Company announcements:

Foreløbige tal for første halvår 2012 og opdatering på kreditfaciliteter

Vestas har besluttet at offentliggøre nogle foreløbige regnskabstal for første halvår 2012 og at opdatere markedet med hensyn til sine kreditfaciliteter. Delårsrapporten for første halvår 2012 vil som planlagt blive offentliggjort den 22. august 2012.

Nedenstående tal er foreløbige og er stadig under revision, idet nogle af tallene blandt andet kan blive påvirket af den endelige evaluering af hensættelser, udskudte skatteaktiver og andre regnskabs­mæssige vurderinger.

Efter et tabsgivende første kvartal er Vestas igen rentabelt i andet kvartal

  2. kvartal 2012* 1. kvartal 2012 Ændring
Produceret og afskibet (MW) 2.160 931 132%
Omsætning (mio. EUR) 1.611 1.105 46%
EBIT før særlige poster (mio. EUR) 40 (204) EUR 244 mio.
EBIT-margin før særlige poster (%) 2,5 (18,5) 21%-point
EBIT efter særlige poster (mio. EUR) 18 (245) EUR 263 mio.
Frit cash flow (mio. EUR) (338) (295) EUR (43) mio.

* Foreløbige tal

 Opdatering på kreditfaciliteter

Sammenlignet med årets første kvartal har Vestas opnået en stærk forbedring i indtjening og aktivitetsniveau i andet kvartal 2012. På trods af dette er testen af de finansielle covenants påvirket af de skuffende resultater, som Vestas realiserede i andet halvår 2011 og første kvartal 2012, som hovedsageligt skyldtes omkostningsoverskridelser i forbindelse med introduktionen af ny teknologi.

Vestas har derfor indgået en aftale med sine banker om at udsætte 2012-halvårstesten af de finansielle covenants, der er indeholdt i Vestas’ bankfaciliteter. Bankerne har samtidig tilladt træk, som Vestas finder tilstrækkelige til selskabets fortsatte drift på sædvanlige vilkår, da Vestas forventer, at testen i fremtiden vil finde sted på normale vilkår. 

Vestas betragter denne situation som midlertidig, og set i lyset af selskabets positive resultater i andet kvartal 2012 sammenholdt med den store beholdning af faste og ubetingede ordrer forventer Vestas i nær fremtid at opfylde de finansielle covenants indeholdt i de nuværende bankfaciliteter.

Foreløbige finansielle tal 

  2. kvartal 2012* 2. kvartal 2011 Ændring% 1. halvår 2012* 1. halvår 2011 Ændring%
Produceret og afskibet (MW) 2.160 1.417 52 3.091 2.051 51
Omsætning (mio. EUR) 1.611 1.401 15 2.716 2.461 10
Bruttoresultat (mio. EUR) 248 248 0 260 348 (25)
EBITDA før særlige poster (mio. EUR) 161 150 7 71 150 (53)
EBIT før særlige poster (mio. EUR) 40 77 (48) (164) 8 -
EBIT-margin før særlige poster (%) 2,5 5,5 - (6,0) 0,3 -
EBIT efter særlige poster (mio. EUR) 18 77 (77) (227) 8 -
Resultat efter skat (mio. EUR) (8) 55 - (170) (30) -
Frit cash flow (mio. EUR) (338) (63) - (633) (494) -

* Foreløbige tal

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 0000

 

Disclaimer og forbehold

Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene.

Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen.

Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for regnskabsåret 2011 (tilgængelig på www.vestas.dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.