Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S

 

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 13:00 afholder Vestas Wind Systems A/S ordinær generalforsamling i Aksen House of Business, Hedeager 44, 8200 Aarhus N.

- Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S’ ordinære generalforsamling (pdf)
- Udkast til vedtægter (pdf)
- Årsrapport 2019 (annual report 2019)
- Aktionærinformation 1/2020

Elektronisk kommunikation - oplys din e-mailadresse 
Indkaldelser og adgangskort til Vestas’ generalforsamlinger sendes via e-mail. Det er derfor vigtigt, at aktionærerne tilmelder sig Vestas' e-mailservice, såfremt man ønsker at modtage indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger. I InvestorPortalen kan man via e-mail vælge at abonnere på indkaldelser, års- og delårsrapporter samt andre aktionærinformationer.

Anmeldelse af deltagelse

På grund af coronavirus henstiller vi til, at alle aktionærer brevstemmer – og ikke deltager fysisk
Vi havde set frem til at mødes med vores aktionærer, men desværre er situation omkring coronavirus og smitterisikoen nu så alvorlig, at vi er nødsaget til at opfordre tilmeldte aktionærer til ikke at deltage på generalforsamlingen.  

Meld fra på vestasAGM@vestas.com, hvis du allerede er tilmeldt
Tilmeldte aktionærer, som vælger at følge vores anbefaling om ikke at deltage, bedes venligst af hensyn til vores planlægning give besked via e-mail.

Anmeldelse af deltagelse
Fristen for anmeldelse af deltagelse var fredag den 3. april 2020. 

Stem på forhånd
Fristen for afgivelse af fuldmagt var fredag den 3. april 2020.
Fristen for afgivelse af brevstemme var mandag den 6. april 2020, kl. 12:00.Kalender

5. februar 2020
Offentliggørelse af årsrapport 2019
Læs mere ...

24. februar 2020
Frist for at fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen
Læs mere …

5. marts 2020
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
Læs mere ...

31. marts 2020
Registreringsdato
Læs mere …

3. april 2020
Frist for at anmelde sin deltagelse til Vestas
Læs mere …

3. april 2020
Frist for afgivelse af fuldmagt
Læs mere …

6. april 2020
Frist for afgivelse af brevstemme
Læs mere …

7. april 2020
Ordinær generalforsamling


Indkaldelse

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 13:00 afholder Vestas Wind Systems A/S ordinær generalforsamling i Aksen House of Business, Hedeager 44, 8200 Aarhus N.

Læs mere
Indkaldelse (pdf)

Spørgsmål og svar

Hvis du har spørgsmål forud for generalforsamlingen, kan du sende en vestasagm@vestas.com.

Læs mere
Spørgsmål og svar

Optagelse af et bestemt emne på dagsordenen

Frist for selskabets aktionærer til skriftligt over for bestyrelsen at fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling var mandag den 24. februar 2020.

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S’ ordinære generalforsamling (pdf)

Vedtægternes § 4, stk. 6

“Enhver aktionær (kapitalejer) kan skriftligt over for bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Krav herom skal fremsættes senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.”

Vedtægternes § 4, stk. 6


Registreringsdato

Registreringsdatoen var tirsdag den 31. marts 2020.  

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling, samt til at afgive fuldmagt eller brevstemme. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen på registreringsdatoen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget på denne dato med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 

 Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse til Vestas. Aktionærer, der ønsker at udnytte deres rettigheder, opfordres til i god tid inden generalforsamlingen at kontakte egen depotbank med henblik på at sikre korrekt og tilstrækkelig navnenotering.


Anmeldelse af deltagelse

Fristen for anmeldelse af deltagelse var fredag den 3. april 2020.

På grund af coronavirus henstiller vi til, at alle aktionærer brevstemmer – og ikke deltager fysisk

Vi havde set frem til at mødes med vores aktionærer, men desværre er situation omkring coronavirus og smitterisikoen nu så alvorlig, at vi er nødsaget til at opfordre tilmeldte aktionærer til ikke at deltage på generalforsamlingen.

Meld fra på vestasAGM@vestas.com, hvis du allerede er tilmeldt
Tilmeldte aktionærer, som vælger at følge vores anbefaling om ikke at deltage, bedes venligst af hensyn til vores planlægning give besked via e-mail.

Vedtægternes § 6, stk. 3

“Enhver aktionær (kapitalejer), der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. § 6, stk. 2, og som ønsker at deltage i en generalforsamling eller være repræsenteret ved fuldmægtig, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet. Anmeldelsen af deltagelse er ikke til hinder for, at aktionæren (kapitalejeren), efter at anmeldelse har fundet sted, beslutter at lade sig repræsentere ved fuldmægtig.”

Vedtægternes § 6, stk.3 


Afgivelse af fuldmagt

Afgivelse af fuldmagt

Fristen for at afgive fuldmagt var fredag den 3. april 2020.


Afgivelse af brevstemme

Fristen for at brevstemme var mandag den 6. april 2020 kl. 12.00.


Vedtægternes § 6, stk. 4

“…Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. vedtægternes § 6, stk. 2, kan endvidere afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemmer skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen.”

Vedtægternes § 6. stk. 4


Spørgsmål og svar

Hvis du har spørgsmål forud for generalforsamlingen, kan du sende dem til vestasagm@vestas.com.


Hvor og hvornår afholder Vestas generalforsamling?

Vestas afholder generalsamling onsdag den 7. april 2020 kl. 13.00 i Aksen House of Business, Hedeager 44, 8200 Aarhus N.

Skal selskabets ordinære generalforsamling afholdes ved fysisk fremmøde for at træffe beslutninger, eller kan den afholdes elektronisk? 
Vestas afholder en ordinær generalforsamling med fysisk fremmøde for at træffe beslutninger. Aktionærer, som ikke kan deltage, har mulighed for at afgive fuldmagt eller brevstemme. 

- Afgivelse af fuldmagt
- Afgivelse af brevstemme 

Vestas’ bestyrelse kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at aktionærer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen (delvis elektronisk generalforsamling), jf. selskabsloven. Afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling kræver generalforsamlingens godkendelse. 

Hvis selskabets generalforsamling afholdes elektronisk, er den så beslutningsdygtig?
Vedtægterne indeholder ingen quorumkrav. 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne stiller andre krav til vedtagelsen. Beslutning om ændring af vedtægterne, opløsning, spaltning og fusion, der efter loven skal træffes af generalforsamlingen, kan kun træffes med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, medmindre selskabsloven stiller andre krav til vedtagelsen. Jf. §7 i selskabets vedtægter.  

Stemmefordelingen offentliggøres efter generalforsamlingen på selskabets hjemmeside – link

Hvor mange deltagere er der på selskabets ordinære generalforsamlinger? 
I 2018 og 2019 deltog der mellem 400 til 500 personer. For yderligere oplysninger se referaterne fra generalforsamlingerne – link

Kan selskabet udbetale udbytte uden at det er godkendt på den ordinære generalforsamling? 
Selskabet kan ikke udbetale udbytte til aktionærerne, medmindre dette er godkendt af generalforsamlingen eller sker i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen. 

Har Vestas, i lyset af coronavirus-pandemien, overvejet at undlade at udbetale udbytte for 2019?
Jf. indkaldelsen til Vestas Wind Systems A/S’ ordinære generalforsamling 2020 har bestyrelsen indstillet til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på DKK 7,93 pr. aktie for regnskabsåret 2019. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke til hensigt at ændre ved den indstilling.


Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Aktiekapitalens størrelse
Selskabets aktiekapital er nominelt DKK 198.901.963 fordelt på aktier à DKK 1 og/eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.

  • Antal aktier: 198.901.963
  • Antal stemmer: 198.901.963


Aktionærernes stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.

De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det er i vedtægterne for Vestas Wind Systems A/S fastsat, at bestyrelsen skal bestå af fem til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan indstilles til valg af aktionærerne eller af bestyrelsen.

Rekrutteringskriterier

I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen foranlediger den afgående bestyrelse ved indstilling af kandidater til bestyrelsesvalget, at generalforsamlingen har mulighed for at sammensætte en fortsættende bestyrelse. Ved indstilling af bestyrelseskandidater tilstræber bestyrelsen, at der kan sammensættes en bestyrelse, der:

  • kan handle uafhængigt af særinteresser,
  • repræsenterer en balance mellem kontinuitet og fornyelse,´
  • er tilpasset selskabets situation, og
  • har brancheindsigt samt de forretningsmæssige og finansielle kompetencer, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver på den bedst mulige måde.

Bestyrelsen anvender ekstern hjælp til søgeproces og vurdering af de profiler og kvalifikationer, der konkret er behov for med henblik på at supplere den ekspertise, som afspejles i den samlede sammensætning af bestyrelsen.

Diversitet

Bestyrelsen arbejder løbende på at øge diversiteten i bestyrelsen. Ved indstilling af nye bestyrelseskandidater forfølger bestyrelsen det mål, at bestyrelsen skal bestå af flere nationaliteter af begge køn samt have en spredt aldersfordeling. Dette mål må dog ikke gå ud over de øvrige rekrutteringskriterier.

Bestyrelseskandidater

Anders Runevad

Medlem af bestyrelsen

Anders Runevad
Født: 16. marts 1960
Nationalitet: Svensk
Bosiddende: Sverige
Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem 

Position i Vestas Wind Systems A/S 
Indtrådt i bestyrelsen i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Aktiebeholding
Vestas-aktiebeholdning: 8.096 aktier*.

Ledelseshverv
Formand for bestyrelsen i MHI Vestas Offshore Wind A/S. 

Medlem af bestyrelsen i Nilfisk Holding A/S** og Schneider Electric SE**.

*) Angivet uden decimaler.
**) Selskab noteret på en fondsbørs.

Kompetencer  
Uddannelse
1985-1989 - MBA-studier ved Lund Universitet
1980-1984 - Msc i elektroteknologi (elektroingeniør), Lunds Universitet

Tidligere ansættelser:
2013-2019 - Group President & CEO, Vestas Wind Systems A/S
2010-2013 - President Region West & Central Europe, Ericsson
2006-2010 - Executive Vice President, Sony Ericsson
2004-2006 - President, Ericsson Brazil
2000-2004 - Vice President, Sales and Marketing, Business unit Networks, Ericsson AB
1996-2000 - President, Ericsson Singapore
1991-1996 - Product Manager / Director Product Management,  Ericsson Group
1989-1991 - Product Manager, Ericsson-General Electric USA
1985-1989 - Forskellige stillinger hos Ericsson Group

Særlige kompetencer
Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til industrien for vedvarende energi. Erfaring med at lede et internationalt børsnoteret selskab. Kompetencer inden for international business, strategiudvikling og -implementering, virksomhedsstyring, salg, produktudvikling og drift.

Bert Nordberg

Formand for bestyrelsen

Bert Nordberg

Født: 23. marts 1956
Nationalitet: Svensk
Bosiddende: Sverige
Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Position i Vestas Wind Systems A/S
Indtrådt i bestyrelsen i 2012 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Formand for selskabets bestyrelse siden 2012. 
Formand for nominerings- & kompensationsudvalget.
Medlem af revisionsudvalget.  
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Aktiebeholdning
Vestas-aktiebeholdning: 14.600 aktier*. 

Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i Sigma Connectivity AB og TDC A/S.

Medlem af bestyrelsen i Essity AB**, Saab Group AB** og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA**.


* Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.
** Selskab noteret på en fondsbørs.

Kompetencer
Uddannelse:
1985-1986 - Kurser i International administration, markedsføring og økonomi, INSEAD-universitet
1979-1980 - Ingeniør i den svenske marine, Berga
1976-1979 - Elektroingeniør

Tidligere ansættelser:
2009-2012 - President & CEO, Sony Mobile Communications AB
2008-2009 - Chef for Ericsson Silicon Valley, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
2004-2008 - Executive Vice President for salg og marketing, LM Ericsson Group
2003-2004 - Senior Vice President for koncernfunktionen salg og marketing, LM Ericsson Group
2002-2003 - Chef for Business Unit Systems, LM Ericsson Group
2001-2002 - Chef for Business Unit Global Services, LM Ericsson Group
2000-2004 - Executive Vice President for divisionen Global Services, LM Ericsson Group
1999-2000 - Executive Vice President for Ericsson Services, LM Ericsson Group
1996-2000 - Chef for Enterprise Services, LM Ericsson Group
1980-1996 - Forskellige ledelsespositioner i Digital Equipment Corporation og Data General Corp

Særlige kompetencer:
Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til omstrukturering, infrastruktur og serviceforretninger samt adskillige års international forretningserfaring og viden om udviklingsmarkeder.

Bruce Grant

Bruce Grant
Født: 30. maj 1959
Nationalitet: Amerikansk
Bosiddende: USA
Stilling: Executive Chairman, Applied Value LLC 

Position i Vestas Wind Systems A/S
Indtrådt i bestyrelsen i 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Aktiebeholdning
Vestas-aktiebeholdning: 0 aktier. 

Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i Applied Invest LLC, Applied VenCap LLC og Human Care Corporation. 

Næstformand for bestyrelsen i CosmosID, Inc.  

Medlem af bestyrelsen i RiverMeadow LLC og Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.  

Tillidshverv
Formand for bestyrelsen i Hand in Hand International.

Kompetencer
Uddannelse:
1981-1984 - Ph.d. i Industrial Management, Chalmers Tekniske Universitet
1977-1981 - Kandidatgrad i erhvervsøkonomi, Gothenburg Universitet

Tidligere ansættelser:
1995-1997 - President, Arthur D. Little North America
1993-1995 - President, Arthur D. Little Scandinavia

Særlige kompetencer:
Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A / S: Indgående kendskab til implementering af strategier og turnaroundprocesser i industrien inden for vedvarende energi og store globale industri-virksomheder. Ekspert i sourcing på stålmarkedet og indgående kendskab til det amerikanske marked.

Carsten Bjerg

Medlem af bestyrelsen

Carsten Bjerg

Født: 12. november 1959
Nationalitet: Dansk
Bosiddende: Danmark
Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Position i Vestas Wind Systems A/S
Indtrådt i bestyrelsen i 2011 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
Medlem af revisionsudvalget.
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Aktiebeholdning
Vestas-aktiebeholdning: 4.019 aktier.

Ledelseshverv
Formand for bestyrelsen i Hydrema Holding ApS, Bogballe A/S og Bogballe Investment A/S, Ellepot A/S og Ellegaard Investment I ApS, Guldager A/S og CapHold Guldager ApS, Robco Engineering A/S og Robco Engineering Investment A/S, Arminox A/S og Arminox Investment A/S, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold A/S - og PCH Engineering A/S og PCH Investment A/S. 

Næstformand for bestyrelsen i Rockwool International A/S* (DK).

Medlem af bestyrelsen i Agrometer A/S, Agrometer Investment A/S, Dansk Smede- og Maskinteknik A/S og IBP H ApS - og TCM Group A/S* og TMK A/S.

* Selskab noteret på en fondsbørs.


Kompetencer
Uddannelse:
1984-1985 ACPMM ved Cambridge Universitetet
1983 Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

Tidligere ansættelser:
2007-2013 Koncernchef for Grundfos-koncernen og administrerende direktør, Grundfos Holding A/S
2006-2007 Fungerende koncernchef, Grundfos Management A/S
2003-2006 Viceadministrerende direktør, Grundfos Management A/S
2000-2003 Koncerndirektør for Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S
1997-2000 Direktør for International Produktion, Grundfos Management A/S
1994-1997 Produktlinjedirektør, Danfoss A/S
1989-1994 Fabrikschef, Danfoss A/S
1985-1989 Projektleder, Danfoss A/S
1983-1984 Turnusingeniør, Danfoss A/S

Særlige kompetencer:
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til ledelse af en international koncern herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk ledelse.

Eva Merete Søfelde Berneke

Medlem af bestyrelsen

Eva Merete Søfelde Berneke 
Født: 22. april 1969
Nationalitet: Dansk
Bosiddende: Danmark
Stilling: CEO, KMD A/S 

Position i Vestas Wind Systems A/S
Indtrådt i bestyrelsen 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
Medlem af revisionsudvalget.
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning: 2.159 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i Charlie Tango A/S (DK). 

Næstformand for bestyrelsen i Edlund A/S (DK). 

Medlem af bestyrelsen i Ecole Polytechnique, KMD Venture A/S, LEGO A/S og fire datterselskaber i KMD Holding ApS. 

Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Nationalbank. 

Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen i Danmarks Tekniske Universitet.


Kompetencer
Uddannelse:
1994-1995 - MBA-program, INSEAD-universitet
1988-1992 - Civilingeniør – maskinretning, Danmarks Tekniske Universitet
1990-1991 - Master-studier, Økonomi, École Centrale Paris

Tidligere ansættelser:
2012-2017 - Senior Executive Vice-President, TDC A/S
2009-2011 - Chief of Staff, TDC A/S
2007-2009 - Chief Strategy Officer og medlem af koncernledelsen, TDC A/S
1998-2007 - Partner, McKinsey & Co.
1993-1998 - Konsulent og Engagement Manager, McKinsey & Co.

Særlige kompetencer: 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til virksomhedsledelse, herunder særlig viden om strategieksekvering, ledelse af et børsnoteret selskab, digitalisering og IT.Helle Thorning-Schmidt

Medlem af bestyrelsen

Helle Thorning-Schmidt 
Født: 14. december 1966
Nationalitet: Dansk
Bosiddende: Storbritannien
Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Position i Vestas Wind Systems A/S
Medlem af bestyrelsen siden 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning: 0 aktier. 

Ledelseshverv  
Formand for bestyrelsen i SelectionF ApS.

Medlem af bestyrelsen i Carsoe Group A/S, DJE Holdings Limited, SafeLane Global Limited og The Fertility Partnership Limited.

Tillidshverv 
Formand for bestyrelsen i Dansk Fodbold Unions (DBU) Governance- og Udviklingskomité.

Medlem af bestyrelsen i Islamic Development Bank og Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.

Medlem af ”advisory boards” i Algebris Research & Policy Forum, Atlantic Council, Council on Foreign Relations og US Council on Foreign Relations.

Medlem af “councils” i 21st Century Council – The Bergguen Institute og European Council on Foreign Relations.

Medlem af bestyrelsen (board trustee) i International Crisis Group.

Medlem af International Commission of Financing Global Education Opportunity.


Kompetencer
Uddannelse: 
1992-1993 - MA, i europæiske studier, College of Europe, Brugge
1987-1994 - Cand. Scient. Pol., Københavns Universitet 

Tidligere ansættelser
2016-2019 - Administrerende direktør, Red Barnets internationale paraplyorganisation ”Save the Children”
2011-2015 - Statsminister
2005-2015 - Medlem af Folketinget og formand for Socialdemokratiet
1999-2004 - Medlem af Europa-Parlamentet 

Særlige kompetencer: 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til statslige anliggender og politiske miljøer såvel som strategisk styring af internationale og politiske organisationer.

Karl-Henrik Sundström

Medlem af bestyrelsen

Karl-Henrik Sundström

Født: 10. april 1960
Nationalitet: Svensk
Bosiddende: Sverige
Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Position i Vestas Wind Systems A/S
Indtrådt i bestyrelsen i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Formand for revisionsudvalget og opfylder revisorlovens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen.
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Aktiebeholdning
Vestas-aktiebeholdning: 0. 

Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i TrackLib AB. 

Medlem af bestyrelsen i Mölnlycke Health Care AB, NXP Semiconductors N.V.*  og Sustainable Energy Angels AB.  

Tillidshverv
Formand for The Tax Delegation for Swedish Business and Commerce. 

Medlem af bestyrelsen for Marcus Wallenberg-fonden. 


* Selskab noteret på en fondsbørs.

Kompetencer
Uddannelse:
1997 - Advanced Management Program, Harvard Business School
1985-1987 Trainee Financial Management, LM Ericsson Group
1982-1985 Business Administration, med speciale i Finance og Accounting, Uppsala Universitet
1979-1981 Seniorsergent og Boat Chief, militærtjeneste ved det svenske kystartilleri

Tidligere ansættelser:
2014-2019 - CEO, Stora Enso AB
2013-2014 - Executive Vice President – Printing & Living, Stora Enso AB
2012-2013 - CFO & Executive Vice President, Stora Enso AB
2008-2012 - CFO & Executive Vice President, NXP Semiconductors N.V.
2003-2007 - CFO & Executive Vice President, LM Ericsson Group
2002-2003 - Vice President og chef for Ericsson Global Services, LM Ericsson Group
1999-2002 - Managing Director Ericsson Australia, LM Ericsson Group
1997-1999 - Corporate Treasurer & Senior Vice President, LM Ericsson Group
1992-1997 - Business Area Controller Public Telecommunications, LM Ericsson Group
1988-1991 - CFO, Compania Argentina de Telefonos, LM Ericsson Group
1985-1988 - Forskellige positioner hos LM Ericsson Group
1982-1985 - Foreign Currency Dealer, Svenske Handelsbanken

Særlige kompetencer:
Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til bæredygtighed, strategi, regnskabsvæsen og økonomi. International erfaring med markedsføring og salg af kapitalgoder.

Lars Josefsson

Næstformand for bestyrelsen

Født: 31. maj 1953
Nationalitet: Svensk
Bosiddende: Sverige
Stilling: Uafhængig konsulent

Position i Vestas Wind Systems A/S
Indtrådt i bestyrelsen i 2012 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Næstformand for selskabets bestyrelse siden 2012.
Formand for teknologi- & produktionsudvalget.
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Aktiebeholdning
Vestas-aktiebeholdning: 3.500 aktier.

Ledelseshverv
Formand for bestyrelsen i TimeZynk AB.

Medlem af bestyrelsen i Holmen AB*, Metso Oyj* og Ouman Oy. 

* Selskab noteret på en fondsbørs.


Kompetencer
Uddannelse:
1990 - International Advanced Management Programme (IAMP)
1984-1985 - Kandidatgrad i virksomhedsøkonomi, Uppsala Universitet
1973-1977 - Kandidatgrad fra School of Engineering Physics, Chalmers Tekniske Universitet 

Tidligere ansættelser: 
2012-2013 - CEO, Micronic Mydata AB
2011-2012 - CEO, Alimak Hek AB
2004-2011 - President, Sandvik Mining and Construction
2003-2004 - President, Siemens Industrial Turbines AB
1999-2003 - President, ALSTOM Power Sweden AB
1977-1999 - Forskellige ledelsespositioner hos ABB

Særlige kompetencer:
Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til udviklings-, produktions- og teknologimæssige forhold samt ledelse af internationale virksomheder.