Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 29. marts 2012

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S.

Det meddeles hermed, at punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2011.

Endvidere kan det oplyses, at de af bestyrelsen foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev hhv. genvalgt og valgt, jf. dagsordenens punkt 4.

Punkt 5 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor, jf. dagsordenens punkt 6.

I relation til dagsordenens punkt 7.1 kan det ligeledes meddeles, at forslaget blev behandlet og godkendt. Selskabets vedtægter ændres herefter således, at bestyrelsen kan bestå af fem til ti medlemmer. Vedtægternes § 8, stk. 1 får herefter følgende ordlyd:

”Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af fem til ti medlemmer valgt af generalforsamlingen. Derudover består bestyrelsen af de eventuelle medlemmer valgt af medarbejderne, jf. selskabslovens regler herom. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.”

I relation til dagsordenens punkt 7.2, blev bestyrelsen bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev valgt som formand, og Lars Josefsson blev valgt som næstformand i bestyrelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S, tlf. 9730 0000.

Med venlig hilsen

Vestas Wind Systems A/S


Bert Nordberg
Bestyrelsesformand