Company announcements:

Vestas indgår aftale om kreditfaciliteter

I juli 2012 (jf. selskabsmeddelelse nr. 30/2012 af 31. juli 2012) indgik Vestas aftale med sine banker om at udsætte halvårstesten af de finansielle covenants. Efterfølgende og i løbet af efteråret 2012 har Vestas foretaget en grundig gennemgang af selskabets fremtidige finansieringsbehov baseret på den nye forretningsmodel.

Gennemgangen viser, at Vestas med den nye forretningsmodel vil være i stand til at reducere sin gæld i årene fremover.

Bankerne og Vestas har således indgået aftale om nedenstående kreditfaciliteter:

  • En revideret syndikeret kreditfacilitet på EUR 900 mio. med det eksisterende banksyndikat bestående af ni internationale banker struktureret som et lån med afvikling på EUR 250 mio. og en revolverende kreditfacilitet på EUR 650 mio. Den reviderede facilitet erstatter den eksisterende syndikerede facilitet på EUR 1.300 mio.
  • Reviderede lån med afvikling med hhv. Den Europæiske Investeringsbank på EUR 200 mio. og Den Nordiske Investeringsbank på EUR 55 mio. 

Lånene vil være fuldt tilbagebetalt i januar 2015, og den revolverende kreditfacilitet udløber i januar 2015 med en option på forlængelse i yderligere to år.

Den grundige gennemgang konkluderer ligeledes, at de reviderede faciliteter er tilstrækkelige til at understøtte selskabets nye forretningsmodel uden behov for en aktieemission. 

Betingelserne for den revolverende kreditfacilitet og lånene er betinget af endelig kreditgodkendelse og dokumentation. Når dette er opnået, vil Vestas have kreditfaciliteter på EUR 1.155 mio. og en Eurobond på EUR 600 mio. Vestas er derudover ved at sikre sig nye projektrelaterede garantifaciliteter.

Vestas’ koncernchef Ditlev Engel udtaler: “Vi glæder os over at have indgået en aftale med vores banker. Det er i Vestas’ interesse at reducere vores gæld, og vi ser nu frem til at fokusere alle vores kræfter på den fortsatte udvikling af et mere skalerbart Vestas.” 

Vestas’ CFO, Dag Andresen tilføjer: “Vestas’ nye forretningsmodel har vist sin styrke, da vores fremtidige finansieringsbehov nu er på et lavere niveau, og vi er overbeviste om, at vi er godt dækket ind med de reviderede faciliteter.”

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Henrik Guldbæk Welch, SVP, leder af Group Treasury og
Lars Villadsen, SVP, leder af Investor Relations
Tel. +45 9730 0000 


Disclaimer og forbehold

Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene.

Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen.

Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for regnskabsåret 2011 (tilgængelig på www.vestas.dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.