Company announcements:

Aftale om ny femårig kreditfacilitet på EUR 850 mio.

 

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE ER ULOVLIG.

Aftale om ny femårig kreditfacilitet på EUR 850 mio. 

Vestas har indgået aftale om en ny femårig revolverende kreditfacilitet på i alt EUR 850 mio. Aftalen er indgået med en gruppe af fire banker bestående af Nordea, DNB, HSBC og SEB. Lånedokumentationen forventes at blive færdiggjort i første kvartal 2014.

Baggrund og eksisterende kreditfaciliteter

Den nye kreditfacilitet vil erstatte den eksisterende EUR 650 mio. revolverende kreditfacilitet, som udløber i januar 2015 med mulighed for forlængelse indtil medio 2016. Derudover har Vestas forskellige projektrelaterede garantifaciliteter. Vestas vurderer, at den nuværende gældsstruktur dækker selskabets løbende finansieringsbehov, men den nye femårige kreditfacilitet vil yderligere forlænge løbetiden på selskabets kreditfaciliteter og styrke den finansielle position.

Overordnede betingelser ved kreditfaciliteten

Den nye revolverende kreditfacilitet og forbedrede finansieringsstruktur sikrer en stabil og langsigtet platform, som i nødvendigt omfang understøtter Vestas’ mål om lønsom vækst. Faciliteten er forhandlet på plads på attraktive vilkår, som reflekterer Vestas’ forbedrede kreditprofil.

De overordnede vilkår for faciliteten omfatter blandt andet:

·         Løbetid på fem år fra underskrift af lånedokumentationen.

·         Kreditfaciliteten kan udnyttes både til lån og til udstedelse af projektrelaterede garantier.

·         Lånedelen kan udgøre op til EUR 500 mio.

Den nye facilitet er til generelle forretningsformål. Derudover vil Vestas også sikre nye bilaterale projektrelaterede garantifaciliteter. Den nye revolverende kreditfacilitet er kreditgodkendt af bankerne betinget af dokumentation og succesfuld gennemførelse af en kapitalforhøjelse. 

Rothschild er rådgiver for selskabet i forbindelse med refinansieringen.

Vestas vil løbende vurdere selskabets gældsfinansieringsbehov og mulighederne på tværs af private og offentlige gældsmarkeder.

“Efter at have gennemført vores toårige turnaround-plan skal den nye kreditfacilitet understøtte Vestas’ fortsatte udvikling på tværs af projekter, markeder og kunder. Den nye facilitet reflekterer styrkerne ved Vestas’ fleksible forretningsmodel og gør det muligt for selskabet at fortsætte udviklingen med at øge lønsomheden og generere solide pengestrømme,” udtaler Marika Fredriksson, Executive Vice President & CFO, og fortsætter: ”Vi er glade for den støtte, vi har fået fra vores vigtigste bankforbindelser og er taknemmelige for deres fortsatte engagement over for vores selskab. Denne aftale er et tegn på bankernes tillid til Vestas og vores strategi for de kommende år. Sammen med yderligere kapacitet til projektrelaterede garantier giver denne facilitet Vestas et solidt grundlag til at nå vores mål om lønsom vækst.”

 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark 

Henrik Guldbæk Welch, Senior Vice President, Group Treasury, Tlf.: +45 9730 5621 og

Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations, Tlf.: +45 9730 7201

 

Disclaimer og forbehold

Værdipapirerne angivet i denne meddelelse er ikke og vil ikke blive registeret under den amerikanske Securities Act (”Securities Act”) eller under anden værdipapirlovgivning i nogen delstat i USA, og kan ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, til USA, medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra, eller i forbindelse med en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirerne, som angivet i denne meddelelse er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirlovgivning i nogen delstat, provins, territorium eller jurisdiktion i Australien, Canada, Japan, Sydafrika eller nogen anden jurisdiktion i hvilken et sådant udbud eller salg er ulovligt (”Ekskluderede Territorier”). Medmindre der gælder en undtagelse i den pågældende værdipapirlovgivning, kan sådanne værdipapirer således ikke udbydes, sælges, videresælges, benyttes, udnyttes, overdrages eller leveres, direkte eller indirekte, til de Ekskluderede Territorier eller andre jurisdiktioner, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af det pågældende områdes lovgivning eller ville kræve registrering af sådanne værdipapirer. Der vil ikke være noget offentlig udbud af værdipapirer i USA eller de Ekskluderede Territorier.

Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene.

Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen.

Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for regnskabsåret 2013 (tilgængelig på www.vestas.com/dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.