Company announcements:

Vestas har overgivet sag om tidligere koncernøkonomidirektør til bagmandspolitiet

I december måned sidste år tog Vestas’ bestyrelse skridt til at involvere Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (bagmandspolitiet) i sagen om den tidligere koncernøkonomi­direktør, Henrik Nørremarks økonomiske dispositioner i relation til en indisk samarbejdspartner, jf. selskabsmeddelelse nr. 36/2012 fra den 2. oktober 2012. Dette skete på anbefaling fra selskabets eksterne advokater, fordi disse, sammen med Vestas’ revisorer, havde måttet afslutte en række omfattende fælles undersøgelser af sagen, uden at det havde været muligt for dem at nå frem til, hvad pengene var brugt til. I den mellemliggende periode har bagmandspolitiet i sin indledende efterforskning haft samtaler med bestyrelsesmedlemmer, koncernchefen, flere ledende medarbejdere samt en række ansatte i Vestas. Samtidig har bestyrelsen meddelt den tidligere koncernøkonomi­direktør, at man agter at holde ham ansvarlig for de tab, hans dispositioner måtte vise sig at påføre selskabet.

Helt overordnet drejer sagen sig om to ting:

For det første har den afskedigede tidligere koncernøkonomidirektør på egen hånd indgået vidtrækkende aftaler, som førte til, at Vestas i 2012 foretog hensættelser på EUR 18,9 mio. til at imødegå eventuelle tab i den forbindelse.

Beløbet på EUR 18,9 mio. vedrører to handlinger:

  1. to gældsposter på i alt EUR 4,4 mio., som koncernøkonomidirektøren eftergav den indiske samarbejdspartner, uden at Vestas’ ledel­se, de statsautoriserede revisorer eller selskabets eksterne advokater efterfølgende har kunnet finde nogen forretnings­mæssig begrundelse herfor, og
  2. en investering på EUR 14,5 mio. i et potentielt projekt i Indien.

Ledelsen i det selskab i den indiske koncern, som pengene blev overført til – og som er koncern­forbundet med det selskab, som fik eftergivet den omtalte gæld af den tidligere koncernøko­nomidirektør – har indtil nu ikke kunnet, eller ønsket, at redegøre for hvilke værdier, Vestas skulle have modtaget til gengæld for dette beløb.

For det andet har den tidligere koncernøkonomidirektør – ved at indgå disse aftaler – samtidig væ­sentligt overskredet sine beføjelser som koncerndirektør, idet han ikke havde bemyndigelse til at forpligte Vestas, som han gjorde i de konkrete situationer.

De eksterne revisorers og advokaters undersøgelser har vist, at hverken bestyrelsen eller koncern­chefen har været involveret i eller haft kendskab til de omtalte dispositioner.

Selskabets bestyrelsesformand, Bert Nordberg siger om sagen:

Vestas’ bestyrelse vil have alle aspekter i denne sag belyst og de manglende penge tilbage. Derfor bad vi i første omgang selskabets eksterne advokater og revisorer om at foretage en række omfatten­de undersøgelser. Disse viste, at hverken bestyrelsen eller koncernchefen har været involveret i eller haft kendskab til de omtalte dispositioner.

Undersøgelserne måtte imidlertid afsluttes, uden at det var muligt for advokaterne og revisorerne at nå frem til, hvad pengene var brugt til. På den baggrund besluttede bestyrelsen der­for at anmode bagmandspolitiet om at iværksætte en efterforskning, ligesom vi meddelte den tid­ligere koncernøkonomidirektør, at bestyrelsen agter at holde ham ansvarlig for de tab, hans dispositioner måtte vise sig at påføre selskabet.

At vi ikke tidligere har omtalt denne udvikling, skyldes alene hensynet til efterforskningen,” siger Bert Nordberg.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S

Morten Albæk
Group Senior Vice President, Global MarCom & Corporate Relations
Tlf.: +45 4167 6569

eller

Lars Villadsen
Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: +45 9730 7201