikke udbydes, sælges, videresælges, benyttes, udnyttes, overdrages eller leveres, direkte eller indirekte, til de Ekskluderede Territorier eller andre jurisdiktioner, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af det pågældende områdes lovgivning eller ville kræve registrering af sådanne værdipapirer. Der vil ikke være noget offentlig udbud af værdipapirer i USA eller de Ekskluderede Territorier.

Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF (direktivet og eventuelle tiltag til implementering af direktivet i de pågældende medlemsstater benævnes "Prospektdirektivet"). Indholdet af Vestas’ hjemmeside, som er tilgængeligt via hyperlinks på selskabets hjemmeside, er ikke indarbejdet i og udgør ikke en del af dette dokument. Der vil ikke blive offentliggjort noget tilbudsdokument eller prospekt til godkendelse hos en lovgivende myndighed i forbindelse med emissionen.

I ethvert EØS-land, som har implementeret Prospektdirektivet, er dette dokument alene adresseret til ”kvalificerede investorer”, som defineret i Prospektdirektivet, i den pågældende medlemsstat. Denne meddelelse bør ikke anvendes i EØS-medlemsstater af personer, som ikke er Kvalificerede Investorer.

I Storbritannien er denne meddelelse alene rettet mod personer (i) som har professionel erfaring med investeringsforhold, og som falder ind under definitionen for "professionelle investorer" i henhold til § 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller (ii) som er store formueenheder i henhold til § 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen, samt andre personer til hvem det på anden vis lovligt måtte blive kommunikeret (alle disse personer benævnes herefter de ”relevante personer”). Denne meddelelse er ikke rettet mod personer i Storbritannien, som ikke er relevante personer.  Der gives ingen garantier, hverken direkte eller indirekte, og Vestas og dets associerede selskaber og agenter påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for rigtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af denne meddelelse eller anden skriftlig eller mundtlig information afgivet til eller offentliggjort til en interesseret part eller dennes rådgivere omkring selskabet, de nye aktier og/eller emissionen, som der henvises til heri, og ethvert ansvar fraskrives derfor udtrykkeligt.

Visse udtalelser i denne meddelelse er fremadrettede udsagn, og er baseret på selskabets forventninger, hensigter og prognoser for fremtidige præstationer, forventede begivenheder eller tendenser samt andre forhold, som ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn, som kan omfatte formuleringer som ”mål”, ”forudsige”, ”tro”, ”hensigt”, ”anslå”, ”forvente” og formuleringer med lignende betydning inkluderer alle forhold, som ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske resultater af drift, økonomiske forhold, udbyttepolitik og anden udvikling i branchen, som selskabet driver forretning i, kan afvige væsentligt fra det indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garanti for fremtidig udvikling og er underlagt kendte og ukendte risikofaktorer, usikkerheder og andre faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra det direkte eller indirekte indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Risici og usikkerheder taget i betragtning, bør potentielle investorer være forsigtige med at lægge for meget i sådanne fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder alene på datoen for et sådant udsagn og medmindre andet er krævet i henhold til lovgivningen, er Vestas ikke forpligtet til offentligt at opdatere eller revidere eventuelle fremadrettede udsagn, uanset om der foreligger nye informationer, fremtidige begivenheder eller andet.

Enhver angivelse i denne meddelelse om kursen, som aktierne i Vestas er købt eller solgt for tidligere kan ikke lægges til grund for en fremtidig udvikling. Ingen angivelser i denne meddelelse skal opfattes som en indtjeningsprognose og ingen angivelser i denne meddelelse skal fortolkes således at indtjening pr. aktie i selskabet i indeværende eller tidligere regnskabsår nødvendigvis matcher eller overstiger den historiske, offentliggjorte indtjening pr. aktie i selskabet. Kursen på de nye aktier og indtægter i forbindelse hermed kan gå op og ned, og investorerne får muligvis ikke det fulde investerede beløb tilbage ved afhændelse af nye aktier tegnet i henhold til emissionen, der er omtalt heri.