Company announcements:

Aktiebaseret incitamentsprogram 2012

Bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S har besluttet at fortsætte aktieoptionsprogrammet og etablere et nyt program for 2012 baseret på de samme vilkår, som gælder for incitamentsprogrammet 2010 til 2012 som fastlagt på bestyrelsesmødet afholdt den 26. oktober 2009.

Programmet omfatter Executive Management og alle Executive Vice Presidents, Group Senior Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Chief Specialists og Chief Project Managers i alle forretningsenhederne samt i Vestas Wind Systems A/S. Programmet for 2012 omfatter 330 deltagere.

Antallet af optioner til hver deltager er baseret på omfanget af optionstildelingen til de forskellige management-niveauer i 2010-ordningen. Den samlede nutidsværdi beregnet i henhold til Black-Scholes-modellen udgør DKK 26 mio. Der vil blive udstedt i alt 1.004.723 optioner, og antallet af optioner vil blive fordelt med 100.262 optioner til direktionen og 904.461 optioner til de øvrige deltagende medarbejdere. 
  
Udnyttelseskursen for optionerne er fastsat af Nominerings- & kompensationsudvalget til den gennemsnitlige børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen (alle handler) for perioden 9. til 20. januar 2012, DKK 60,66. Aktieoptionernes udnyttelseskurs korrigeres for eventuelt senere udbetalt udbytte. Tildelingen for 2012 vil finde sted i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af årsrapporten for 2012.

Optionerne kan tidligst udnyttes tre år efter tildelingen, det vil sige fra 2016 og vil normalt bortfalde, såfremt de ikke er udnyttet senest med udgangen af 2017. Hvis deltagerne selv opsiger deres ansættelse inden det tidligste tidspunkt for udnyttelse, vil optionerne bortfalde. Med hensyn til Executive Management, Executive Vice Presidents og Group Senior Vice Presidents skal disse i en periode på tre år efter udnyttelse af optionerne besidde aktier i selskabet svarende til 50 pct. af deltagernes avance efter fradrag af beregnet skat.

Antallet af tildelte optioner i henhold til programmet vil fremgå af årsrapporten for 2012.

For så vidt angår oplysninger om de eksisterende optionsprogrammer henvises til note 32 i årsrapport for 2011.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Bent Erik Carlsen, bestyrelsesformand eller
Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 9730 0000