“Vi vil fortsætte med at levere løsninger med laveste Cost of Energy ved at styrke vores teknologi og førerskab inden for service.”

Bert Nordberg
Bestyrelsesformand

Vestas står stærkt i et marked under forandring

Fremtiden ser lys ud
Betingelserne i energisektoren er under forandring, men vi ser fortsat frem til at forbedre vores effektivitet og vores position i markedet. Den bæredygtige energi fortsætter sin vej mod at blive mainstream, hvilket skaber positive langsigtede udsigter og mangfoldige muligheder for vindenergisektoren. Dette er muligheder, som vi vil drage fordel af med den rette strategiske tilgang og det rigtige ledelsesteam, og jeg har fuld tillid til, at vi vil nå vores strategiske ambitioner. 

Vejen til en fortsat førerposition inden for bæredygtig energi
Jeg vil gerne fremhæve nogle af de vigtige skridt vi har taget på vejen mod at blive den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger. 

 I 2017 annoncerede vi et samarbejde med den australske developer Windlab Limited om at skabe verdens første hybrid-anlæg, der integrerer vind, sol og batterilagring koblet til elnettet, og som er på niveau med et forsyningsværk. Kennedy-projektet er designet til at kunne hjælpe med at bane vejen for, hvordan bæredygtig energi i fremtiden i højere grad kan integreres i det samlede energimix og adressere de udfordringer i forhold til netstabilitet, der traditionelt har forhindret en større optagelse af bæredygtig energi. Erfaringerne fra dette projekt vil kunne bidrage til en acceleration af den globale transition til en energiproduktion med bæredygtig energi i førersædet. 

 Vi har også engageret os i et partnerskab med batteriproducenten Northvolt AB. Ligesom Kennedy energikraftværket i Australien, handler dette initiativ om at bruge kernen af Vestas’ forretning, vindekspertisen, som en stærk base for at skabe intelligente, bæredygtige energiløsninger. 

 På kort sigt vil Vestas-koncernens resultater uundgåeligt være under påvirkning af de nuværende udfordringer i markedet, men vi er overbeviste om, at en succesfuld eksekvering af vores strategi vil lede til nye vækstmuligheder og sund profitabilitet. Vores finansielle performance i 2017 gjorde det muligt for bestyrelsen at øge tilbagebetalingen til vores aktionærer, i form af udbytte og gennemførelsen af to aktietilbagekøbsprogrammer i løbet af året. 

 Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke vores kunder, aktionærer og medarbejdere. I er alle med til at gøre virksomheden succesfuld, og gør det muligt for Vestas at være en drivkraft i den globale omstilling fra fossile brændstoffer til bæredygtig energi.


"Vestas er finansielt stærk og velforberedt på at møde mulighederne og udfordringerne i det til stadighed foranderlige energimarked."

Anders Runevad
Koncernchef

Styrkelse af vores førerposition i et marked i transition

Vi forbliver i front i et marked under forandring
Forandringerne i industrien for bæredygtig energi sker med stor hast. I det forløbne år har vi set prisen på elektricitet fra bæredygtige energikilder blive reduceret betragteligt, og konkurrencen blive skærpet på markeder rundt om i verden. I så dynamisk et marked er det ikke desto mindre lykkedes os at bevare vores førerposition, med fornuftige resultater for året, og vi har leveret på vores strategiske målsætninger om at vokse hurtigere end det omgivende marked, levere ’best-in-class’ marginer, og tilbyde vores kunder energiløsninger med den laveste Cost of Energy. 

Resultater i 2017
Hvis jeg ser tilbage på 2017, så er Vestas’ resultater i form af ordreindgang, omsætning, profitabilitet og generering af frie pengestrømme opmuntrende. Dertil kommer mange andre bedrifter i løbet af året. Vi fortsatte udviklingen af vores to kommercielt succesfulde platforme, inklusive en opgradering af 3 MW-platformen til 4 MW med introduktionen af tre nye møllevarianter.  

2017 udgjorde endnu et travlt år på Vestas’ fabrikker. Vi håndterede et højt produktionsniveau, samtidig med at vores globale rækkevidde og konkurrencedygtighed blev styrket. Sikkerhed er fortsat en integreret del af at opnå operationel excellence, og i løbet af de sidste 10 år har Vestas opbygget en stærk sikkerhedskultur. I 2017 lykkedes det Vestas at holde antallet af ’total recordable injuries’ pr. en million arbejdstimer under målet på max. 6,0.

Serviceforretningen leverede et stærkt resultat og er fortsat en støt voksende værdiskaber for Vestas. Service er godt på vej i forhold til at levere en 50 pct. vækst i omsætningen i 2020 i forhold til omsætningen i 2016. 

På trods af den turbulente situation med skattereformen i USA, er vi tilfredse med, at den endelige version af skatteloven bevarer de oprindelige betingelser, og ikke ændrer på udfasningsplanen og værdien af den såkaldte Production Tax Credit. 

Positioneret til og forberedt på nye udfordringer og muligheder
Det er nødvendigt, at vi forbliver agile, både i forhold til hvordan vi bruger vores vindekspertise til at forme fremtidige teknologier, og i forhold til hvordan vi indretter forretningen, så den kan tilpasse sig til det foranderlige marked. Kombinationen af vores kommercielle best practices og ressourcer gør det muligt yderligere at konsolidere vores førerposition i markedet og positionere os stærkt til at gribe fremtidige vækstmuligheder. 

Jeg vil gerne takke alle Vestas’ medarbejdere for den dedikerede indsats for at hjælpe med at skabe en mere bæredygtig fremtid for kloden.

Koncernens strategi

Udfasningen af kulstofudledningen i energisektoren er begyndt, og vedvarende energi anslås at blive dominerende i fremtidens energiproduktion. Vindenergi er på vej til at blive en standard-energikilde, og de langsigtede udsigter for vedvarende energi skaber mange muligheder for vindenergisektoren. 

Vestas forbliver dedikeret til dets vision om at være global leder inden for bæredygtige energiløsninger. Vindkraft vil stadig være kernen af Vestas’ forretning, men samtidig ser virksomheden et bredere fokus på bæredygtige energiløsninger, der kan udvide markedet for vindmøller, åbne op for nye indtjeningsmuligheder og øge Vestas’ tilstedeværelse i markedet. I 2017 viste Vestas, hvordan bæredygtige energiløsninger kan komme til at se ud i fremtiden, med kombinationen af vindenergi, solenergi, og energilagring i verdens første hybrid-projekt i forbundet til elnettet. 

Til at understøtte den overordnede vision har Vestas fortsat fire strategiske målsætninger: at være global leder inden for vindenergiløsninger og global leder inden for service af vindenergiløsninger, med de laveste omkostninger og markedsledende global drift. 

Mens vindenergi i mange markeder er på vej til at blive den energiløsning, der har den laveste Cost of Energy, er konkurrencen samtidig blevet skærpet, med markeder for vedvarende energi der bevæger sig væk fra skattemæssig og politisk støtte og til mere kompetitive udbudsstrukturer. Under disse forudsætninger har Vestas leveret på sin strategi om at vokse hurtigere end markedet og levere best-in-class marginer, og har styrket sit globale lederskab i alle tre forretningsområder: onshore, offshore og service.

Læs mere (EN) (pdf)

Forventninger

Forventninger 2018
For 2018 forventer Vestas en omsætning mellem EUR 10 mia. og 11 mia. inklusive serviceomsætningen, der forventes at vokse. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin på 9-11, pct. med en fortsat stabil EBIT-margin på service. 

De totale investeringer* forventes at udgøre ca. EUR 500 mio., og de frie pengestrømme* forventes at blive minimum EUR 400 mio. i 2018. 

Det skal understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre når kontrollen er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultater for 2018. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke Vestas’ resultat for 2018.

Forventninger 2018   
- Omsætning (mia. EUR)
10-11
- EBIT-margin (%)
 9-11
- Totale investeringer* (mio. EUR)
 ca. 500
- Frie pengestrømme* (mio. EUR)  min. 400

*Ekskl. opkøbet af Utopus Insights, Inc., alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

Opdaterede langsigtede finansielle ambitioner
Vestas forventer markedsbetingelser, der på længere sigt vil afspejle, at vindenergi vil blive handlet på almindelige markedsvilkår på størstedelen af alle markeder. Vindenergiindustrien er i færd med at undergå en transition til en mere moden industri uden subsidier. Denne forandring leder til et højst konkurrencepræget marked og vil sandsynligvis drive en yderligere konsolidering i industrien. Hinsides transitionen vil et modent marked for vindenergi skabe muligheder for Vestas’ styrkelse af dets førerposition. 

I denne kontekst kan Vestas præsentere opdaterede langsigtede finansielle ambitioner, der afspejler dets forventninger til markedsbetingelser og det formodede resultat af dets strategi.

I løbet af denne transition forventes omsætningen i serviceforretningen at vokse organisk med minimum 10 pct. årligt, med stabile marginer sammenlignet med 2017.

Opdaterede langsigtede finansielle ambitioner 
Omsætning  Hurtigere vækst end markedet og markedsleder på omsætning 
EBIT-margin
Minimum 10 pct. 
Frie pengestrømme      Positiv hvert år 
ROIC  To-cifret hvert år 

Læs mere (EN) (pdf)

Vestas’ finansielle performance i 2017

Realiseret 2017  Forventninger 2017   
EUR 10 mia.
 
EUR 9,5 mia.-10,25 mia.
Omsætningen afspejler et højt aktivitetsniveau – omend med et fald på 3 pct. i forhold til den rekordhøje omsætning i 2016
12,4%  12%-13%
EBIT-marginen påvirket af mindre volumen kombineret med lavere gennemsnitlige projektmarginer i Power solutions-segmentet, delvist kompenseret ved højere Service-marginer
EUR 1.218 mio.  EUR 1.150 mio.-1.250 mio.
Frie pengestrømme* genereret fra solide resultater i den underliggende forretning – forventningen opdateret i januar 2018 
EUR 407 mio. ca. EUR 400 mio.
Nettoinvesteringer* på niveau med forventningerne, drevet af materielle investeringer til vingeproduktionsudstyr og kapitaliserede R&D-projekter, delvist kompenseret ved salg af kontorbygninger 

* Ekskl. investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer og inkl. det forventede nettoprovenu fra salg af kontorbygninger.

Aktiviteter i Power solutions

Ordreindgang og finansiel performance
Vestas’ totale installerede onshore-kapacitet voksede fra 79 GW i 2016 til 88 GW i 2017 – en stigning på 11 pct. 

I et hurtigt forandrende marked opnåede Vestas en stigning i ordreindgang sammenlignet med 2016, med rekordhøje 11.176 MW for året. Dette resulterede også i en ordrebeholdning på 11.492 MW. Aktivitetsniveauet forblev på et højt niveau med mere end 11.237 MW produceret og afskibet og 8.779 MW overleveret til kunder. 

Omsætningen i Power solutions faldt med 6 pct. til EUR 8.431 mio. EBIT-marginen for segmentet var 13,5 pct. I 2017, et fald på 2,4 pct.-point fra 15,9 pct. i 2016. 

Globale trends i markedet for onshore vindenergi
Som konsekvens af en forbedret økonomi i vindenergi, indførte en række markeder auktioner i 2017, og den trend forventes at fortsætte. 

Overgangen til markedsbaserede løsninger har øget det konkurrencen, men er positiv for industrien på længere sigt, og at kunne konkurrere direkte med andre energikilder er det, vindenergiindustrien hele tiden har efterstræbt. 

Teknologisk udvikling og optimering af produktionen
Evnen til at vokse hurtige end markedet kræver konstant udvikling af mere effektive vindmøller, samt en kontinuerlig optimering af produktionen 

I løbet af året kom der flere opgraderinger til Vestas’ produktportefølje. Nye rotorstørrelser blev introduceret til begge platforme. 3 MW-platformen blev opgraderet til 4 MW med introduktionen af tre nye møllevarianter, heriblandt V150-4.2 MW™-møllen, som i dag er Vestas’ største onshore-mølle, og som giver en øget energiproduktion på op til 56 pct. i forhold til da platformen blev introduceret i 2010 (sammenligning baseret på V112-3.0 MW™ vs. V150-4.2 MW™).

En optimeret og skalérbar produktion er fortsat en topprioritet for Vestas for at kunne agere i et marked i konstant forandring. I 2017 udvidede Vestas sin globale tilstedeværelse med åbningen af vingefabrikken i Indien. Udover at understøtte Vestas’ forretning i Indien vil fabrikken levere til hele Asia Pacific-regionen. 

Aktiviteter i Service

Ordreindgang og finansiel performance
I 2017 fortsatte Vestas’ serviceforretning væksten i sine aktiviteter med en øget profitabilitet. Omsætningen i service-segmentet udgjorde EUR 1.522 mio. med en EBIT-margin på 20,1 pct. 

Vestas’ ry som en servicepartner, kunderne har tillid til, blev bekræftet af ordreindgangen i 2017. I slutningen af 2017 havde Vestas serviceaftaler i ordrebeholdningen med en forventet kontraktuel omsætning på EUR 12,1 mia., en stigning på EUR 1,4 mia. i forhold til 2016. 

Innovation og nye serviceløsninger
Vestas stræber efter at forblive den globale leder i vindenergi-servicemarkedet, og nogle af de vigtigste midler til at fastholde denne position er gennem innovation og nye løsninger. For eksempel demonstrerer serviceaftalen med Infigen Energy i juni 2017 Vestas’ kompetencer inden for serviceløsninger til kunders multibrand-flåder. Multibrand service er et lovende markedssegment, som Vestas vil have fokus på i de kommende år.

Et andet område, som ligeledes vil blive yderligere udforsket, er service på hybridkraftværker, såsom Kennedy I energikraftværket i Australien, som Vestas underskrev en servicekontrakt på i oktober 2017. 

Kvaliteten af Vestas’ service blev atter cementeret med en Lost Production Factor under 2,0 pct. målt på mere end 23.100 vindmøller med performance-garanti. 

Mål for serviceforretningen
Som nævnt i Vestas’ overordnede strategi, er vækst i serviceforretningen af afgørende betydning, eftersom dette segment giver et forudsigeligt og profitabelt supplement til Vestas’ Power solutions-forretning. I et stadig mere konkurrencepræget marked må Vestas levere service med de laveste omkostninger og differentiere sig ved at levere mere værdi til kunderne end sine konkurrenter. 

Vestas forfølger fortsat sin finansielle ambition om at serviceforretningen skal vokse organisk med over 50 pct. mod 2020 holdt op mod omsætningen i 2016. Dette vil Vestas gennemføre samtidig med fortsat levering af marginer, der er de bedste i industrien.

Læs mere (EN) (pdf)

Lær mere på vestas.com (EN)

Aktiviteter i offshore-forretningen

2017 var endnu et begivenhedsrigt år for MHI Vestas Offshore Wind A/S. Adskillige milepæle blev nået, idet virksomheden fortsatte med at sikre nye ordrer, udvide sit produktionssetup, og introducere ny teknologi. 

Virksomhedens finansielle performance var karakteriseret ved et øget aktivitetsniveau, fremgang i indtjening og en stærk ordrebeholdning. På kortere sigt vil indtjeningen stadig være påvirket af den forventede produktionsudvidelse og amortiseringerne forbundet med 8 MW-platformen. 

Fortsat udvidelse af produktionssetup
I løbet af året hentede MHI Vestas Offshore Wind ordrer på totalt mere end 700 MW i Tyskland og bekræftede at være udpeget som foretrukken leverandør til to projekter i Storbritannien. Den solide ordreindgang leverede betingelserne for en fortsat øgning af produktionen, som bl.a. udmøntede sig i en ny facilitet til maling af møllevinger i Storbritannien og ansættelsen af mere end 400 medarbejdere i Danmark. 

I 2017 installerede MHI Vestas Offshore Wind den første V164-8.0 MW-mølle og opgraderede ydermere 8 MW-platformen til at kunne producere 9.5 MW under visse site-betingelser. 

Mål for 2018
Hovedprioriteterne for MHI Vestas Offshore Wind in 2018 vil være fortsat produktionsudvidelse, projekt-eksekvering og sikring af profitabilitet.

Social og miljømæssig performance

Ikke blot bæredygtigt produkt, men også bæredygtig produktion 
Vestas stræber efter at drive social og miljømæssig bæredygtighed i den måde, forretningen bliver drevet på, og i det aftryk, virksomheden efterlader i de lokale samfund, hvor det spiller en rolle. Denne tilgang er en del af bestræbelsen på at udleve Vestas’ mission om at gavne planeten ved at levere de bedste løsninger i markedet baseret på vedvarende energi til Vestas’ kunder. 

Vestas anerkender at produktionen af løsninger til at udnytte vindenergien har en mindre negativ påvirkning på omgivelserne. Sammen med dets leverandører og kunder yder Vestas en engageret indsats for at reducere denne effekt i så høj grad som muligt, og betragter dette som en forpligtelse. 

At minimere Vestas’ miljømæssige påvirkninger indbefatter de påvirkninger, der manifesterer sig over en vindmølles operationelle levetid. 2017 betød yderligere fremskridt på denne front. For kulstofudledningen blev produktmålet for 2020 – en reduktion på 5 pct. versus 2015 – nået tre år før tid, og et nyt mål for 2020 er blevet defineret. 

Vestas fortsætter med at øge andelen af vedvarende energi i dets energiforbrug og er en del af organisationen RE100, en understregning af forpligtelsen til at opnå 100 pct. vedvarende energi i elektricitetsforbruget. Siden ultimo 2016 har Vestas øget andelen af vedvarende energi i dets totale energiforbrug fra 52 til 57 pct. 

Etisk og social stillingtagen og ageren 
Vestas’ dedikation til bæredygtighed er også afspejlet i dets Code of Conduct og politikker vedrørende menneskerettigheder, sundhed, sikkerhed, og miljø. I 2017 blev den opdaterede Code of Conduct introduceret for medarbejdere og forretningspartnere. 

For at understøtte social bæredygtighed udfører Vestas social Due Diligence for at sikre at sociale risici er inddæmmet og muligheder for udvikling af de lokale samfund er identificeret. Sådanne initiativer pågår f.eks. i markeder som Indien, Mexico og Sydafrika. 


Sikkerhed og kontinuerlig indsats for at reducere arbejdsulykker
I 2017 fortsatte reduktionen af antallet af arbejdsulykker og ulykkesfrekvensen blev holdt under målet for året. På trods af en fortsat reduktion af ulykker, omkom en Vestas-medarbejder samt en ansat hos en Vestas underleverandør i 2017. En række initiativer med sundhed og sikkerhed som omdrejningspunkt blev sat i søen i løbet af året, og derudover var udrulningen af en del eksisterende initiativer stadig i gang.

Læs mere (EN) (pdf)

Læs mere på vestas.com