Company announcements:

Foreløbige hovedtal for regnskabsåret 2011

Baseret på de første indrapporterede tal, som ikke er konsolideret og revideret vedrørende aktivitetsniveauet for Vestas pr. 31. december 2011 kan følgende foreløbige hovedtal for regnskabsåret 2011 oplyses. Flere tal vil også kunne blive påvirket af den endelige valutakursopgørelse. Årsrapporten for 2011 aflægges den 8. februar 2012: 

  • Ordreindgangen i 2011 blev 7,4 GW med en totalværdi på ca. EUR 7,3 mia. Forventningen var 7-8 GW. 
  • Foreløbige opgørelser af Vestas’ likvide beholdninger indikerer, at Vestas fortsat forventer at realisere et positivt frit cash flow i 2011, til trods for at afskibningerne udgjorde 5,1 GW mod tidligere forventet 5,5 GW. Afskibningerne er sammen med ordreindgangen de vigtigste faktorer for cash flow-skabelsen.  
  • En omsætning på ca. EUR 400 mio. med en EBIT på ca. EUR 130 mio. forventes udskudt fra 2011 til første kvartal 2012 på grund af forsinket risikoovergang fra Vestas til kunderne. 
  • Omkostningerne ventes at blive ca. EUR 125 mio. højere end forventet, hvoraf EUR 100 mio. primært skyldes produktionsmodningen af V112-3.0 MW-møllen, GridStreamer-teknologien til 2 MW-platformen samt højere end forventede produktomkostninger. 
  • Som følge af den udskudte omsætning og indtjening samt de højere-end-forventede omkostninger forventes omsætningen for 2011 nu at blive ca. EUR 6 mia. og EBIT-marginen ca. 0 pct. 
  • I fjerde kvartal 2011 venter Vestas at realisere en omsætning på EUR ca. 2,2 mia. og et EBIT på ca. EUR 85 mio. 
  • De tidligere omtalte indkøringsproblemer på generatorfabrikken i Travemünde, Tyskland, er under kontrol og er ved at blive løst. De forventes ikke at påvirke driften negativt i 2012. 
  • Forberedelsen af implementeringen af den nye organisation skrider hurtigere frem end oprindeligt forventet, hvorfor en markant omlægning af hele organisationen allerede kan offentliggøres torsdag den 12. januar 2012. Der afholdes samme dag pressemøde kl. 14.00 på Radisson Blu Royal Hotel i København.   

Vestas forventer først at kunne bekræfte de i denne meddelelse oplyste tal endeligt i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2011 den 8. februar 2012.

Ordreindgang på 7,4 GW i 2011 som forventet
Til trods for at Vestas har oplevet, at nogle kunder har valgt at udskyde kontraktindgåelsen på en del større ordrer fra 2011 til 2012, udgjorde ordreindgangen af faste og ubetingede ordrer 7,4 GW i 2011 – svarende til en værdi på ca. EUR 7,3 mia.. Ordreindgangen falder således inden for selskabets forventninger om en indgang af faste og ubetingede ordrer på 7-8 GW.

Frit cash flow i 2011
Foreløbige opgørelser af Vestas’ likvide beholdninger ved årets afslutning indikerer, at Vestas som udmeldt fortsat forventer at realisere et positivt frit cash flow i 2011.

Omsætning udskydes fra 2011 til 2012
Vestas har i fjerde kvartal 2011 opereret på et særdeles højt aktivitetsniveau for så vidt angår installationer, men som følge af forsinkelser relateret til dårligt vejr, kundeforhold som net-tilslutninger og andre forstyrrelser forventes en del projekter under konstruktion først at kunne indtægtsføres i første kvartal 2012. Omsætningen i 2011 forventes derfor nu at udgøre ca. EUR 6 mia. mod tidligere forventet ca. EUR 6,4 mia., jf. Vestas Wind Systems A/S’ selskabsmeddelelse nr. 44/2011 dateret 30. oktober 2011 vedrørende indkøringsproblemerne i Travemünde, Tyskland, der betød, at EUR 600 mio. af årets oprindeligt forventede omsætning på EUR 7 mia. blev udskudt til 2012.

Vestas kan oplyse, at den samlede omsætningsforskydning på omkring EUR 1 mia. fra 2011 til 2012 i forhold til årets oprindelige forventninger, forventes indtægtsført i de tre første kvartaler af 2012.

Indtjeningen for 2011 justeres
Endvidere kan Vestas oplyse, at forventningerne til EBIT for 2011 reduceres fra ca. EUR 255 mio. til ca. EUR 0 mio., svarende til en reduktion af EBIT-marginen fra ca. 4 pct. til ca. 0 pct.

Føromtalte forsinkelser og heraf følgende forskydning af omsætning for 2011 indebærer i sig selv, at EBIT forventes reduceret med ca. EUR 130 mio. i 2011. 

Af den resterende forventede reduktion på ca. EUR 125 mio. skyldes EUR 100 mio. primært produktionsmodningen af de nye produkter V112-3.0 MW-møllen og GridStreamer-teknologien, der sikrer, at 2 MW-platformen lever op til nye tekniske krav.

I modsætning til produktudvikling, så omkostningsføres produktionsmodningsudgifter straks. De anvendte og forudsatte kalkuler til produktionsmodning af de nye produkter forventes nu ikke at kunne opfyldes omkostningsmæssigt i fjerde kvartal 2011. Produktionsmodningen skønnes nu at have kostet EUR 70 mio. mere end beregnet i form af fejlproducerede emner, yderligere R&D-omkostninger og produktionsstop hos leverandører og hos Vestas selv. Hertil kommer EUR 30 mio. til ekstra installationsomkostninger i salgsenhederne, råvarer og scrap af emner i fjerde kvartal. Der forventes herudover hensat og nedskrevet EUR 25 mio. til udgåede produkter og to projekter.

Der blev i fjerde kvartal 2011 overleveret 2 GW og afskibet 1,5 GW. De samlede produktions- og produktomkostninger pr. MW ventes at falde i løbet af 2012, der dog vil blive negativt resultatpåvirket af ca. 430 for dyrt producerede MW i fjerde kvartal 2011 til overlevering i 2012. 

Ovenstående forventninger til omsætning og EBIT er baseret på foreløbige estimater og skøn, bl.a. i relation til status på formel risikoovergang på en række projekter. Tallene er dermed behæftede med usikkerhed. Som nævnt i Vestas Wind Systems A/S’ selskabsmeddelelse nr. 44/2011 dateret 30. oktober 2011 kan forstyrrelser i produktion og udfordringer ved opstilling af møller i årets sidste måneder, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutninger og tilsvarende forhold således stadig have forårsaget ikke-konstaterede forsinkelser med betydning for Vestas’ resultater i 2011.

Det skal gentages, at den regnskabspraksis som Vestas følger, først tillader Vestas at indtægtsføre ”supply-only”- og ”supply-and-installation”-projekter, når disse har endelig risikoovergang til kunden, uanset om Vestas allerede har leveret og opstillet møllerne.

Indkøringsproblemerne på generatorfabrikken i Travemünde er under kontrol 
Vestas kan oplyse, at til trods for de uventede og meget høje opstartsomkostninger, som nu forventes i fjerde kvartal i forbindelse med indførelsen af GridStreamer-teknologien, er tidligere omtalte indkøringsproblemer på den højteknologiske Travemünde-fabrik nu under kontrol og ved at blive løst. Den ugentlige produktion dækker nu efterspørgslen fra Vestas’ samlefabrikker, og generator­fabrikken forventes således ikke at påvirke driften negativt i 2012.

Ny organisation vil blive offentliggjort den 12. januar 2012
Et stadig mere globalt og effektivt Vestas skal medvirke til at styrke konkurrenceevnen i 2012 og 2013. Ved offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal 2011 annoncerede Vestas derfor, at man i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2011 vil ændre og tilpasse selskabets organisation med henblik på at reducere de faste omkostninger og samtidig allokere flere ressourcer til direkte kunderelaterede aktiviteter. Den nye organisation vil inkludere input, som selskabet har modtaget fra en række institutionelle investorer. Det er fortsat Vestas’ hensigt at reducere den faste omkostningsbase med mindst EUR 150 mio. med fuld virkning fra udgangen af 2012.

Hvis ikke Production Tax Credit (PTC)-ordningen i USA forlænges, kan 2013 blive meget udfordrende år for vindindustrien, som følge af et markant reduceret marked i USA. Hele den globale Vestas-organisation forbereder sig allerede nu på en sådan udvikling, til trods for et forventet højt aktivitetsniveau på det amerikanske marked i 2012.

Vestas kan oplyse, at forberedelsen af implementeringen af den nye organisation skrider hurtigere frem end oprindeligt forventet, hvorfor en markant omlægning af hele organisationen allerede kan præsenteres torsdag den 12. januar 2012. Der afholdes samme dag pressemøde kl. 14:00 på Radisson Blu Royal Hotel i København.

Afholdelse af telefonkonference
I forlængelse af denne meddelelse afholdes telefonkonference i dag den 3. januar 2012 kl. 18.30 for analytikere, investorer og pressen.

Koncernchef, Ditlev Engel, og koncernøkonomidirektør, Henrik Nørremark, vil gennemgå hovedelementerne i denne meddelelse, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Telefonkonferencen afholdes på engelsk, og telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark: +45 70 26 50 40
Øvrige Europa: +44 845 634 0041
USA: +1 718 354 1226 

Telefonkonferencen vil efterfølgende kunne aflyttes på et af følgende numre: +45 7025 2100 eller
+44 20 7769 6425 – Konferencekode: 6435 145#.  

Kontaktdetaljer:

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Ditlev Engel, Koncernchef
Tlf.: +45 9730 0000     

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Peter W. Kruse, Senior Vice President, Group Communications
Tlf.: +45 9730 0000

Disclaimer og forbehold
Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene.

Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen.

Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for regnskabsåret 2010 (tilgængelig på www.vestas.dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.