Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 24. marts 2014

 

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S.

 

Dagsorden og beslutninger

1 Bestyrelsens beretning (ikke til afstemning).
2 Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.
Årsrapport 2013 blev godkendt.
3 Beslutning om anvendelse af årets resultat.
Det blev besluttet ikke at udbetale udbytte for 2013.
4 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Eija Pitkänen, Henrik Andersen, Henry Sténson, Jørn Ankær Thomsen, Lars Josefsson og Lykke Friis blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
5 Godkendelse af bestyrelsens honorar.
5.1       Godkendelse af bestyrelsens endelige honorar for 2013.
Bestyrelsen foreslog, at bestyrelseshonoraret og bestyrelsesudvalgshonoraret forblev uændret som godkendt af generalforsamlingen i 2013.
Bestyrelsens endelige honorar for 2013 blev godkendt.
5.2                 Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2014.
Bestyrelsen foreslog, at honoraret for 2014 baseres på et fast basishonorar på EUR 47.966 pr. bestyrelsesmedlem samt et udvalgshonorar på EUR 23.984 til bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af et bestyrelsesudvalg.
Bestyrelsens forslag til honorar for 2014 blev vedtaget. Vedtagelsen indebærer en stigning på 10 pct.
6     Valg af revisor.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
7     Forslag fra bestyrelse og aktionærer.
Forslag fra bestyrelse
7.1     Ændring (omformulering) af vedtægternes § 6, stk. 2-3 og § 11, som følge af ændring af selskabsloven.
Vedtægtsændringen blev godkendt.
7.2     Beslutning om at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk.
98,78 pct. af den repræsenterede kapital stemte for forslaget, og forslaget blev således godkendt.
7.3                 Fornyelse af bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital (bemyndigelser til at udstede nye aktier med eller uden fortegningsret svarende til 10 pct. af selskabskapitalen).
Bestyrelsen blev bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital iht. det foreslåede. Bemyndigelserne gælder indtil 1. marts 2019.
7.4           Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at erhverve egne aktier iht. det foreslåede.

Forlag fra aktionær
7.5 Forslag fra aktionær Kjeld Beyer, Danmark.
7.5.a   Krav om regnskabsoplysninger i indkaldelsen til ordinære generalforsamlinger.
Forslaget blev ikke vedtaget.
7.5.b     Selskabets finansielle rapporter og selskabsmeddelelser skal være tilgængelige på dansk på selskabets hjemmeside i mindst fem år.
Forslaget blev ikke vedtaget.
7.5.c     Der må højst bruges to til tre menupunkter på hjemmesiden for at komme til selskabets finansielle rapporter. Investorsiden skal være let tilgængelig og på dansk.
Forslaget blev ikke vedtaget.
7.5.d     Servering i forbindelse med ordinære generalforsamlinger skal stå i et rimeligt forhold til forventningerne for det kommende år.
Forslaget blev ikke vedtaget.
8     Bemyndigelse til dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.
Dirigenten fik bemyndigelsen iht. det foreslåede.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev genvalgt som formand, og Lars Josefsson blev genvalgt som næstformand i bestyrelsen.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 0000