Selskabsledelse

”Bestyrelsen overvåger løbende de retningslinjer og processer, der anvendes i driften af Vestas. Dette sikrer, at ledelsen til enhver tid har de nødvendige beføjelser til at kunne drive virksomhed baseret på Vestas’ værdier – ansvarlighed, samarbejde og enkelthed.”

Bert Nordberg, Bestyrelsesformand

Hvad er god selskabsledelse?

Corporate Governance – god selskabsledelse - defineres som: "Det system, som anvendes til at lede og kontrollere en virksomhed", dvs. som "kontrol og styring" af virksomheder gennem ejerskab, bestyrelsesstruktur, aflønningssystemer, selskabslovgivning m.v. 

 

God selskabsledelse handler om, hvilke overordnede målsætninger selskaber bør forfølge, og hvorledes selskabers ledelsesstrukturer og -opgaver mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og føres ud i livet. 

Anbefalinger og lovregler

Som et internationalt selskab noteret på Nasdaq Copenhagen følger Vestas gældende danske og EU regler for børsnoterede selskaber. Yderligere følger Vestas de fleste af anbefalingerne opstillet af den danske Komitée for god Selskabsledelse. 

Vestas’ hensigt er at følge og tilpasse sine procedurer i henhold til de gældende danske anbefalinger i det omfang det er muligt og ønskeligt. 

Læs mere: Vestas’ lovpligtige redegørelser for selskabsledelse

Ledelsesstruktur

Vestas Wind Systems A/S er et dansk aktieselskab med et tostrenget ledelsessystem, hvor bestyrelsen og direktionen er ansvarlig for ledelsen af selskabet. Der er ikke personsammenfald mellem bestyrelse og direktion. Selskabet er endvidere moderselskab i Vestas-koncernen.

Grundlaget for ledelsen af selskabet er forankret i selskabets vedtægter, den danske selskabslov og andre gældende danske love og regler.


Aktionærer 

Vestas tilstræber at have en international kreds af aktionærer og at informere alle åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørig hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger.

Ultimo maj 2020:

 • Havde Vestas 130.135 navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. 
 • De navnenoterede aktionærer ejede 98 pct. af selskabets aktiekapital. 

Elektronisk kommunikation - oplys din e-mailadresse 
Indkaldelser og adgangskort til Vestas’ generalforsamlinger sendes via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du som aktionær registrer din e-mail via Vestas' InvestorPortal. I InvestorPortalen kan du via e-mail vælge at abonnere på indkaldelser, års- og delårsrapporter samt den online publikation 'Aktionærinformation'.

  Storaktionær

  Jf. Vestas' Selskabsmeddelelse nr. 24 af 31. juli 2020, har BlackRock, Inc., Wilmington, DE  U.S.A, meddelt, at de har en beholdning af Vestas-aktier på over 5 pct.

  Indberetning af væsentlige beholdninger 

  I henhold til EU’s transparensdirektiv og den danske kapitalmarkedslov skal enhver, der besidder aktier i Vestas, meddele Vestas og Finanstilsynet om deres beholdninger af Vestas-aktier, når: 

  - aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalens stemmerettigheder, eller udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalen, eller

  - ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 pct. og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået. 

  En sådan meddelelse fremsendes til Vestas via IR@vestas.com. Indberetningen til Finanstilsynet skal ske elektronisk via tilsynets hjemmeside.


  Navnenotering af Vestas-aktier

  Vestas-aktier er navneaktier. I Vestas’ vedtægter er anført, at aktierne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.

  Som aktionær kan du ikke udøve alle dine rettigheder medmindre aktierne er registreret i ens navn. Dette gælder f.eks. retten til at møde op og retten til at stemme på generalforsamlingen.

  Hvordan navnenoteres aktier?

  Navnenotering sker ved, at du henvender dig til den bank, hvor aktierne ligger i depot, og anmoder banken om at sørge for navnenoteringen.

  Fordele ved navnenotering

  • Aktionæren kan udøve sine rettigheder som aktionær
  • Aktionæren har adgang til Vestas’ InvestorPortal

  InvestorPortal

  InvestorPortalen er en service til Vestas’ navnenoterede aktionærer, hvor aktionærrettigheder let kan administreres. Som aktionær kan du få adgang til en række informationer. Blandt andet kan du:

  • se størrelsen af din egen beholdning af navnenoterede Vestas-aktier,
  • oprette et abonnement på bestemte informationer,
  • tilmelde dig generalforsamlingen og/eller
  • stemme forud for generalforsamlingen eller afgive fuldmagt.


  Åbn InvestorPortalen og få yderligere oplysninger om muligheder for logon ved anvendelse af NemID eller ved anvendelse af et brugernavn (VP-bruger) og adgangskode.

  Velkommen til Vestas' InvestorPortal    Aktionærinformation

  To gange årligt, i februar og august, offentliggør Vestas publikationen 'Aktionærinformation'. En online publikation, der indeholder en kort orientering fra selskabets ledelse om virksomhedens aktuelle status og et overblik over hoved- og nøgletal for den pågældende periode.


  Som aktionær kan du tegne et abonnement på aktionærinformationen via InvestorPortalen.


  Generalforsamling

  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og Vestas' vedtægter fastsatte grænser.

  Alle aktionærer har lige adgang til at stille forslag, deltage, stemme og ytre sig på generalforsamlingen. 

  En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. 

  Aktionæren har ligeså mange stemmer som det antal aktier, der er navnenoteret på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

  Adgang til generalforsamlingen

  Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage i en generalforsamling eller være repræsenteret ved fuldmægtig, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet. 

  Læs mere - Vestas' vedtægter

  Generalforsamlinger       
  07. april 2020 Indkaldelse
   
  Beslutninger

  Referat
  Stemmefordeling 
  03. april 2019
   
  Indkaldelse
   
  Beslutninger
   
  Referat
  Stemmefordeling 
  03. april 2018
   
  Indkaldelse
   
  Beslutninger
   
  Referat
  Stemmefordeling
  06. april 2017  Indkaldelse  Beslutninger  Referat 
  30. marts 2016  Indkaldelse  Beslutninger  Referat 

   Elektronisk kommunikation - oplys din e-mail-adresse

   Det er vigtigt, at du tilmelder dig Vestas' e-mail-service, såfremt du ønsker at modtage informationer fra Vestas.

   InvestorPortalen

   InvestorPortalen er en service til Vestas’ navnenoterede aktionærer, hvor aktionærrettigheder let kan administreres.

   Vestas' InvestorPortal

   Nyhedsservice

   Vestas' nyhedsservice gør det let for dig som aktionær hele tiden at følge med, når der sker noget nyt i Vestas.

   Du kan ltegne et abonnement på selskabsmeddelelser (på dansk eller engelsk) og pressemeddelelser (kun engelsk) fra Vestas her   Udbyttepolitik

   Enhver beslutning om udlodning til aktionærerne vil blive taget under behørig hensyntagen til kapitalstrukturmålene og overskydende likviditet. Fastlæggelse af niveauet for udlodning vil altid ske under hensyntagen til selskabets planer for vækst og likviditetsbehov. 

   Bestyrelsen har generelt til hensigt at anbefale et udbytte på 25-30 pct. af årets nettoresultat efter skat, som vil blive udbetalt efter godkendelse på den ordinære generalforsamling.

    

    2019

   2018

    2017

   2016

   2015

   2014

    Udbytte pr. aktie (DKK)

   7,93

   7,44

   9,23 

    9,71

    6,82

    3,90

   Revision

   Ekstern revision

   Vestas’ finansielle og ikke-finansielle rapportering bliver revideret af et uafhængigt eksternt revisionsfirma, som årligt vælges af selskabets aktionærer på den ordinære generalforsamling. 

   Aktionærerne vælger på generalforsamlingen Vestas' revisor. Valget sker for et år ad gangen. Fratrædende revisor kan genvælges. 

   I april 2019 genvalgte generalforsamlingen PricewaterhouseCoopers som Vestas’ eksterne revisor. Revisionsfirmaet blev valgt som selskabets revisor første gang på selskabets ordinære generalforsamling i 1998. 

   Revisor agerer i henhold til aktionærernes interesse – og offentlighedens. 

   Bestyrelse og direktion giver selskabets revisor adgang til at foretage de undersøgelser, de finder nødvendige og sørger for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for udførelsen af deres hverv. Bestyrelsen har en regelmæssig dialog med revisor, men revisionsudvalget har ansvaret for at sikre, at den nødvendige informationsudveksling foregår. 

   Revisorhonorar

   Aftalegrundlaget og dermed rammerne for revisionens arbejde, herunder ikke-revisionsydelser, aftales mellem selskabets bestyrelse og revision på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget. Direktionen og revisionen definerer specifikt revisors ydelser (scope), og honoraret aftales med bestyrelsen.

   Revisorhonorar (mio. EUR)  2018  2019
   Revision - PricewaterhouseCoopers  3 3
   Revision i alt  3 3
   Andre ydelser end revision (PricewaterhouseCoopers):
   Erklæringer med sikkerhed 
   Skatterådgivning 
   Andre ydelser

    0
   1
   0

    0
   1
   2
   Andre ydelser end revision  1 3
   I alt  4 3

   Politik for revisionsydelser og ikke-revisionsydelser

   Vestas-koncernens revisorer kan inden for bestemte rammer blive anvendt til visse ikke-revisionsydelser, og valget af dem vil ofte være mest nærliggende på grund af forretningskendskab, fortrolighed og omkostningshensyn. 

   Vestas har en politik for ikke-revisionsydelser, der sikrer, at levering af ikke-revisionsydelser til koncernen ikke skader revisorernes uafhængighed eller objektivitet. Revisionsudvalget er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af denne politik samt overvågning af, om den bliver overholdt. 

   For 2019 udgjorde revision og ikke-revisionsydelser leveret af koncernens revisorer globalt EUR 6 millioner, hvoraf 17 pct. vedrørte revisionsrelaterede ydelser – nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med guidelines udarbejdet af visse proxy advisors. Eksklusiv væsentlige projekter, der klassificeres som engangsomkostninger, udgjorde revisions-relaterede ydelser i 2019 77 pct. af det samlede honorar for revisions-ydelser og ikke-revisionsydelser til koncernens revisorer globalt.

   Internrevision

   Revisionsudvalget vurderer årligt behovet for en intern revision. Revisionsudvalget har vurderet, at det ikke er nødvendigt at etablere en intern revisionsfunktion i Vestas. 

   Den uafhængige revisors erklæringer

   Bestyrelsen

   Bestyrelsen i Vestas består af otte eksterne medlemmer med bred international erfaring og fire medarbejderrepræsentanter.

   Bestyrelsen bliver valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen, mens medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt selskabets medarbejdere.

     Profil af bestyrelsesmedlemmerne

     Bert Nordberg

     Formand for bestyrelsen

     Bert Nordberg

     Født: 23. marts 1956
     Nationalitet: Svensk
     Bosiddende: Sverige
     Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen i 2012 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
     Formand for selskabets bestyrelse siden 2012. 
     Formand for nominerings- & kompensationsudvalget.
     Medlem af revisionsudvalget.  
     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning: 14.600 aktier*. 

     Ledelseshverv 
     Formand for bestyrelsen i Sigma Connectivity AB og TDC A/S.

     Medlem af bestyrelsen i Essity AB**, Saab Group AB** og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA**.


     * Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.
     ** Selskab noteret på en fondsbørs.

     Kompetencer
     Uddannelse:
     1985-1986 - Kurser i International administration, markedsføring og økonomi, INSEAD-universitet
     1979-1980 - Ingeniør i den svenske marine, Berga
     1976-1979 - Elektroingeniør

     Tidligere ansættelser:
     2009-2012 - President & CEO, Sony Mobile Communications AB
     2008-2009 - Chef for Ericsson Silicon Valley, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
     2004-2008 - Executive Vice President for salg og marketing, LM Ericsson Group
     2003-2004 - Senior Vice President for koncernfunktionen salg og marketing, LM Ericsson Group
     2002-2003 - Chef for Business Unit Systems, LM Ericsson Group
     2001-2002 - Chef for Business Unit Global Services, LM Ericsson Group
     2000-2004 - Executive Vice President for divisionen Global Services, LM Ericsson Group
     1999-2000 - Executive Vice President for Ericsson Services, LM Ericsson Group
     1996-2000 - Chef for Enterprise Services, LM Ericsson Group
     1980-1996 - Forskellige ledelsespositioner i Digital Equipment Corporation og Data General Corp

     Særlige kompetencer:
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til omstrukturering, infrastruktur og serviceforretninger samt adskillige års international forretningserfaring og viden om udviklingsmarkeder.

     Lars Josefsson

     Næstformand for bestyrelsen

     Født: 31. maj 1953
     Nationalitet: Svensk
     Bosiddende: Sverige
     Stilling: Uafhængig konsulent

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen i 2012 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
     Næstformand for selskabets bestyrelse siden 2012.
     Formand for teknologi- & produktionsudvalget.
     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning: 3.500 aktier.

     Ledelseshverv
     Formand for bestyrelsen i TimeZynk AB.

     Medlem af bestyrelsen i Holmen AB*, Metso Oyj* og Ouman Oy. 

     * Selskab noteret på en fondsbørs.


     Kompetencer
     Uddannelse:
     1990 - International Advanced Management Programme (IAMP)
     1984-1985 - Kandidatgrad i virksomhedsøkonomi, Uppsala Universitet
     1973-1977 - Kandidatgrad fra School of Engineering Physics, Chalmers Tekniske Universitet 

     Tidligere ansættelser: 
     2012-2013 - CEO, Micronic Mydata AB
     2011-2012 - CEO, Alimak Hek AB
     2004-2011 - President, Sandvik Mining and Construction
     2003-2004 - President, Siemens Industrial Turbines AB
     1999-2003 - President, ALSTOM Power Sweden AB
     1977-1999 - Forskellige ledelsespositioner hos ABB

     Særlige kompetencer:
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til udviklings-, produktions- og teknologimæssige forhold samt ledelse af internationale virksomheder.

     Anders Runevad

     Medlem af bestyrelsen

     Anders Runevad
     Født: 16. marts 1960
     Nationalitet: Svensk
     Bosiddende: Sverige
     Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem 

     Position i Vestas Wind Systems A/S 
     Indtrådt i bestyrelsen i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
     Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
     Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
     Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholding
     Vestas-aktiebeholdning: 8.096 aktier*.

     Ledelseshverv
     Medlem af bestyrelsen i Nilfisk Holding A/S** og Schneider Electric SE**.

     *) Angivet uden decimaler.
     **) Selskab noteret på en fondsbørs.

     Kompetencer  
     Uddannelse
     1985-1989 - MBA-studier ved Lund Universitet
     1980-1984 - Msc i elektroteknologi (elektroingeniør), Lunds Universitet

     Tidligere ansættelser:
     2013-2019 - Group President & CEO, Vestas Wind Systems A/S
     2010-2013 - President Region West & Central Europe, Ericsson
     2006-2010 - Executive Vice President, Sony Ericsson
     2004-2006 - President, Ericsson Brazil
     2000-2004 - Vice President, Sales and Marketing, Business unit Networks, Ericsson AB
     1996-2000 - President, Ericsson Singapore
     1991-1996 - Product Manager / Director Product Management,  Ericsson Group
     1989-1991 - Product Manager, Ericsson-General Electric USA
     1985-1989 - Forskellige stillinger hos Ericsson Group

     Særlige kompetencer
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til industrien for vedvarende energi. Erfaring med at lede et internationalt børsnoteret selskab. Kompetencer inden for international business, strategiudvikling og -implementering, virksomhedsstyring, salg, produktudvikling og drift.

     Carsten Bjerg

     Medlem af bestyrelsen

     Carsten Bjerg

     Født: 12. november 1959
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen i 2011 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
     Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
     Medlem af revisionsudvalget.
     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning: 4.019 aktier.

     Ledelseshverv
     Formand for bestyrelsen i Hydrema Holding ApS, Bogballe A/S og Bogballe Investment A/S, Ellepot A/S og Ellegaard Investment I ApS, Guldager A/S og CapHold Guldager ApS, Robco Engineering A/S og Robco Engineering Investment A/S, Arminox A/S og Arminox Investment A/S, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold A/S - og PCH Engineering A/S og PCH Investment A/S. 

     Næstformand for bestyrelsen i Rockwool International A/S* (DK).

     Medlem af bestyrelsen i Agrometer A/S, Agrometer Investment A/S, Dansk Smede- og Maskinteknik A/S og IBP H ApS - og TCM Group A/S* og TMK A/S.

     * Selskab noteret på en fondsbørs.


     Kompetencer
     Uddannelse:
     1984-1985 ACPMM ved Cambridge Universitetet
     1983 Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

     Tidligere ansættelser:
     2007-2013 Koncernchef for Grundfos-koncernen og administrerende direktør, Grundfos Holding A/S
     2006-2007 Fungerende koncernchef, Grundfos Management A/S
     2003-2006 Viceadministrerende direktør, Grundfos Management A/S
     2000-2003 Koncerndirektør for Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S
     1997-2000 Direktør for International Produktion, Grundfos Management A/S
     1994-1997 Produktlinjedirektør, Danfoss A/S
     1989-1994 Fabrikschef, Danfoss A/S
     1985-1989 Projektleder, Danfoss A/S
     1983-1984 Turnusingeniør, Danfoss A/S

     Særlige kompetencer:
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til ledelse af en international koncern herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk ledelse.

     Eva Merete Søfelde Berneke

     Medlem af bestyrelsen

     Eva Merete Søfelde Berneke 
     Født: 22. april 1969
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: CEO, KMD A/S 

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
     Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
     Medlem af revisionsudvalget.
     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning 
     Vestas-aktiebeholdning: 2.159 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

     Ledelseshverv 
     Formand for bestyrelsen i Charlie Tango A/S (DK). 

     Næstformand for bestyrelsen i Edlund A/S (DK). 

     Medlem af bestyrelsen i Ecole Polytechnique, KMD Venture A/S, LEGO A/S og fire datterselskaber i KMD Holding ApS. 

     Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Nationalbank. 

     Tillidshverv
     Medlem af bestyrelsen i Danmarks Tekniske Universitet.


     Kompetencer
     Uddannelse:
     1994-1995 - MBA-program, INSEAD-universitet
     1988-1992 - Civilingeniør – maskinretning, Danmarks Tekniske Universitet
     1990-1991 - Master-studier, Økonomi, École Centrale Paris

     Tidligere ansættelser:
     2012-2017 - Senior Executive Vice-President, TDC A/S
     2009-2011 - Chief of Staff, TDC A/S
     2007-2009 - Chief Strategy Officer og medlem af koncernledelsen, TDC A/S
     1998-2007 - Partner, McKinsey & Co.
     1993-1998 - Konsulent og Engagement Manager, McKinsey & Co.

     Særlige kompetencer: 
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til virksomhedsledelse, herunder særlig viden om strategieksekvering, ledelse af et børsnoteret selskab, digitalisering og IT.     Bruce Grant

     Bruce Grant
     Født: 30. maj 1959
     Nationalitet: Amerikansk
     Bosiddende: USA
     Stilling: Executive Chairman, Applied Value LLC 

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen i 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
     Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning: 0 aktier. 

     Ledelseshverv 
     Formand for bestyrelsen i Applied Invest LLC, Applied VenCap LLC og Human Care Corporation. 

     Næstformand for bestyrelsen i CosmosID, Inc.  

     Medlem af bestyrelsen i RiverMeadow LLC og Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.  

     Tillidshverv
     Formand for bestyrelsen i Hand in Hand International.

     Kompetencer
     Uddannelse:
     1981-1984 - Ph.d. i Industrial Management, Chalmers Tekniske Universitet
     1977-1981 - Kandidatgrad i erhvervsøkonomi, Gothenburg Universitet

     Tidligere ansættelser:
     1995-1997 - President, Arthur D. Little North America
     1993-1995 - President, Arthur D. Little Scandinavia

     Særlige kompetencer:
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A / S: Indgående kendskab til implementering af strategier og turnaroundprocesser i industrien inden for vedvarende energi og store globale industri-virksomheder. Ekspert i sourcing på stålmarkedet og indgående kendskab til det amerikanske marked.

     Helle Thorning-Schmidt

     Medlem af bestyrelsen

     Helle Thorning-Schmidt 
     Født: 14. december 1966
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Storbritannien
     Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Medlem af bestyrelsen siden 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
     Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning 
     Vestas-aktiebeholdning: 0 aktier. 

     Ledelseshverv  
     Formand for bestyrelsen i SelectionF ApS.

     Medlem af bestyrelsen i Carsoe Group A/S, DJE Holdings Limited, SafeLane Global Limited og The Fertility Partnership Limited.

     Tillidshverv 
     Formand for bestyrelsen i Dansk Fodbold Unions (DBU) Governance- og Udviklingskomité.

     Medlem af bestyrelsen i Islamic Development Bank og Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.

     Medlem af ”advisory boards” i Algebris Research & Policy Forum, Atlantic Council, Council on Foreign Relations og US Council on Foreign Relations.

     Medlem af “councils” i 21st Century Council – The Bergguen Institute og European Council on Foreign Relations.

     Medlem af bestyrelsen (board trustee) i International Crisis Group.

     Medlem af International Commission of Financing Global Education Opportunity.


     Kompetencer
     Uddannelse: 
     1992-1993 - MA, i europæiske studier, College of Europe, Brugge
     1987-1994 - Cand. Scient. Pol., Københavns Universitet 

     Tidligere ansættelser
     2016-2019 - Administrerende direktør, Red Barnets internationale paraplyorganisation ”Save the Children”
     2011-2015 - Statsminister
     2005-2015 - Medlem af Folketinget og formand for Socialdemokratiet
     1999-2004 - Medlem af Europa-Parlamentet 

     Særlige kompetencer: 
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til statslige anliggender og politiske miljøer såvel som strategisk styring af internationale og politiske organisationer.

     Karl-Henrik Sundström

     Medlem af bestyrelsen

     Karl-Henrik Sundström

     Født: 10. april 1960
     Nationalitet: Svensk
     Bosiddende: Sverige
     Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
     Formand for revisionsudvalget og opfylder revisorlovens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen.
     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning: 0. 

     Ledelseshverv 
     Formand for bestyrelsen i TrackLib AB. 

     Medlem af bestyrelsen i Mölnlycke Health Care AB, NXP Semiconductors N.V.*  og Sustainable Energy Angels AB.  

     Tillidshverv
     Formand for The Tax Delegation for Swedish Business and Commerce. 

     Medlem af bestyrelsen for Marcus Wallenberg-fonden. 


     * Selskab noteret på en fondsbørs.

     Kompetencer
     Uddannelse:
     1997 - Advanced Management Program, Harvard Business School
     1985-1987 Trainee Financial Management, LM Ericsson Group
     1982-1985 Business Administration, med speciale i Finance og Accounting, Uppsala Universitet
     1979-1981 Seniorsergent og Boat Chief, militærtjeneste ved det svenske kystartilleri

     Tidligere ansættelser:
     2014-2019 - CEO, Stora Enso AB
     2013-2014 - Executive Vice President – Printing & Living, Stora Enso AB
     2012-2013 - CFO & Executive Vice President, Stora Enso AB
     2008-2012 - CFO & Executive Vice President, NXP Semiconductors N.V.
     2003-2007 - CFO & Executive Vice President, LM Ericsson Group
     2002-2003 - Vice President og chef for Ericsson Global Services, LM Ericsson Group
     1999-2002 - Managing Director Ericsson Australia, LM Ericsson Group
     1997-1999 - Corporate Treasurer & Senior Vice President, LM Ericsson Group
     1992-1997 - Business Area Controller Public Telecommunications, LM Ericsson Group
     1988-1991 - CFO, Compania Argentina de Telefonos, LM Ericsson Group
     1985-1988 - Forskellige positioner hos LM Ericsson Group
     1982-1985 - Foreign Currency Dealer, Svenske Handelsbanken

     Særlige kompetencer:
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til bæredygtighed, strategi, regnskabsvæsen og økonomi. International erfaring med markedsføring og salg af kapitalgoder.

     Sussie Dvinge Agerbo

     Medlem af bestyrelsen

     Sussie Dvinge Agerbo
     Født: 5. november 1970
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Management Assistant, Power Solutions, Vestas Wind Systems A/S (DK) 1990-.

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Medarbejdervalgt selskabsrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen november 2005 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2024.

     Aktiebeholdning
     Aktiebeholdning: 800 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

      

      

     Kompetencer
     Uddannelse:

     • 2003 - IT-administrator, Ringkøbing Handelsskole / Vestjysk Handelsskole Skjern (DK) 
     • 1997 - Åben uddannelse, HIH Herning – korrespondent fag, tysk (DK) 
     • 1995 - Åben uddannelse, HIH Herning – korrespondent fag, engelsk (DK) 
     • 1989-1992 - Højere Handelseksamen (DK) og kontorassistent 

     Særlige kompetencer:
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til projektledelse samt organisationsstruktur herunder personaleforhold og medarbejderudvikling.

     Kim Hvid Thomsen

     Medlem af bestyrelsen

     Kim Hvid Thomsen

     Født: 8. august 1963
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: HR Business Partner, People & Culture, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2015-.

     Position i Vestas Winds Systems A/S
     Medarbejdervalgt koncernrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen maj 1996 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2024.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning: 3.060 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.
     Kompetencer
     Uddannelse: 

     • 2014 - Logistik, Erhvervsakadami MidtVest (DK) 
     • 2014 - Projektledelse, Erhvervsakadami MidtVest (DK) 
     • 2013 - Ledelse i praksis, Erhvervsakadami Sjælland (DK) 
     • 1984 - Industritekniker (DK) 

     Tidligere ansættelser: 

     • 1985-2015 - Forskellige positioner i Vestas-koncernen 
     • 1985 - Industritekniker, K. P. Komponenter (DK) 
     • 1981-1984 - I lære som industritekniker, Tim Maskinfabrik (DK) 

     Særlige kompetencer:
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til produktionsprocesser og personaleforhold m.v. i Vestas-koncernen.

      

      

      

     Michael A. Lisbjerg

     Medlem af bestyrelsen

     Michael A. Lisbjerg

     Født: 17. september 1974
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Montør og tillidsrepræsentant, Vestas Manufacturing A/S (DK) 2001-.

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Medarbejdervalgt koncernrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen i april 2008 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2024.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning: 834 aktier. 

     Ledelseshverv
     Næstformand for bestyrelsen i: DM Skjern-Ringkøbing P/S (DK) og DMSR af 24. oktober 2016 ApS (DK).

           Kompetencer
     Uddannelse: 

     • 2017 - Kvalitetsoptimering med Six Sigma, Erhvervsakadami MidtVest (DK) 
     • 2015 - Anvendt Økonomi, Erhvervsakadami MidtVest (DK) 
     • 2014 - Logistik, Erhvervsakadami MidtVest (DK) 
     • 2014 - Projektledelse, Erhvervsakadami MidtVest (DK)2013 Ledelse i praksis, Erhvervsakadami Sjælland (DK) 
     • 2013 - Produktionsoptimering, Erhvervsakadami MidtVest (DK) 
     • 2010-2011 - Projektledelse, Erhvervsakademi MidtVest (DK) 
     • 1998 - Hf-enkeltfag (DK) 
     • 1996-1999 - Værnepligt, Kgl. Livgarde (DK) og hjemsendt som teknisk sergent 
     • 1995 - Automekaniker (DK) 

     Tidligere ansættelser: 

     • 1999-2001 Nordisk Dæk Import A/S (DK) 

     Særlige kompetencer:
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til produktionsprocesser og personaleforhold m.v. i Vestas-koncernen.

     Pia Kirk Jensen

     Medlem af bestyrelsen

     Pia Kirk Jensen
     Født: 12. november 1966
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Global Travel Manager, People & Culture, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2005

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Medarbejdervalgt selskabsrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen maj 2020. Valgperioden udløber i 2024.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning: 158 aktier.  

     Kompetencer 
     Uddannelse: 

     • 1994 - Åben uddannelse, HIH Herning – korrespondent fag, engelsk (DK) 
     • 1989 - Kontorassistent (DK)

     Tidligere anæsttelser:

     • 1987-2005 Forskellige stillinger i Vestas-koncernen

     Særlige kompetencer:
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til organisationens mobilitetsmønstre og de understøttende processer på tværs af funktioner.


     Valg af medlemmer til bestyrelsen

     Det er i vedtægterne for Vestas Wind Systems A/S fastsat, at bestyrelsen skal bestå af fem til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

     Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan indstilles til valg af aktionærerne eller af bestyrelsen.

     Rekrutteringskriterier

     I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen foranlediger den afgående bestyrelse ved indstilling af kandidater til bestyrelsesvalget, at generalforsamlingen har mulighed for at sammensætte en fortsættende bestyrelse. Ved indstilling af bestyrelseskandidater tilstræber bestyrelsen, at der kan sammensættes en bestyrelse, der: 

     • kan handle uafhængigt af særinteresser, 
     • repræsenterer en balance mellem kontinuitet og fornyelse, 
     • er tilpasset selskabets situation, og
     • har brancheindsigt samt de forretningsmæssige og finansielle kompetencer, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver på den bedst mulige måde.

     Bestyrelsen anvender ekstern hjælp til søgeproces og vurdering af de profiler og kvalifikationer, der konkret er behov for med henblik på at supplere den ekspertise, som afspejles i den samlede sammensætning af bestyrelsen.

     Diversitet

     Bestyrelsen arbejder løbende på at øge diversiteten i bestyrelsen. Ved indstilling af nye bestyrelseskandidater forfølger bestyrelsen det mål, at bestyrelsen skal bestå af flere nationaliteter af begge køn samt have en spredt aldersfordeling. Dette mål må dog ikke gå ud over de øvrige rekrutteringskriterier.

     Vestas definerede ultimo 2017 en målsætning om, at opnå ligelig kønsfordeling blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer senest i 2021.

     Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse består i dag af fem mandlige og to kvindeligt medlem.

     Bestyrelses- og udvalgsmøder

     Bestyrelsen planlægger bestyrelsens møder for to år ad gangen, jf. bestyrelsens forretningsorden. 

     Bestyrelsesformanden bærer ansvaret for, at mødefrekvensen tilrettelægges således, at bestyrelsen hele tiden kan være en aktiv sparringspartner for direktionen og kan reagere hurtigt og effektivt.

     Bestyrelsen afholder mindst fem ordinære møder årligt (inkl. et strategiseminar), og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af selskabets behov, eller når dette begæres af et bestyrelses- eller direktionsmedlem. 

     Bestyrelsesudvalgene skal mødes så ofte, som det finder hensigtsmæssigt, dog skal revisionsudvalget mindst mødes fire gange om året.


      Møder i 2019 Antal 
      - Bestyrelsen 11
      - Revisionsudvalg 5
      - Teknologi- & produktionsudvalg 4
      - Nominerings- & kompensationsudvalg  6

     Læs mere

     Vederlag

     Det tilstræbes, at bestyrelseshonoraret svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber. Der tages hensyn til kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, indsats og bestyrelsesarbejdets omfang, herunder antallet af møder.

     Fast honorar

     Bestyrelsen honoreres med et fast kontant vederlag (basishonorar), som godkendes på den ordinære generalforsamling for det indeværende regnskabsår.

     Formanden modtager tredobbelt basishonorar, mens næstformanden modtager dobbelt basishonorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver.

     Ud over basishonoraret ydes der et årligt udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmerne, som er medlem af et af bestyrelsesudvalgene. Udvalgets formand modtager yderligere et tillæg på 80 pct. af dette basishonorar. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer honoreres på lige fod med de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

     Incitamentsprogram, bonusaflønning o.l.

     Bestyrelsesmedlemmerne er ikke omfattet af incitamentsprogrammer (optionsprogrammer, bonusaflønning eller lignende).

     Selvevaluering

     Vurdering af arbejdet udført af bestyrelsen

     I henhold til forretningsordenen for bestyrelsen skal bestyrelsen en gang årligt evaluere deres arbejde. Den årlige evaluering omfatter evaluering af: 

     • de enkelte medlemmer af bestyrelsens bidrag og resultater - og det samlede bestyrelse samt 
     • samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. 


     Endvidere evaluerer de tre bestyrelsesudvalg deres arbejde.  

     Et evalueringsskema bruges til at guide medlemmerne i deres forberedelse og for at sikre, at alle relevante spørgsmål berøres i forbindelse med evalueringerne. 

     Evalueringerne udføres som en åben dialog blandt bestyrelsesmedlemmerne og udvalgene. 

     Resultatet af årets evaluering rapporteres i årsrapporten.

     Bestyrelsens bemyndigelser

     Vestas’ vedtægter indeholder en bemyndigelse til Vestas’ bestyrelse til at udvide selskabets kapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 21.549.694 (21.549.694 aktier), jf. vedtægternes § 3. Bemyndigelsen er gældende indtil 1. april 2023. 

     På den ordinære generalforsamling i 2020 fik bestyrelsen bemyndigelse fra aktionærerne til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2021 svarende til i alt 10 pct. af aktiekapitalen på bemyndigelsestidspunktet, forudsat at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 pct. af selskabets aktiekapital. Købsprisen ved erhvervelsen af egne aktier må ikke afvige fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på købstidspunktet med mere end 10 pct.

     Bestyrelsesudvalg

     Vestas’ bestyrelsesudvalg har til formål at forberede beslutninger og indstillinger til behandling og godkendelse i den samlede bestyrelse. Udvalgene har ikke selvstændig beslutningskompetence, men de refererer og indstiller forslag til den samlede bestyrelse. 

     Valg af medlemmer til udvalgene

     Udvalgene skal bestå af mindst tre medlemmer. Medlemmerne af udvalgene vælges for en etårig periode af og blandt medlemmerne af selskabets bestyrelse og kan ikke være et medlem af direktionen. 

     Valgene finder sædvanligvis sted på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Dog kan ethvert medlem blive fjernet af bestyrelsen når som helst. Flertallet af udvalgenes medlemmer skal være uafhængige. 

      Bestyrelsen udpeger et af medlemmerne til at være formand for udvalget.

      Revisionsudvalg

      Revisionsudvalgets opgave består i at støtte bestyrelsen i vurderinger og kontrol vedrørende revision, regnskabspraksis, interne kontrolsystemer, økonomisk rapportering, procedurer for behandling af klager vedrørende regnskab og revision, behovet for en intern revisionsfunktion samt Vestas’ etik- og antikorruptionsprogrammer.

      Vurdering af udvalgsmedlemmers uafhængighed
      Medlemmerne af revisionsudvalget opfylder revisorlovens definition af revisionsudvalgsmedlemmers uafhængighed. Formanden opfylder endvidere revisorlovens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen.

      Medlemmer af udvalget

      Karl-Henrik Sundström

      Medlem af bestyrelsen

      Karl-Henrik Sundström

      Født: 10. april 1960
      Nationalitet: Svensk
      Bosiddende: Sverige
      Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i bestyrelsen i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Formand for revisionsudvalget og opfylder revisorlovens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen.
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning: 0. 

      Ledelseshverv 
      Formand for bestyrelsen i TrackLib AB. 

      Medlem af bestyrelsen i Mölnlycke Health Care AB, NXP Semiconductors N.V.*  og Sustainable Energy Angels AB.  

      Tillidshverv
      Formand for The Tax Delegation for Swedish Business and Commerce. 

      Medlem af bestyrelsen for Marcus Wallenberg-fonden. 


      * Selskab noteret på en fondsbørs.

      Kompetencer
      Uddannelse:
      1997 - Advanced Management Program, Harvard Business School
      1985-1987 Trainee Financial Management, LM Ericsson Group
      1982-1985 Business Administration, med speciale i Finance og Accounting, Uppsala Universitet
      1979-1981 Seniorsergent og Boat Chief, militærtjeneste ved det svenske kystartilleri

      Tidligere ansættelser:
      2014-2019 - CEO, Stora Enso AB
      2013-2014 - Executive Vice President – Printing & Living, Stora Enso AB
      2012-2013 - CFO & Executive Vice President, Stora Enso AB
      2008-2012 - CFO & Executive Vice President, NXP Semiconductors N.V.
      2003-2007 - CFO & Executive Vice President, LM Ericsson Group
      2002-2003 - Vice President og chef for Ericsson Global Services, LM Ericsson Group
      1999-2002 - Managing Director Ericsson Australia, LM Ericsson Group
      1997-1999 - Corporate Treasurer & Senior Vice President, LM Ericsson Group
      1992-1997 - Business Area Controller Public Telecommunications, LM Ericsson Group
      1988-1991 - CFO, Compania Argentina de Telefonos, LM Ericsson Group
      1985-1988 - Forskellige positioner hos LM Ericsson Group
      1982-1985 - Foreign Currency Dealer, Svenske Handelsbanken

      Særlige kompetencer:
      Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til bæredygtighed, strategi, regnskabsvæsen og økonomi. International erfaring med markedsføring og salg af kapitalgoder.

      Bert Nordberg

      Formand for bestyrelsen

      Bert Nordberg

      Født: 23. marts 1956
      Nationalitet: Svensk
      Bosiddende: Sverige
      Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i bestyrelsen i 2012 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Formand for selskabets bestyrelse siden 2012. 
      Formand for nominerings- & kompensationsudvalget.
      Medlem af revisionsudvalget.  
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning: 14.600 aktier*. 

      Ledelseshverv 
      Formand for bestyrelsen i Sigma Connectivity AB og TDC A/S.

      Medlem af bestyrelsen i Essity AB**, Saab Group AB** og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA**.


      * Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.
      ** Selskab noteret på en fondsbørs.

      Kompetencer
      Uddannelse:
      1985-1986 - Kurser i International administration, markedsføring og økonomi, INSEAD-universitet
      1979-1980 - Ingeniør i den svenske marine, Berga
      1976-1979 - Elektroingeniør

      Tidligere ansættelser:
      2009-2012 - President & CEO, Sony Mobile Communications AB
      2008-2009 - Chef for Ericsson Silicon Valley, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
      2004-2008 - Executive Vice President for salg og marketing, LM Ericsson Group
      2003-2004 - Senior Vice President for koncernfunktionen salg og marketing, LM Ericsson Group
      2002-2003 - Chef for Business Unit Systems, LM Ericsson Group
      2001-2002 - Chef for Business Unit Global Services, LM Ericsson Group
      2000-2004 - Executive Vice President for divisionen Global Services, LM Ericsson Group
      1999-2000 - Executive Vice President for Ericsson Services, LM Ericsson Group
      1996-2000 - Chef for Enterprise Services, LM Ericsson Group
      1980-1996 - Forskellige ledelsespositioner i Digital Equipment Corporation og Data General Corp

      Særlige kompetencer:
      Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til omstrukturering, infrastruktur og serviceforretninger samt adskillige års international forretningserfaring og viden om udviklingsmarkeder.

      Carsten Bjerg

      Medlem af bestyrelsen

      Carsten Bjerg

      Født: 12. november 1959
      Nationalitet: Dansk
      Bosiddende: Danmark
      Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i bestyrelsen i 2011 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
      Medlem af revisionsudvalget.
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning: 4.019 aktier.

      Ledelseshverv
      Formand for bestyrelsen i Hydrema Holding ApS, Bogballe A/S og Bogballe Investment A/S, Ellepot A/S og Ellegaard Investment I ApS, Guldager A/S og CapHold Guldager ApS, Robco Engineering A/S og Robco Engineering Investment A/S, Arminox A/S og Arminox Investment A/S, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold A/S - og PCH Engineering A/S og PCH Investment A/S. 

      Næstformand for bestyrelsen i Rockwool International A/S* (DK).

      Medlem af bestyrelsen i Agrometer A/S, Agrometer Investment A/S, Dansk Smede- og Maskinteknik A/S og IBP H ApS - og TCM Group A/S* og TMK A/S.

      * Selskab noteret på en fondsbørs.


      Kompetencer
      Uddannelse:
      1984-1985 ACPMM ved Cambridge Universitetet
      1983 Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

      Tidligere ansættelser:
      2007-2013 Koncernchef for Grundfos-koncernen og administrerende direktør, Grundfos Holding A/S
      2006-2007 Fungerende koncernchef, Grundfos Management A/S
      2003-2006 Viceadministrerende direktør, Grundfos Management A/S
      2000-2003 Koncerndirektør for Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S
      1997-2000 Direktør for International Produktion, Grundfos Management A/S
      1994-1997 Produktlinjedirektør, Danfoss A/S
      1989-1994 Fabrikschef, Danfoss A/S
      1985-1989 Projektleder, Danfoss A/S
      1983-1984 Turnusingeniør, Danfoss A/S

      Særlige kompetencer:
      Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til ledelse af en international koncern herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk ledelse.

      Eva Merete Søfelde Berneke

      Medlem af bestyrelsen

      Eva Merete Søfelde Berneke 
      Født: 22. april 1969
      Nationalitet: Dansk
      Bosiddende: Danmark
      Stilling: CEO, KMD A/S 

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i bestyrelsen 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
      Medlem af revisionsudvalget.
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning 
      Vestas-aktiebeholdning: 2.159 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

      Ledelseshverv 
      Formand for bestyrelsen i Charlie Tango A/S (DK). 

      Næstformand for bestyrelsen i Edlund A/S (DK). 

      Medlem af bestyrelsen i Ecole Polytechnique, KMD Venture A/S, LEGO A/S og fire datterselskaber i KMD Holding ApS. 

      Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Nationalbank. 

      Tillidshverv
      Medlem af bestyrelsen i Danmarks Tekniske Universitet.


      Kompetencer
      Uddannelse:
      1994-1995 - MBA-program, INSEAD-universitet
      1988-1992 - Civilingeniør – maskinretning, Danmarks Tekniske Universitet
      1990-1991 - Master-studier, Økonomi, École Centrale Paris

      Tidligere ansættelser:
      2012-2017 - Senior Executive Vice-President, TDC A/S
      2009-2011 - Chief of Staff, TDC A/S
      2007-2009 - Chief Strategy Officer og medlem af koncernledelsen, TDC A/S
      1998-2007 - Partner, McKinsey & Co.
      1993-1998 - Konsulent og Engagement Manager, McKinsey & Co.

      Særlige kompetencer: 
      Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til virksomhedsledelse, herunder særlig viden om strategieksekvering, ledelse af et børsnoteret selskab, digitalisering og IT.      Nominerings- & kompensationsudvalg

      Nominerings- & kompensationsudvalget har blandt andet til opgave at støtte bestyrelsen i evaluering af bestyrelsens og direktionens stillinger og resultater samt virksomhedens overordnede tilgang til aflønning, incitamentsordninger, talent agendaen, diversitet og inklusion samt andre medarbejder-relaterede emner.

      Medlemmer af udvalget

      Bert Nordberg

      Formand for bestyrelsen

      Bert Nordberg

      Født: 23. marts 1956
      Nationalitet: Svensk
      Bosiddende: Sverige
      Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i bestyrelsen i 2012 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Formand for selskabets bestyrelse siden 2012. 
      Formand for nominerings- & kompensationsudvalget.
      Medlem af revisionsudvalget.  
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning: 14.600 aktier*. 

      Ledelseshverv 
      Formand for bestyrelsen i Sigma Connectivity AB og TDC A/S.

      Medlem af bestyrelsen i Essity AB**, Saab Group AB** og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA**.


      * Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.
      ** Selskab noteret på en fondsbørs.

      Kompetencer
      Uddannelse:
      1985-1986 - Kurser i International administration, markedsføring og økonomi, INSEAD-universitet
      1979-1980 - Ingeniør i den svenske marine, Berga
      1976-1979 - Elektroingeniør

      Tidligere ansættelser:
      2009-2012 - President & CEO, Sony Mobile Communications AB
      2008-2009 - Chef for Ericsson Silicon Valley, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
      2004-2008 - Executive Vice President for salg og marketing, LM Ericsson Group
      2003-2004 - Senior Vice President for koncernfunktionen salg og marketing, LM Ericsson Group
      2002-2003 - Chef for Business Unit Systems, LM Ericsson Group
      2001-2002 - Chef for Business Unit Global Services, LM Ericsson Group
      2000-2004 - Executive Vice President for divisionen Global Services, LM Ericsson Group
      1999-2000 - Executive Vice President for Ericsson Services, LM Ericsson Group
      1996-2000 - Chef for Enterprise Services, LM Ericsson Group
      1980-1996 - Forskellige ledelsespositioner i Digital Equipment Corporation og Data General Corp

      Særlige kompetencer:
      Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til omstrukturering, infrastruktur og serviceforretninger samt adskillige års international forretningserfaring og viden om udviklingsmarkeder.

      Anders Runevad

      Medlem af bestyrelsen

      Anders Runevad
      Født: 16. marts 1960
      Nationalitet: Svensk
      Bosiddende: Sverige
      Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem 

      Position i Vestas Wind Systems A/S 
      Indtrådt i bestyrelsen i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
      Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
      Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholding
      Vestas-aktiebeholdning: 8.096 aktier*.

      Ledelseshverv
      Medlem af bestyrelsen i Nilfisk Holding A/S** og Schneider Electric SE**.

      *) Angivet uden decimaler.
      **) Selskab noteret på en fondsbørs.

      Kompetencer  
      Uddannelse
      1985-1989 - MBA-studier ved Lund Universitet
      1980-1984 - Msc i elektroteknologi (elektroingeniør), Lunds Universitet

      Tidligere ansættelser:
      2013-2019 - Group President & CEO, Vestas Wind Systems A/S
      2010-2013 - President Region West & Central Europe, Ericsson
      2006-2010 - Executive Vice President, Sony Ericsson
      2004-2006 - President, Ericsson Brazil
      2000-2004 - Vice President, Sales and Marketing, Business unit Networks, Ericsson AB
      1996-2000 - President, Ericsson Singapore
      1991-1996 - Product Manager / Director Product Management,  Ericsson Group
      1989-1991 - Product Manager, Ericsson-General Electric USA
      1985-1989 - Forskellige stillinger hos Ericsson Group

      Særlige kompetencer
      Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til industrien for vedvarende energi. Erfaring med at lede et internationalt børsnoteret selskab. Kompetencer inden for international business, strategiudvikling og -implementering, virksomhedsstyring, salg, produktudvikling og drift.

      Eva Merete Søfelde Berneke

      Medlem af bestyrelsen

      Eva Merete Søfelde Berneke 
      Født: 22. april 1969
      Nationalitet: Dansk
      Bosiddende: Danmark
      Stilling: CEO, KMD A/S 

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i bestyrelsen 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
      Medlem af revisionsudvalget.
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning 
      Vestas-aktiebeholdning: 2.159 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

      Ledelseshverv 
      Formand for bestyrelsen i Charlie Tango A/S (DK). 

      Næstformand for bestyrelsen i Edlund A/S (DK). 

      Medlem af bestyrelsen i Ecole Polytechnique, KMD Venture A/S, LEGO A/S og fire datterselskaber i KMD Holding ApS. 

      Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Nationalbank. 

      Tillidshverv
      Medlem af bestyrelsen i Danmarks Tekniske Universitet.


      Kompetencer
      Uddannelse:
      1994-1995 - MBA-program, INSEAD-universitet
      1988-1992 - Civilingeniør – maskinretning, Danmarks Tekniske Universitet
      1990-1991 - Master-studier, Økonomi, École Centrale Paris

      Tidligere ansættelser:
      2012-2017 - Senior Executive Vice-President, TDC A/S
      2009-2011 - Chief of Staff, TDC A/S
      2007-2009 - Chief Strategy Officer og medlem af koncernledelsen, TDC A/S
      1998-2007 - Partner, McKinsey & Co.
      1993-1998 - Konsulent og Engagement Manager, McKinsey & Co.

      Særlige kompetencer: 
      Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til virksomhedsledelse, herunder særlig viden om strategieksekvering, ledelse af et børsnoteret selskab, digitalisering og IT.      Helle Thorning-Schmidt

      Medlem af bestyrelsen

      Helle Thorning-Schmidt 
      Født: 14. december 1966
      Nationalitet: Dansk
      Bosiddende: Storbritannien
      Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Medlem af bestyrelsen siden 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning 
      Vestas-aktiebeholdning: 0 aktier. 

      Ledelseshverv  
      Formand for bestyrelsen i SelectionF ApS.

      Medlem af bestyrelsen i Carsoe Group A/S, DJE Holdings Limited, SafeLane Global Limited og The Fertility Partnership Limited.

      Tillidshverv 
      Formand for bestyrelsen i Dansk Fodbold Unions (DBU) Governance- og Udviklingskomité.

      Medlem af bestyrelsen i Islamic Development Bank og Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.

      Medlem af ”advisory boards” i Algebris Research & Policy Forum, Atlantic Council, Council on Foreign Relations og US Council on Foreign Relations.

      Medlem af “councils” i 21st Century Council – The Bergguen Institute og European Council on Foreign Relations.

      Medlem af bestyrelsen (board trustee) i International Crisis Group.

      Medlem af International Commission of Financing Global Education Opportunity.


      Kompetencer
      Uddannelse: 
      1992-1993 - MA, i europæiske studier, College of Europe, Brugge
      1987-1994 - Cand. Scient. Pol., Københavns Universitet 

      Tidligere ansættelser
      2016-2019 - Administrerende direktør, Red Barnets internationale paraplyorganisation ”Save the Children”
      2011-2015 - Statsminister
      2005-2015 - Medlem af Folketinget og formand for Socialdemokratiet
      1999-2004 - Medlem af Europa-Parlamentet 

      Særlige kompetencer: 
      Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til statslige anliggender og politiske miljøer såvel som strategisk styring af internationale og politiske organisationer.

      Teknologi- & produktionsudvalg

      Teknologi- & produktionsudvalget har blandt andet til opgave at støtte bestyrelsen i vurderingen af teknologiske spørgsmål, IPR-strategi og produktudviklingsplaner. Derudover støtter udvalget ligeledes bestyrelsen i spørgsmål vedrørende produktion, overvågning og evaluering af omfanget af selskabets kortsigtede og langsigtede produktion, evaluering af resultaterne inden for bæredygtighed og hjælper fora som fx Vestas' Innovation Portfolio Council, Product Portfolio Council og Product Operation Council.

      Medlemmer af udvalget

      Lars Josefsson

      Næstformand for bestyrelsen

      Født: 31. maj 1953
      Nationalitet: Svensk
      Bosiddende: Sverige
      Stilling: Uafhængig konsulent

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i bestyrelsen i 2012 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Næstformand for selskabets bestyrelse siden 2012.
      Formand for teknologi- & produktionsudvalget.
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning: 3.500 aktier.

      Ledelseshverv
      Formand for bestyrelsen i TimeZynk AB.

      Medlem af bestyrelsen i Holmen AB*, Metso Oyj* og Ouman Oy. 

      * Selskab noteret på en fondsbørs.


      Kompetencer
      Uddannelse:
      1990 - International Advanced Management Programme (IAMP)
      1984-1985 - Kandidatgrad i virksomhedsøkonomi, Uppsala Universitet
      1973-1977 - Kandidatgrad fra School of Engineering Physics, Chalmers Tekniske Universitet 

      Tidligere ansættelser: 
      2012-2013 - CEO, Micronic Mydata AB
      2011-2012 - CEO, Alimak Hek AB
      2004-2011 - President, Sandvik Mining and Construction
      2003-2004 - President, Siemens Industrial Turbines AB
      1999-2003 - President, ALSTOM Power Sweden AB
      1977-1999 - Forskellige ledelsespositioner hos ABB

      Særlige kompetencer:
      Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til udviklings-, produktions- og teknologimæssige forhold samt ledelse af internationale virksomheder.

      Anders Runevad

      Medlem af bestyrelsen

      Anders Runevad
      Født: 16. marts 1960
      Nationalitet: Svensk
      Bosiddende: Sverige
      Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem 

      Position i Vestas Wind Systems A/S 
      Indtrådt i bestyrelsen i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
      Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
      Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholding
      Vestas-aktiebeholdning: 8.096 aktier*.

      Ledelseshverv
      Medlem af bestyrelsen i Nilfisk Holding A/S** og Schneider Electric SE**.

      *) Angivet uden decimaler.
      **) Selskab noteret på en fondsbørs.

      Kompetencer  
      Uddannelse
      1985-1989 - MBA-studier ved Lund Universitet
      1980-1984 - Msc i elektroteknologi (elektroingeniør), Lunds Universitet

      Tidligere ansættelser:
      2013-2019 - Group President & CEO, Vestas Wind Systems A/S
      2010-2013 - President Region West & Central Europe, Ericsson
      2006-2010 - Executive Vice President, Sony Ericsson
      2004-2006 - President, Ericsson Brazil
      2000-2004 - Vice President, Sales and Marketing, Business unit Networks, Ericsson AB
      1996-2000 - President, Ericsson Singapore
      1991-1996 - Product Manager / Director Product Management,  Ericsson Group
      1989-1991 - Product Manager, Ericsson-General Electric USA
      1985-1989 - Forskellige stillinger hos Ericsson Group

      Særlige kompetencer
      Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til industrien for vedvarende energi. Erfaring med at lede et internationalt børsnoteret selskab. Kompetencer inden for international business, strategiudvikling og -implementering, virksomhedsstyring, salg, produktudvikling og drift.

      Bruce Grant

      Bruce Grant
      Født: 30. maj 1959
      Nationalitet: Amerikansk
      Bosiddende: USA
      Stilling: Executive Chairman, Applied Value LLC 

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i bestyrelsen i 2019 og genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning: 0 aktier. 

      Ledelseshverv 
      Formand for bestyrelsen i Applied Invest LLC, Applied VenCap LLC og Human Care Corporation. 

      Næstformand for bestyrelsen i CosmosID, Inc.  

      Medlem af bestyrelsen i RiverMeadow LLC og Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.  

      Tillidshverv
      Formand for bestyrelsen i Hand in Hand International.

      Kompetencer
      Uddannelse:
      1981-1984 - Ph.d. i Industrial Management, Chalmers Tekniske Universitet
      1977-1981 - Kandidatgrad i erhvervsøkonomi, Gothenburg Universitet

      Tidligere ansættelser:
      1995-1997 - President, Arthur D. Little North America
      1993-1995 - President, Arthur D. Little Scandinavia

      Særlige kompetencer:
      Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A / S: Indgående kendskab til implementering af strategier og turnaroundprocesser i industrien inden for vedvarende energi og store globale industri-virksomheder. Ekspert i sourcing på stålmarkedet og indgående kendskab til det amerikanske marked.

      Carsten Bjerg

      Medlem af bestyrelsen

      Carsten Bjerg

      Født: 12. november 1959
      Nationalitet: Dansk
      Bosiddende: Danmark
      Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i bestyrelsen i 2011 og genvalgt siden, senest i 2020. Valgperioden udløber i 2021.
      Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.
      Medlem af revisionsudvalget.
      Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning: 4.019 aktier.

      Ledelseshverv
      Formand for bestyrelsen i Hydrema Holding ApS, Bogballe A/S og Bogballe Investment A/S, Ellepot A/S og Ellegaard Investment I ApS, Guldager A/S og CapHold Guldager ApS, Robco Engineering A/S og Robco Engineering Investment A/S, Arminox A/S og Arminox Investment A/S, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold A/S - og PCH Engineering A/S og PCH Investment A/S. 

      Næstformand for bestyrelsen i Rockwool International A/S* (DK).

      Medlem af bestyrelsen i Agrometer A/S, Agrometer Investment A/S, Dansk Smede- og Maskinteknik A/S og IBP H ApS - og TCM Group A/S* og TMK A/S.

      * Selskab noteret på en fondsbørs.


      Kompetencer
      Uddannelse:
      1984-1985 ACPMM ved Cambridge Universitetet
      1983 Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

      Tidligere ansættelser:
      2007-2013 Koncernchef for Grundfos-koncernen og administrerende direktør, Grundfos Holding A/S
      2006-2007 Fungerende koncernchef, Grundfos Management A/S
      2003-2006 Viceadministrerende direktør, Grundfos Management A/S
      2000-2003 Koncerndirektør for Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S
      1997-2000 Direktør for International Produktion, Grundfos Management A/S
      1994-1997 Produktlinjedirektør, Danfoss A/S
      1989-1994 Fabrikschef, Danfoss A/S
      1985-1989 Projektleder, Danfoss A/S
      1983-1984 Turnusingeniør, Danfoss A/S

      Særlige kompetencer:
      Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til ledelse af en international koncern herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk ledelse.

      Direktion

      Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af selskabet under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

      Direktionen har endvidere til opgave at fremlægge forslag til selskabets overordnede målsætning, strategier og handlingsplaner samt forslag til hovedlinjerne i drifts-, investerings-, finansierings- og likviditetsbudgetter for bestyrelsen.

      Direktionen består af: 

      • Henrik Andersen, Group President & CEO
       (registeret som administrerende direktør hos Erhvervsstyrelsen)
      • Marika Fredriksson, Executive Vice President & CFO
       (registreret som økonomidirektør hos Erhvervsstyrelsen) 
      • Anders Nielsen, Executive Vice President & CTO 
      • Tommy Rahbek Nielsen, Executive Vice President & COO 
      • Juan Araluce, Executive Vice President & CSO (Sales) 
      • Christian Venderby, Executive Vice President & CSO (Service)
      • Kerstin Knapp, Executive Vice President & CPCO

        Profil af registrerede direktionsmedlemmer

        Henrik Andersen

        Group President & CEO

        Henrik Andersen

        Født: 31. december 1967
        Nationalitet: Dansk
        Bosiddende: Danmark
        Stilling: Group President & CEO, Vestas Wind Systems A/S (DK)

        Aktiebeholdning
        Vestas-aktiebeholdning: 12.125 aktier*. 

        Kompetencer
        Uddannelse
        1993-1997 Cand.jur., Aarhus Universitet (DK)
        1988-1992 HD i udenrigshandel, Aarhus Handelshøjskole (DK) 

        Tidligere ansættelser
        2016-2019 Group President & CEO, Hempel A/S (DK)
        2013-2015 Group Chief Operating Officer, EMEA, ISS A/S (DK)
        2011-2013 Group Chief Financial Officer, ISS A/S (DK)
        2009-2011 Country Manager, ISS A/S (UK)
        2000-2009 Forskellige ledelsespositioner i ISS-koncernen
        1995-2000 Director Corporate Clients, Jyske Markets, Jyske Bank A/S (DK)
        1986-1995 Forskellige positioner hos Jyske Bank A/S og Sparekassen SDS (DK) 

        * Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

        Ledelseshverv
        Formand for bestyrelsen i MHI Vestas Offshore Wind A/S (DK).

        Medlem af bestyrelsen i: H. Lundbeck A/S** (DK).

        Tillidshverv
        Formand for H. Lundbeck A/S'** revisionsudvalg (DK).

        Medlem af: Investeringskomiteen i Maj Invest Equity 4 & 5 K/S (DK).


        ** Selskab noteret på en fondsbørs.

        Marika Fredriksson

        Executive Vice President & CFO

        Født: 2. november 1963
        Nationalitet: Svensk
        Bosiddende: Danmark
        Stilling: Executive Vice President & CFO, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2013-

        Position i Vestas Wind Systems A/S
        Indtrådt i direktionen maj 2013.

        Aktiebeholdning
        Vestas-aktiebeholdning: 42.204.


             

        Kompetencer
        Uddannelse:
        1982-1987   Magistergrad, den svenske School of Economics (FI)

        Tidligere ansættelser:
        2009-2012   Senior Vice President & CFO, Gambro AB (SE)
        2008-2009   Senior Vice President Finance & CFO, Autoliv, Inc. (SE)
        2005-2008   Senior Vice President & CFO, Volvo Construction Equipment AB (BE)
        2001-2005   Senior Vice President & CFO, Volvo Construction Equipment International AB (SE)
        1996-2001   Finance Director, Volvo Construction Equipment International AB (SE)
        1995   Management Consultant, Vilnius Stiklas UAB (LT)
        1991-1994   Managing Director, Cafir Trade AB (SE)
        1988-1990   Area Manager – Analysis, Svenska Handelsbanken AB (SE)

        Ledelseshverv
        Medlem af bestyrelsen for Sandvik AB (SE) og SSAB (SE).

        Tillidshverv
        Formand for SSAB's revisionsudvalg (SE). Medlem af Axcel Advisory Board (DK).

        Vederlag

        Direktionen honoreres med en konkurrencedygtig kompensationspakke, som består af:

        • fast løn,    
        • kontant bonus,
        • aktiebaserede incitamentsordninger og
        • personlige goder.

        Fast løn

        Den faste løn er baseret på markedsniveau for derved at tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de påkrævede kompetencer.

        Kontant bonus

        Bonusordningen er baseret på bonusmål, blandt andet en række økonomiske nøgletal, der er godkendt af bestyrelsen.

        Aktieoptioner

        Det langsigtede aktieprogram har fokus på at fastholde og værdiskabelse for aktionærerne på lang sigt, og tildelingen sker på grundlag af mål, som fastlægges af bestyrelsen.

          

         Ledelsesprincipper

         Hvad er god selskabsledelse for Vestas?

         For Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse (bestyrelsen) er god selskabsledelse ikke blot et regelsæt, men en vedvarende proces. Bestyrelsen forholder sig således løbende til retningslinjerne og processerne for den overordnede ledelse af Vestas-koncernen. Hermed sikres det, at ledelsen til enhver tid er i stand til at løse dets ledelsesopgaver professionelt og under hensyntagen til gældende lovgivning, praksis og anbefalinger. 

         Klare retningslinjer giver retvisende billede

         I vurderingen af retningslinjerne og processerne indgår bl.a. en gennemgang af selskabets forretningsmodel, strategi, forretningsprocesser, målsætninger, organisation, kapitalforhold, forhold til interessenter samt risici og udøvelse af den nødvendige kontrol. 

         Bestyrelsen er af den opfattelse, at klare retningslinjer for, hvordan man leder og kommunikerer i Vestas, er med til at sikre, at omverdenen får et retvisende billede af koncernen. En klar og velovervejet strategi for ledelse og kommunikation er særlig vigtig i lyset af de udfordringer, Vestas står overfor i et marked med intens konkurrence, forventet konsolidering og stadig højere kvalitetskrav.

          Lønsom vækst for Vestas


          Strategi - Lønsom vækst for Vestas

          Vision - At være den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger

          Mission - At levere branchens bedste energiløsninger til gavn for vores kunder og miljøet          Vestas' vision
          Vi er dedikeret til vores vision: at være den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger, hvilket blandt andet indebærer at lede vindkraftindustrien med hensyn til volumen, omsætning og profitabilitet. 

          Denne vision sætter et klart formål og retning for Vestas’ medarbejdere og forstærker ambitionen om at lede den globale transition på energimarkedet. For at høste fordelene ved denne overgang, fortsætter vi med at konsolidere og udvide vores stærke position inden for vores tre forretningsområder: 

          • Power solutions, 
          • Service og 
          • Offshore, 

          samtidig med at investere i de løsninger og kommercielle kompetencer, der er nødvendige for at imødekomme den fremtidige efterspørgsel på markedet.  

          Målsætninger på mellemlang sigt - Global leder inden for vindløsninger 
          Vores målsætninger på mellemlangt sigt om at være global leder inden for vindenergiløsninger og global leder inden for service af vindenergiløsninger omfatte: 

          • Ledende inden for innovative produkter, tjenester og digitale løsninger, der leverer de laveste energiomkostninger, øger udnyttelsen af vedvarende energi, og hjælpe kunderne med at optimere værdien fra vedvarende energiløsninger fuldt ud. 
          • At være den foretrukne løsningsleverandør og partner for kunderne.  
          • Ledende på markedsandel i etablerede markeder og konkurrere om lederskab på nye markeder. 
          • Ledende på profitabilitet, så vi kan geninvestere i Vestas’ fremtidige innovation og konkurrenceevne.

          Læs mere (fra Vestas Årsrapport 2019, EN)

          Code of Conduct

          Vestas er et selskab med medarbejdere og samarbejdspartnere med vidt forskellige kulturelle baggrunde, religiøse og politiske overbevisninger. Idet vi gradvist vokser, bliver det stadig vigtigere at have et formelt sæt fælles værdier, der afspejler Vestas’ måde at arbejde på. 

          Formålet med Vestas' Employee Code of Conduct og Vestas’ Business Partner Code of Conduct er at sikre, at henholdsvis alle medarbejdere og forretningspartnere forstår reglerne og principperne for, at agere med integritet hos Vestas, også når man er Vestas' forretningspartner. 

          Vestas' Codes of Conduct sætter også rammerne for arbejdet med at støtte principperne i UN Global Compact.

          Vi agerer med integritet i alt

          Hos Vestas agerer vi med integritet i alt, hvad vi gør. Dette indebærer at træffe de rigtige beslutninger i vanskelige situationer, og at sikrer, at vores handlinger matcher vores værdier - Ansvarlighed, Samarbejde og Enkelhed. For os, en global virksomhed med mere end 24.000 medarbejdere, der opererer i over 70 lande, er vores Code of Conduct et udtryk for denne forpligtelse og understøttes af den øverste ledelse.

          Læs mere (EN) ...

          Risikostyring

          Som multinationalt selskab med en vision om at være den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger er Vestas eksponeret for en række risici. Derfor arbejder vi aktivt for at sikre, at sådanne risici forstås, overvåges og i videst muligt omfang reduceres for at sikre, at de ikke har negativ indvirkning på realiseringen af vores strategiske og finansielle mål.

          For at understøtte ledelsens beslutninger har vi etableret en struktur og tilgang til risikostyring. Denne holistiske tilgang bidrager med indsigt i virksomhedens samlede risikoeksponering og omfatter identifikation, evaluering, behandling, overvågning og kommunikation af risici, hvor risikoejerne er ansvarlige for at styre risiciene inden for deres respektive ansvarsområder.

          Koncernens risikostyring
          Kvartalsvis indrapporterer organisationen alle relevante risici til moderselskabet. Udvalgte risici diskuteres efterfølgende i Group Risk Management-komitéen, og tiltag med henblik på minimering af risikoen vurderes for potentiel implementering. Komitéen er ledet af Marika Fredriksson, Executive Vice President & CFO og omfatter andre ledende medarbejdere fra relevante dele af koncernen.

          Fire gange årligt gennemgår direktionen de væsentligste risici, og halvårligt vurderer bestyrelsen de væsentligste risici.

          Finansielle risici, herunder risici relateret til valuta-, rente-, skatte-, kredit- og råvareeksponeringer, fremgår af koncernregnskabet. Disse risici indberettes også til bestyrelsen og evalueres af bestyrelsens revisionsudvalget.

          Læs mere: Risk management 2019 (pdf, fra Årsrapport 2019)


          Risiko i relation til regnskabsaflæggelse

          Baseret på Vestas 'risikostyringspolitik udarbejder Global Finance-funktionen en beskrivelse af de finansielle nøglerisici i forbindelse med regnskabsaflæggelse og de foranstaltninger, der træffes for at kontrollere sådanne risici. Global Finance arbejder aktivt med forankring af finansiel risikostyring i hele organisationen, herunder sikring af systematisk identifikation og styring af alle relevante risici i forbindelse med regnskabsaflæggelse. 

          Som led i den finansielle risikovurdering vurderer Vestas' bestyrelse og direktion årligt risikoen for bedrageri og de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere og/eller eliminere sådanne risici, herunder vurdering af muligheden for, at den generelle ledelse tilsidesætter kontrolforanstaltninger og påvirker regnskabsaflæggelsen. 

          Vestas’ regnskaber

          Kontrolaktiviteter

          Global Finance Compliance er ansvarlig for implementering, overvågning og rapportering af Vestas' globale finansielle processer og interne kontroller. Dette er med til at sikre ensartet design og struktur af koncernens interne kontroller. Formålet med koncernens kontrolaktiviteter er at sikre overholdelse af mål, politikker, manualer, procedurer mv., der er fastlagt af direktionen. 

          Endvidere skal aktiviteterne bidrage til at sikre, at eventuelle fejl, afvigelser og mangler forebygges, opdages og afhjælpes. 

          Vestas tilpasser og implementerer løbende globale finansielle processer og kontroller for alle enheder og funktioner med henblik på yderligere at begrænse risikoen for ukorrekt regnskabsaflæggelse.

          Information og kommunikation

          Politikker vedtaget af bestyrelsen fastsætter blandt andet overordnede krav til finansiel rapportering og ekstern regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende regler.

          Informationssystemerne er designet til at identificere, indsamle og formidle relevant information, rapporter mv løbende og på alle niveauer for at muliggøre effektive, pålidelige arbejdsgange og udøvelse af kontrol. Dette sker under behørig hensyntagen til den fortrolighed, der kræves i et børsnoteret selskab.

          Økonomistyring

          I relation til økonomistyring er det koncernens mål at skabe den nødvendige stabilitet til at kunne implementere strategisk udviklingsarbejde og på lang sigt opnå et konkurrencedygtigt afkast for selskabets aktionærer. Samtidig har koncernen til formål at reducere kapitalomkostningerne. 

          Koncernens vigtigste mulige metoder til at opretholde eller ændre kapitalstrukturen er: 

          • justering af udbytteniveauet, 
          • aktietilbagekøb, 
          • udstedelse af nye aktier, 
          • optagelse af nye lån, 
          • ændring af niveauet for finansiering via modtagne forudbetalinger og 
          • kredit ydet af leverandører. 

          Læs mere

          Årsrapport 2019 (EN) (pdf)
          Årsrapport 2019 (EN) - Strategy and ambitions (pdf)


          Skattepolitik

          Formålet med Vestas-koncernens skattepolitik er, at definere koncernens globale håndtering af skat, herunder styring, strukturering og risikostyring. 

          Politikken gælder for alle beslutninger, der direkte eller indirekte påvirker indberetning og/eller betaling af skatter uanset type, såfremt det relaterer til et af Vestas-koncernens selskaber. 

          Skatteerklæring 

          Vestas ønsker løbende at overholde gældende skattelovgivning i samarbejde med vores drift og interessenter for at opretholde vores omdømme og støtte aktionærinteresser. 

          Vestas-koncernens skattepolitik (EN) (pdf)

          Vestas-koncernens skattebetalinger EUR mio. 
          Regnskabsåret 2019  251
          Regnskabsåret 2018 195
          Regnskabsåret 2017   262
          Regnskabsåret 2016
           212
          Regnskabsåret 2015   184


          Selskabsdokumenter

          Oversigt over en række dokumenter der omhandler selskabets politikker og principper for god selskabsledelse og samfundsansvar:

          Lovpligtige redegørelser

          Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse
          I henhold til regnskabslovens § 107b og Nasdaq Copenhagen’ regler for børsnoterede selskaber skal alle børsnoterede selskaber forholde sig til Komitéens anbefalinger ud fra ”følg eller forklar-princippet”.

          Vestas’ stillingtagen til de enkelte anbefalinger er beskrevet i Vestas’ lovpligtige redegørelser. Anbefalingerne præciserer, at det er lige så legitimt for et selskab at forklare afvigelser som at følge en konkret anbefaling, idet det væsentligste er, at der skabes gennemsigtighed i selskabets ledelsesforhold.

          Lovpligtig redegørelse for kønsfordeling
          I henhold til regnskabslovens § 99b skal Vestas udarbejde en redegørelse vedrørende kønsfordelingen i Vestas.