“Jeg er meget tilfreds med Vestas’ stærke performance i andet kvartal. Medarbejderne har præsteret godt og leveret et højt aktivitetsniveau, der, sammen med det rette mix af projekter, har bidraget til, at Vestas’ har opnået et yderst solidt resultat med god omsætning, EBIT-margin, nettoomsætning og frit cash flow samt en ordrebeholdning, der opfylder forventningerne. Vi opjusterer forventningerne til helåret, og som et resultat af den stærke performance fortsætter vi med at levere håndgribelige gevinster til aktionærerne gennem aktietilbagekøbsprogrammet, som vi lancerer nu”.

Anders Runevad, Koncernchef

Resumé

Sammenlignet med andet kvartal 2015 er indtjening og frit cash flow væsentligt forbedret, primært drevet af et højt aktivitetsniveau i kvartalet og højere gennemsnitlige projekt-marginer. Tilfredsstillende ordreindgang med en ordrebeholdning på et fortsat højt niveau. Forventninger til 2016 opjusteres.

I andet kvartal af 2016 har Vestas genereret en omsætning på EUR 2.557 mio. – en stigning på 46 procent sammenlignet med andet kvartal året før. EBIT-marginen før særlige poster steg med EUR 254 mio. til EUR 399 mio. EBIT-marginen før særlige poster var 15,6 procent sammenlignet med 8,3 procent i andet kvartal 2015, og det frie cash flow beløb sig til EUR 330 mio. sammenlignet med EUR 183 mio. i andet kvartal 2015.

Beholdningen af faste og ubetingede vindmølleordrer beløb sig til 1.790 MW i andet kvartal 2016. Den 30. juni 2016 beløb værdien af vindmølleordrebeholdningen sig til EUR 8,2 mia. I tillæg til vindmølleordrebeholdningen har Vestas opnået serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 9,9 mia. i slutningen af juni 2016. Den samlede værdi af beholdningen af vindmølleordrer og serviceaftaler er således EUR 18,1 mia. – en stigning på EUR 1,2 mia. sammenlignet med samme periode året før.

Vestas opjusterer 2016-forventningerne til omsætningen fra minimum EUR 9,0 mia. til minimum 9,5 mia., til EBIT-marginen før særlige poster fra minimum 11,0 procent til minimum 12,5 procent samt til det frie cash flow fra minimum EUR 600 mio. til minimum EUR 800 mio. (inklusive opkøbet af Availon Holding GmbH). Opjusteringen baseres på en bedre end forventet performance i første halvdel af 2016 samt sigtbarhed for resten af året.

Højdepunkter

 

Højt aktivitetsniveau over hele linjen
Leverancer steget med 56 procent i Q2 2016 – drevet af alle regioner.

Stærk indtjening
En EBIT-margin før særlige poster på 15,6 procent – stigning på 7,3 procentpoint sammenlignet med Q2 2015.

Ordrebeholdning på et forsat rekordhøjt niveau
Kombineret ordrebeholdning på EUR 18,1bn.

Opjusterede forventninger
Forventninger til 2016 opjusteres i forhold til omsætning, EBIT-margin og frit cash flow, hvilket baseres på et bedre end forventet første halvår 2016 samt sigtbarhed for resten af året.

Aktietilbagekøbsprogram
EUR 400 mio. aktietilbagekøbsprogram lanceret til tilpasning af kapitalstruktur.

Koncernchefens indlæg

"Vi ser frem til at indfri vores løfter for helåret."

Anders Runevad
Koncernchef

Et stærkt første halvår  

Der er fortsat ganske gunstige markedsvilkår for vindmølleindustrien, og det regulatoriske miljø skaber generelt favorable rammer for stabilitet i branchen. Når man hertil lægger, at vindenergi bliver mere og mere konkurrencedygtig, synes der at være gode muligheder for at øge vindenergiens andel af det samlede energimix. Vedvarende energi udgør i dag kun en lille del af verdens samlede energiforbrug, men det Internationale Energi Agentur forudsagde i slutningen af 2015, at væksten i energiefterspørgslen frem mod 2040 forventes at blive dækket primært af vedvarende energikilder, og vind vil i den periode udgøre størstedelen af de forventede installationer af vedvarende energi.

På denne baggrund er jeg glad for at kunne konstatere, at Vestas’ strategi fortsat er på rette spor. Vi har opnået vækst både i vindmølle- og serviceforretningen, og vi reducerer fortsat Cost of Energy til gavn for såvel vores kunder som os selv. Samtidig fokuserer vi kraftigt på at kontrollere og forbedre driften i selskabet, herunder ved at styre arbejdskapitalen og holde omkostningerne under kontrol.

Vi oplevede igen høj aktivitet i årets to første kvartaler. Ordreindgangen har været yderst tilfredsstillende, mængden af producerede og afskibede MW er steget med 42 pct., og leverancerne steg med 29 pct. Vi har desuden installeret prototypen af vores multirotor-vindmølle. Alt i alt har det været en travl periode for de 21.781 medarbejdere i Vestas-koncernen, og jeg er yderst taknemmelig for at være en del af en så dedikeret gruppe.

Som resultat af det høje aktivitetsniveau er det regnskabsmæssige resultat for første halvår også forbedret i forhold til 2015. Omsætningen og indtjeningen er steget markant, og vi opnåede stærke pengestrømme i andet kvartal og det glæder os at kunne opjustere vores forventninger til omsætning, EBIT-margin og frit cash flow for 2016.

Baseret på de gode resultater og de øgede forventninger til helåret har Vestas kunnet iværksætte det andet aktietilbagekøbsprogram i selskabets historie. Aktietilbagekøbet kommer oven på en udbyttebetaling på EUR 201 mio. tidligere på året, og selskabet fortsætter dermed med at øge udbetalingen af overskydende likviditet og understreger dermed hensigten om løbende at skabe værdi for aktionærerne.

Resultaterne i Vestas’ joint venture med Mitsubishi Heavy Industries lever også op til forventningerne. MHI Vestas Offshore Wind A/S fastholder en stærk position på markedet, og der forventes en fortsat stigning i aktivitetsniveauet, idet de er ved at gøre klar til at installere de første V164-projekter. På kort sigt vil dette få negativ indvirkning på selskabets indtjening, som det fremgår af regnskabet for joint venturet i årets første seks måneder, men på mellemlangt til langt sigt forventes det at bidrage markant til Vestas’ indtjening.

Første halvår 2016 har udviklet sig godt, og vi ser frem til igen at indfri vores løfter her ved indgangen til et travlt andet halvår. 

Quick links til delårsrapport

Delårsrapport - andet kvartal 2016

Uddrag på dansk (pdf):
Resumé (DK)
Hoved- og nøgletal for koncernen (DK)
Forventninger 2016 (DK)

Finans

"Et stærkt regnskabsmæssigt resultat har givet os mulighed for at udbetale udbytte og tilbagekøbe aktier, samtidig med at vi fastholder en sund balance."

Marika Fredriksson
Executive Vice President & CFO

Et stærkt regnskabsmæssigt resultat

Vestas opnåede i første halvår 2016 en omsætning på EUR 4.021 mio. og en EBIT-margin på 12 pct. Dette svarer til en omsætningsfremgang på 25 pct. og en stigning i EBIT-marginen på 75 pct. i forhold til første halvår 2015, hvilket viser, at vores fortsatte fokus på resultatstyring og forbedring af driften har båret frugt.

Den stigende indtjening er et resultat af både et højere antal leverancer og højere gennemsnitlige projektmarginer i forhold til samme periode sidste år, og det glæder os at kunne opjustere forventningerne til helåret. Vi forventer nu som minimum en omsætning på EUR 9,5 mia. og en EBIT-margin på mindst 12,5 pct. Forventningerne til årets pengestrømme er blevet opjusteret til mindst EUR 800 mio., hvilket også understreger selskabets gode resultater.

Som følge af de gode regnskabsmæssige resultater styrker vi også fortsat vores balance. Tidligere på året udbetalte vi udbytte på EUR 201 mio. i henhold til vores kapitalstruktur og udbyttepolitik, og vi iværksætter nu også et aktietilbagekøbsprogram på EUR 400 mio. for yderligere at tilpasse balancen. I år uden større ekstraordinære investeringer kan det samlede afkast til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb udgøre størstedelen af det frie cash flow.

Det netop offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram understreger vores hensigt om at efterleve den ambition. Det ændrer imidlertid ikke ved, at Vestas fremover vil fastholde fokus på at have en stærk balance. Det at være en økonomisk sund virksomhed giver selvfølgelig gode muligheder for, at Vestas kan konkurrere på lige vilkår med de øvrige aktører på markedet, og resultaterne i første halvår viser, at Vestas er godt positioneret til at udnytte fordelene ved den mere stabile markedssituation, vi oplever i dag.

Teknologi

"Vestas har kompetencerne og den fornødne viden til at indfri sine løfter om at reducere Levelised Cost of Energy hurtigere end gennemsnittet på markedet."

Anders Vedel
Executive Vice President & CTO

Udviklingsfunktionen vil fortsat reducere Levelised Cost of Energy

Med omtrent 1.300 medarbejdere, som udvikler nye vindmølleteknologier og -løsninger, har Vestas den største udviklingsafdeling i vindmølleindustrien. Et af hovedformålene for alle vores medarbejdere er som anført i Vestas’ strategi løbende at arbejde på at reducere Levelised Cost of Energy hurtigere end gennemsnittet på markedet.

Den kommercielle styrke af vores to onshore-platforme blev igen understreget i første halvår. Med et salg på 1.425 MW af 2 MW-platformen er der tydeligvis stor efterspørgsel efter den stabile ydelse, som denne platform leverer, og den har bl.a. vist sig at være populær på det amerikanske marked. Vi havde også fortsat succes med vores 3 MW-platform, som opnåede et salg på 2.768 MW. De nye varianter, som vi har lanceret, herunder power modes på 3,45 MW og 3,6 MW samt rotoren på 136 meter, er populære og supplerer de fordele, som vores eksisterende 3 MW-platform tilbyder.

I april offentliggjorde Vestas, at selskabet er ved at installere en ny type vindmølle for at afprøve de tekniske muligheder for at drive og kontrollere en multirotor-vindmølle i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet. Hvis man skal blive ved med at reducere Levelised Cost of Energy på langt sigt, kræves der nye løsninger og nytænkning. Med dette koncept udfordrer Vestas de etablerede skaleringsregler, der bygger på, at vindmøller kun kan øge energiproduktionen ved at blive større, og også de transport- og installationsudfordringer, der findes på bestemte markeder. Der skal udvikles, afprøves og godkendes mange nye belastnings- og kontrolfunktioner for at kunne evaluere konceptets tekniske og i sidste ende kommercielle levedygtighed. Først når konceptet er grundigt demonstreret, vil Vestas vide mere om, hvordan man kan anvende teknologierne.

Ved at investere i udviklingen af de eksisterende 2 MW- og 3 MW-platforme samt i nye løsninger som f.eks. multirotor-konceptet understreger Vestas sit fokus på at fastholde positionen som det teknologisk mest avancerede selskab i vindmølleindustrien, hvilket igen understøtter Vestas’ vision om at være den ubestridte globale leder inden for vindkraft.

Produktion

"Vores resultater understreger, at det betaler sig at fokusere på en klar strategi med veleksekverede driftsplaner."

Jean-Marc Lechêne
Executive Vice President & COO

Fortsatte driftsforbedringer

Vi har fastholdt vores fokus på konstant at eksekvere Vestas’ strategi og opnå driftsmæssige forbedringer i første halvår 2016.

I perioden producerede og afskibede Vestas vindmøller med en samlet effekt på 4.716 MW (1.961 vindmøller) mod 3.321 MW (1.374 vindmøller) i første halvår 2015, hvilket afspejlede det høje aktivitetsniveau i forsyningskæden. Denne stigning på 42 pct. i producerede og afskibede mængder er blevet opnået uden at etablere nye fabrikker til den eksisterende produktionskapacitet, hvilket understreger fleksibiliteten og styrken af den driftsmodel, der blev indført under turnaround-perioden.

I slutningen af 2015 offentliggjorde Vestas planer om at bygge en vingefabrik i Indien, og byggeriet skrider planmæssigt frem. Den nye fabrik bliver den første signifikante tilføjelse til produktionskapaciteten siden 2011, og den er et eksempel på Vestas’ vækstambition på de strategiske fokusmarkeder. Det er dog vigtigt at bemærke, at Vestas i samme periode er begyndt at indkøbe vinger fra tredjeparter i Kina, Tyrkiet og Brasilien, hvilket bevidner vores vilje til også at anvende eksterne producenter, når det er relevant for at fastholde en fleksibel forsyningskæde.

Vores fleksible, mindre kapitalintensive og omkostningseffektive globale produktions-setup bidrager til at sikre konkurrencedygtige kvalitetsprodukter og reducere vindmøllernes Cost of Energy. Vores fortsatte fokus på omkostningsbesparelser er et andet vigtigt element i den fortsatte indsats for at reducere Cost of Energy og forbedre marginerne.

Vores Accelerate Earnings PRO-program forløber planmæssigt, og der gøres yderligere tiltag for at fokusere bredere på besparelser i værdikæden for derved yderligere at understøtte implementeringen af vores planer.

Sikkerhed er en integreret del af vores bestræbelser på at opnå operational excellence, og i løbet af de sidste 10 år har Vestas på enestående vis opbygget en stærk sikkerhedskultur. I 2015 ændrede Vestas sit primære sikkerhedsnøgletal til “Frekvens af ’total recordable injuries’ pr. en million arbejdstimer”, og i første halvår 2016 var frekvensen 7,5, hvilket er under målet for hele 2016 på 8,0. Tallet for år-til-dato svarer til mindre end én registrérbar hændelse om dagen (0,82) for en gruppe på over 22.000.

Salg

"Vestas er godt positioneret til at udnytte vækstmuligheder i alle lande og regioner."

Juan Araluce
Executive Vice President & CSO

Fortsat succes på det globale marked

Vestas havde en ordreindgang i første halvår 2016 på 4.193 MW, svarende til et fald på 12 pct. i forhold til første halvår 2015. Det er dog vigtigt at bemærke, at ordreindgangen i andet kvartal 2015 var usædvanlig højt, og Vestas er således tilfreds med ordreindgangen i første halvår 2016.

Ordrebeholdningen udgjorde 9.361 MW ved udgangen af juni 2016, hvilket svarede til niveauet pr. 30. juni 2015. Europa, Mellemøsten og Afrika udgjorde 52 pct. af ordrebeholdningen, og Nord- og Latinamerika og Asien og Oceanien udgjorde henholdsvis 40 og 8 pct.

Markedet i USA har udviklet sig yderst positivt i de sidste seks måneder. Det startede med, at PTC-ordningen blev forlænget i slutningen af 2015, hvilket var en positiv overraskelse, og markedssituationen blev yderligere forbedret, da de amerikanske skattemyndigheder (IRS) i maj 2016 udstedte retningslinjer for, hvordan man skal anvende PTC-ordningen. Retningslinjerne fra IRS indeholdt en lang række bestemmelser, som var mere gunstige end forventet, og det amerikanske marked er som følge heraf i øjeblikket præget af høj aktivitet. Primært grundet den hidtil uset lange varighed af PTC-ordningen forventes denne situation at fortsætte i de kommende år.

Europa er fortsat et stabilt og vigtigt marked for Vestas, og det tyske marked har igen vist sig som det vigtigste, da det endnu engang var det største marked målt på mængden af leverancer i første halvår 2016. Vestas indgik også det største enkeltprojekt i selskabets historie i første halvår 2016 med Fosen/Hitra-projektet på 1 GW i Norge.

I første halvår 2016 øgede Vestas fortsat sin tilstedeværelse på de nye markeder. Ordindgangen fortsatte i Brasilien og Kina, og vi fik også ordrer fra lande som f.eks. Uruguay, Vietnam og Tyrkiet.

Vestas’ evne til at fastholde en stærk markedsposition i lande som f.eks. USA og Tyskland, evnen til at sælge store projekter (f.eks. projektet på 1 GW i Norge) samt det fortsatte fokus på ordreindgangen på de nye markeder understøtter klart Vestas’ strategiske ambition om at opnå vækst på såvel modne som nye markeder, og vi er komfortable med at fastholde vores målsætning om at vokse hurtigere end markedet.

Service

"Service er i stigende grad blevet et vigtigt område for Vestas til at opnå volumen og værdiskabelse."

Christian Venderby
Group Senior Vice President, Global Service

Servicestrategi på rette spor

Første halvår 2016 har været en begivenhedsrig og spændende periode for vores serviceforretning, og vi har fortsat den succesrige rejse, som blev indledt, da serviceforretningen blev udskilt som en separat enhed i 2014.

Vi er bl.a. begyndt at kunne høste frugten af de to opkøb af Availon og Upwind i første halvår, ikke mindst i form af indgåelsen af serviceaftalen på 1,8 GW med den amerikanske kunde MidAmerican. Vi opnåede en omsætning på EUR 625 mio. i første halvår 2016, svarende til en vækstrate i forhold til året før på 14 pct.

Selvom de to opkøb på mellemlangt sigt har en udvandende effekt på serviceindtjeningen, har vi kunnet fastholde en stabil EBIT-margin i første halvår på 18 pct., og man kan således med rimelighed konkludere, at den underliggende serviceforretning fortsat kører rigtig godt. Selvom servicesegmentet i stigende grad udgør en vigtig kilde til volumen og værdiskabelse, står det samtidig klart, at vi er nødt til at videreudvikle dette område og tilpasse det den stigende konkurrence.

Vores store base af installerede vindmøller og unikke kompetencer inden for databehandling og -analyse giver os store muligheder for at videreudvikle og udvide serviceforretningen.

Vestas har fortsat en ambition om at være den ledende ”fleet” service-samarbejdspartner i hele møllens levetid. Vi ser en lang række muligheder for at udvikle forretningen inden for vores fire primære forretningsområder:

  1. Vedligeholdelse med samarbejdspartnere
  2. Reservedele og reparationer
  3. Opgraderinger
  4. Data- og konsulentydelser

Selvom vores aktiviteter inden for vedligeholdelse fortsat udgør en væsentlig del af serviceforretningens volumen, vurderer vi, at der er masser af muligheder i de tre andre områder.

Vestas’ strategi eksekveres som planlagt, og takket være vore mange tilgængelige produkter og services og en forbedret evne til at levere services på egne og andre producenters vindmøller er der udsigt til fortsat vækst med stabile marginer. Således fastholder vi vores strategiske målsætning om at opnå vækst på 40 pct. på mellemlangt sigt.