Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 21. marts 2013

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S.

Dagsorden

1.
Bestyrelsens beretning (ikke til afstemning)

2.
Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Årsrapport 2012 blev godkendt.

3.
Beslutning om anvendelse af årets resultat
Det blev besluttet ikke at udbetale udbytte for 2012.

4.
Valg til bestyrelsen

4.1
Bestyrelsen foreslog, at der skulle vælges otte medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

4.2
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Eija Pitkänen, Henrik Andersen, Henry Sténson, Jørgen Huno Rasmussen, Jørn Ankær Thomsen og Lars Josefsson blev genvalgt eller valgt som bestyrelsesmedlemmer.

5.
Godkendelse af bestyrelsens honorar

5.1
Godkendelse af bestyrelsens endelige honorar for 2012
93 pct. af den repræsenterede kapital stemte for, og bestyrelsens endelige honorar for 2012 blev således godkendt.

5.2
Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2013
a) Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsens niveau for basishonorar og udvalgshonorar blev fastholdt på samme niveau som i 2012
98 pct. af den repræsenterede kapital stemte for forslaget, og bestyrelsens forslag til honorar for 2013 blev således vedtaget.

Som følge af godkendelsen af ovenstående punkt bortfaldt separat aktionærforslag om nedsættelse af bestyrelseshonorarerne.

6.
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

7.
Forslag fra bestyrelse og aktionærer

Forslag fra bestyrelsen

7.1
Ændring af vedtægternes § 3 (bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen)
Vedtægtsændringen blev godkendt.

7.2
Ændring af vedtægternes § 10, stk. 1 (selskabets tegningsregel)
Vedtægtsændringen blev godkendt.

7.3
Godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion
Vederlagspolitikken blev godkendt.

7.4
Godkendelse af overordnende retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion
De overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning blev godkendt.

7.5
Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen blev bemyndiget til at erhverve egne aktier iht. det foreslåede.

Forslag fra aktionærer

7.6
Forslag fremsat af Deminor International SCRL/CVBA, Belgien, om at der skulle gennemføres en granskning ved en uafhængig granskningsmand i henhold til selskabslovens §§ 150-152
10 pct. af den repræsenterede kapital (1,5 pct. af den samlede kapital) stemte for forslaget, og forslaget blev således ikke vedtaget.

7.7
Forslag fremsat af Uni Chemical Partner ApS, Danmark
a) Det blev henstillet til bestyrelsen, at der skulle placeres et ansvar hos den nuværende administrerende direktør Ditlev Engel for den negative udvikling af selskabet
4 pct. af den repræsenterede kapital stemte for forslaget, og forslaget blev således ikke vedtaget.

b) Bestyrelsen opfordredes til at forhandle nedsættelse af gage og ydelser til selskabets administrerende direktør Ditlev Engel med 50 pct.
3 pct. af den repræsenterede kapital stemte for forslaget, og forslaget blev således ikke vedtaget.

c) Bestyrelsen opfordredes til at forhandle nedsættelse af gage og ydelser til øvrige ansatte i Vestas-koncernen med 15 pct. af nuværende gager og ydelser
0,5 pct. af den repræsenterede kapital stemte for forslaget, og forslaget blev således ikke vedtaget.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev genvalgt som formand, og Lars Josefsson blev genvalgt som næstformand i bestyrelsen.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 0000