“I et marked i forandring leverede Vestas endnu et solidt kvartalsresultat med en sund indtjening, og vi fastholdt vores førerposition. Resultatet for andet kvartal viser forbedret ordreindgang på tværs af alle regioner, øget ordrebeholdning, stærk performance i service og en omsætning for første halvår på niveau med 2016. Ser vi fremad, skal vi fortsætte med at holde fokus på effektivt at eksekvere på vores strategi.”

Anders Runevad, Koncernchef

Resumé

Omsætning, indtjening og frie pengestrømme faldt sammenlignet med det meget stærke andet kvartal 2016. Solid ordreindgang og en samlet ordrebeholdning på et højt niveau. Forventningerne til 2017 fastholdes.

I andet kvartal 2017 omsatte Vestas for EUR 2.206 mio. – et fald på 14 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT faldt med EUR 120 mio. til EUR 279 mio. EBIT-marginen var 12,6 pct. sammenlignet med 15,6 pct. i andet kvartal 2016, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (158) mio. sammenlignet med EUR 330 mio. i andet kvartal 2016.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 2.667 MW i andet kvartal 2017. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 9,1 mia. den 30. juni 2017. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 11,1 mia. ultimo juni 2017. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 20,2 mia. – en stigning på EUR 2,1 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Vestas fastholder forventningerne for helåret til en omsætning på minimum EUR 9,25 mia.-10,25 mia., en EBIT-margin før særlige poster på 12-14 pct., totale investeringer* på ca. EUR 350 mio. og frie pengestrømme* på minimum EUR 700 mio.


*) Ekskl. investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer og inkl. nettoprovenu på EUR 99 mio. fra salget af kontorbygninger.


Højdepunkter

 

Øget ordreindgang
En ordreindgang på 2.667 MW i kvartalet.

Omsætning på EUR 2.206 mio. i andet kvartal
Omsætning i første halvår 2017 på EUR 4.091 mio. – på niveau med første halvår 2016.

Solid indtjening
EBIT-margin for andet kvartal på 12,6 pct.

Stærk performance i serviceforretningen
Omsætningen steg 14 pct. – en EBIT-margin på 19,4 pct.

Aktietilbagekøbsprogram
EUR 600 mio. aktietilbagekøbsprogram lanceret med henblik på justering af kapitalstrukturen.

Koncernchefens indlæg

"Vores fortsat høje aktivitetsniveau og performance forsikrer mig om, at vi følger den rette strategi og er gode til at føre den ud i livet. Vi forbliver den førende spiller på markedet."

Anders Runevad
Koncernchef

Strategien på rette vej  

Vestas er en ledende aktør inden for udvikling af vedvarende energiløsninger, og med bred støtte til at reducere CO2-udledningen, er der fortsat gunstige markedsvilkår for vindmølleindustrien.  

Med en forventet vækst i efterspørgslen efter elektricitet på næsten 70 pct. fra 2015 til 2040, kombineret med at vindkraft til stadighed bliver mere økonomisk effektiv, ser fremtiden lys ud for vindenergi. 

Trenden henimod auktionssystemer gør sig nu gældende i de fleste regioner, eksemplificeret for nylig ved auktionerne i Spanien og Tyskland. Ændringen skærper konkurrencen men øger samtidig markedets appetit efter vindenergi. Stordriftsfordele og en forståelse for hvert element i værdikæden er derfor vigtigere end nogensinde, og Vestas er i en god position i forhold til at høste fordelene ved denne udvikling. 

Vestas’ strategi er fortsat på rette spor. Vi har opnået vækst både i vindmølle- og serviceforretningen, og vi reducerer fortsat Cost of Energy til gavn for såvel vores kunder som for Vestas selv. Samtidig fokuserer vi kraftigt på at kontrollere og forbedre driften i selskabet, herunder ved at styre arbejdskapitalen og holde omkostningerne under kontrol. 

Vi oplevede igen høj aktivitet i årets to første kvartaler. Ordreindgangen var på et tilfredsstillende niveau, og antallet af producerede og afskibede vindmøller steg med 16 pct. Serviceordrebeholdningen steg med 4 pct. i løbet af det første halvår 2017, hvilket understreger styrken af vores serviceprodukter og -løsninger. Den globale flåde af vindmøller under service tæller nu 71 GW. Derudover har vi introduceret nye varianter af 2 MW-platformen parallelt med en opgradering af 3 MW-platformen til en 4 MW-platform, og introduktionen af en endnu større rotor. 

Som følge af det høje aktivitetsniveau og et stærkt finansielt resultat har vi besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på op til EUR 600 mio. Programmet kommer i forlængelse af et aktietilbagekøbsprogram på EUR 95 mio. tidligere på året, og kombineret med en udbytteudbetaling EUR 278 mio. fortsætter Vestas med at generere værdi for sine aktionærer. 

Performance i Vestas’ offshore joint venture med Mitsubishi Heavy Industries er ligeledes tilfredsstillende, og det har været et travlt første halvår af 2017 for MHI Vestas Offshore Wind A/S. Den største ordre nogensinde på 450 MW til projektet Borkum Riffgrund II kom i hus og bidrog til samlet set 2,5 GW faste ordrer siden dannelsen af joint venturet. Den mest kraftfulde vindmølle i markedet, V164-8.0 MW-møllen, blev i januar 2017 opgraderet til 9.0 MW og igen til 9.5 MW i juni 2017. Det skal dog bemærkes, at joint venturet stadig udvider med henblik på installationen af V164-projekterne, og på kort sigt vil dette have en negativ indflydelse på virksomhedens indtjening, mens det dog på længere sigt forventes, at MHI Vestas Offshore Wind kommer til at bidrage stærkt og meningsfuldt til Vestas’ indtjening. 

Det første halvår af 2017 var helt sikkert en travl periode for Vestas, og jeg takker alle medarbejderne i Vestas-koncernen for deres dedikerede arbejde. Jeg ser frem til, at vi fortsætter det gode arbejde i årets anden del.

Finans

"Samtidig med at den solide balance er fastholdt, har vi fortsat eksekveret på vores strategi med et stærkt finansielt resultat og kunne endnu en gang udbetale udbytte og iværksætte et aktietilbagekøbsprogram."

Marika Fredriksson
Executive Vice President & CFO

En solid balance og et stærkt finansielt resultat

Vestas opnåede i første halvår 2017 en omsætning på EUR 4.091 mio. og en EBIT-margin på 12 pct. Resultatet svarer til en stigning i omsætning på 0,2 pct., hvorimod EBIT-marginen var uændret i forhold til første halvår 2016. 

Det er dog vigtigt at påpege, at andet kvartal 2016 var et ekstraordinært kvartal i forhold til aktivitetsniveau og indtjeningsgrad, og det finansielle resultat for første halvår 2017 understreger, at det fortsatte fokus på resultatstyring og optimering af driften betaler sig. 

Som følge af det stærke finansielle resultat er balancen ligeledes fortsat solid og bliver aktivt styret:  

  • Tidligere på året udbetalte Vestas udbytte på EUR 278 mio. i henhold til vores udbyttepolitik. 
  • Efter salget af to kontorbygninger i Danmark blev et aktietilbagekøbsprogram på EUR 95 mio. gennemført.  
  • For at justere kapitalstrukturen yderligere iværksætter Vestas nu endnu et aktietilbagekøbsprogram på op til EUR 600 mio. 
  • I juni underskrev Vestas en udvidet og justeret revolverende kreditfacilitet på EUR 1,15 mia., der forlænger varigheden af Vestas’ gældsprofil til favorable priser og vilkår. 

Prioriteringerne for kapitalallokering forbliver uændrede, og Vestas arbejder stadig dedikeret på at bevare en stærk kapitalstruktur. Det at være en økonomisk sund virksomhed er en klar forudsætning for, at Vestas kan konkurrere med de øvrige aktører på markedet, og med resultaterne opnået i første halvår 2017 er Vestas godt positioneret til at udnytte de muligheder, der er i markedet.

Teknologi

"Vestas befinder sig i en fordelagtig position til at høste fordelene ved et marked i forandring."

Anders Vedel
Executive Vice President & CTO

Markedets laveste Cost of Energy

At reducere Cost of Energy er til stadighed den vigtigste teknologimæssige målsætning, og er drivkraften for Vestas’ produktudvikling og teknologiprogram. Med industriens største investeringer i forskning og udvikling er Vestas’ ambition om at reducere Levelised Cost of Energy hurtigere end gennemsnittet på markedet uændret.  

Den kommercielle styrke af vores to onshore-platforme blev igen understreget i første halvår. Med et salg på 2.282 MW af 2 MW-platformen er det evident, at der en stor efterspørgsel efter den stabile performance som denne platform giver, som bl.a. har vist sig populær på det amerikanske og det kinesiske marked. 3 MW-platformen fortsatte også hidtidige succes med et salg på 2.434 MW, specielt på kernemarkederne Europa og Latinamerika. Muligheden for power mode til hhv. 2.2 MW og 3.6 MW er populære tilvalg til eksisterende platforme, som den solide ordreindgang på disse varianter vidner om. 

I juni opgraderede Vestas 3 MW-platformen til en 4 MW-platform. Tre nye varianter blev introduceret på markedet med en nominel rating på 4.0 MW og 4.2 MW i power mode. 

Vestas har nu otte produktvarianter under 4 MW-platformen med en nominel rating fra 3.45 MW til 4.0 MW og op til 4.2 MW i power mode. Dermed leverer 4 MW-platformen det mest omfattende spænd af produkter i markedet, fra tyfon til ultra lavvindsforhold. 2 MW-produktporteføljen blev også udvidet med introduktionen af to nye rotorstørrelser (V116 og V120), som åbner op for nye muligheder inden for medium til ultra lavvinds-sites. Vestas styrker sine forsknings- og udviklingskompetencer yderligere med et nyt center for industrielt design i Portugal. Det nye center udvider Vestas’ markedsførende R&D-organisation, som omfatter sites i Storbritannien, Norge, Tyskland, Indien og Danmark. 

Med investeringer i både udviklingen af de eksisterende platforme og i nye løsninger som multi-rotor-demonstratoren viser Vestas sin dedikation til målet om at forblive teknologi-førende i vindmølleindustrien. Dette understøtter Vestas’ vision om at være den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger.

Produktion & Indkøb

"Et travlt første halvår 2017 med en stigning i producerede og afskibede MW på 16 pct., sammenholdt med et fortsat stærkt fokus på sikkerhed og på optimering af vores omkostningseffektive, globale produktionskapacitet."

Jean-Marc Lechêne
Executive Vice President & COO

Fortsat fokus på driften

At levere driftsforbedringer er stadig et af de primære fokusområder for Vestas. I første halvår 2017 producerede og afskibede Vestas vindmøller med en samlet effekt på 5.466 MW (2.075 vindmøller) mod 4.716 MW (1.961 vindmøller) i første halvår 2016, hvilket afspejler det høje aktivitetsniveau i alle dele af forsyningskæden. 

Sikkerhed er fortsat en integreret del af vores bestræbelser på at opnå driftsforbedringer, og i løbet af de sidste 10 år har Vestas opbygget en stærk sikkerhedskultur. I 2015 ændrede Vestas sit primære nøgletal relateret til sikkerhed til ”Frekvens af ’total recordable injuries’ pr. en million arbejdstimer”, og i første halvår 2017 var frekvensen 5,5, hvilket er under målet for helåret på 6,0. Det svarer år-til-dato til mindre end én registrérbar hændelse om dagen (0,69) for en medarbejderstab på over 22.000. 

Med åbningen af en vingefabrik i Indien i begyndelsen af 2017 gennemførte Vestas den første egentlig tilføjelse til den eksisterende produktionskapacitet siden 2011. Etableringen af fabrikken afspejler den langsigtede dedikation til det Indiske marked, og tydeliggør Vestas’ vækstambitioner i strategiske fokusmarkeder. Samtidig med at udviklingen af kernekomponenter holdes internt, er det også vigtigt at understrege villigheden til at benytte eksterne producenter, når det er relevant for at opretholde en fleksibel forsyningskæde. I april indgik Vestas en aftale med TPI Composites om at indkøbe vinger i Mexico, hvilket var en tilføjelse til de eksisterende aftaler om indkøb fra tredjepart i Kina, Tyrkiet og Brasilien. 

Vores fleksible, mindre kapitalintensive og omkostningseffektive globale produktions-setup bidrager til at sikre kvalitetsprodukter og reducere vindmøllernes Cost of Energy. Det fortsatte fokus på omkostningsbesparelser er et andet vigtigt element i bestræbelserne på at nedbringe Cost of Energy. 

Vores Accelerated Earnings PRO-program forløber planmæssigt, og der iværksættes yderligere tiltag for at fokusere bredere på besparelser i værdikæden for derved yderligere at understøtte implementeringen af vores planer.

Salg

"Vestas befinder sig i en fordelagtig position til at høste fordelene ved et marked i forandring."

Juan Araluce
Executive Vice President & CSO

Forandrede men stadigt supporterende markedsdynamikker i første halvår 2017

Vestas’ ordreindgang i første halvår 2017 var på i alt 4.716 MW, en stigning på 12 pct. sammenlignet med første halvår af 2016. Ordrebeholdningen på vindmøller var på 10,7 GW ultimo juni 2017, hvilket er en stigning på 1,3 GW sammenlignet med beholdningen 30. juni 2016. Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) stod for 49 pct. af beholdningen, og Americas- og Asia Pacific-regionerne tegnede sig for henholdsvis 37 og 14 pct. 

Efter en travl afslutning på 2016 i USA med kunder, der kvalificerede deres projekter til den maksimale Production Tax Credit (PTC), er 2017 det første år i en fireårig periode, hvor disse projekter kan realiseres.  

Med den langsigtede forventede sikkerhed med PTC-strukturen hen imod 2023, og set i lyset af vindkrafts konkurrencedygtighed, forventer Vestas fortsat en stor efterspørgsel i USA og Vestas er meget tilfreds med at have sikret sig ordrer for mere end 1.500 MW i USA indtil videre i 2017. 

Det tyske marked viser fortsat sin betydning, idet det endnu en gang indtog positionen som det største europæiske marked, når det gælder leverancer og ordreindgang for det første halvår 2017.

Markedsdynamikken i Europa er imidlertid til en vis grad under forandring med fremkomsten af auktioner i efterhånden mange lande. Spanien og Tyskland afholdt begge auktioner i maj, mens en række andre europæiske lande forbereder auktioner og udbud i andet halvår af 2017. I det første halvår af 2017 fortsatte Vestas med at øge sin tilstedeværelse på markeder uden for USA og Europa. Vestas oplevede et godt ordremomentum i Kina på trods af den overordnede nedgang i volumen på dette marked i 2017, et tegn på at den lokale strategi for markedet virker. 

Argentina har endvidere været et stærkt marked i første halvdel af 2017 med en annonceret ordreindgang på 470 MW.

Der er ingen tvivl om, at auktioner er blevet ’the new normal’ for vindmølleindustrien, og Vestas’ kunder bliver stadig mere sofistikerede og efterspørger i endnu høje grad samarbejde. Stordriftsfordele og den fulde forståelse for hvert element af værdikæden vil derfor være af stadig større vigtighed i årene fremover, og med erfaringen fra en installeret kapacitet på 85 GW i 75 markeder er vi klædt på til at drage den fulde fordel af denne omstilling.

Service

"Vi fortsætter med at styrke og udvide vores serviceløsninger. Med understøttelse af den succesfulde integration af vores opkøb fortsætter vi med at skabe stor værdi for vores kunder og Vestas."

Christian Venderby
Group Senior Vice President, Global Service

Serviceforretningens betydning vokser fortsat

Servicemarkedet vokser fortsat, og det første halvår af 2017 har været en begivenhedsrig periode for Vestas. Integrationen af de to uafhængige serviceudbydere Availon og Upwind Solutions skrider planmæssigt frem, og det strategiske fokus på multibrand-services blev understreget af multibrand serviceaftalen på i alt 557 MW i Australien med Infigen, der kombinerer Vestas- og Suzlon-møller. Denne aftale demonstrerer, at vi er komfortable med at tilbyde full-scope serviceaftaler på andre vindmøller end Vestas’ egne. 

Serviceforretningen genererede en omsætning på EUR 740 mio. i første halvår af 2017, svarende til en vækstrate i forhold til året før på 18 pct. Endvidere havde vi serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 11,1 mia. Og ikke uvæsentligt, fortsatte den underliggende serviceforretning med en god performance og leverede en EBIT-margin på 19,3 pct. i første halvår af 2017. 

Selvom service-segmentet indtager en stadig større rolle i skabelsen af værdi og volumen, er det samtidig evident, at det er nødvendigt at fortsætte med at udvikle dette område for at imødegå et kompetitivt miljø i stadig forandring. Vores store installerede base og databehandling- og analyse-kompetencer uden sidestykke i markedet udgør et vigtigt redskab til at udvikle og udvide forretningen yderligere. 

Det er fortsat Vestas’ ambition at være den ledende ”fleet” servicesamarbejdspartner i hele vindmøllens levetid, og vi ser en lang række muligheder for at udvikle forretningen yderligere inden for vores fire primære forretningsområder: 

  • ”Maintenance partnering” 
  • Reservedele og reparationer 
  • ”Fleet”-opgraderinger 
  • Data- og konsulentydelser 

Mens vedligeholdelse stadig udgør en væsentlig del af serviceforretningens volumen, ser Vestas samtidig rige muligheder i de tre andre områder. 

Vestas’ servicestrategi eksekveres som planlagt, og på baggrund af vores mange produkter og services og en forbedret evne til at levere services på egne og andre producenters vindmøller, er der udsigt til fortsat vækst med stabile marginer.  

Vestas’ strategiske ambition om organisk vækst i serviceforretningen med mere end 50 pct. frem mod 2020 i forhold til omsætningen i 2016 forbliver uændret.