Selskabsledelse

”Bestyrelsen overvåger løbende de retningslinjer og processer, der anvendes i driften af Vestas. Dette sikrer, at ledelsen til enhver tid har de nødvendige beføjelser til at kunne drive virksomhed baseret på Vestas’ værdier – ansvarlighed, samarbejde og enkelthed.”

Bert Nordberg, Bestyrelsesformand

Hvad er god selskabsledelse?

Corporate Governance – god selskabsledelse - defineres som: "Det system, som anvendes til at lede og kontrollere en virksomhed", dvs. som "kontrol og styring" af virksomheder gennem ejerskab, bestyrelsesstruktur, aflønningssystemer, selskabslovgivning m.v. 

 

God selskabsledelse handler om, hvilke overordnede målsætninger selskaber bør forfølge, og hvorledes selskabers ledelsesstrukturer og -opgaver mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og føres ud i livet. 

Anbefalinger og lovregler

Som et internationalt selskab noteret på Nasdaq Copenhagen følger Vestas gældende danske og EU regler for børsnoterede selskaber. Yderligere følger Vestas de fleste (2017: 44 ud af 47) af anbefalingerne opstillet af den danske Komitée for god Selskabsledelse. 

Vestas’ hensigt er at følge og tilpasse sine procedurer i henhold til de gældende danske anbefalinger i det omfang det er muligt og ønskeligt. 

Læs mere: Vestas’ lovpligtige redegørelser for selskabsledelse

Ledelsesstruktur

Vestas Wind Systems A/S er et dansk aktieselskab med et tostrenget ledelsessystem, hvor bestyrelsen og direktionen er ansvarlig for ledelsen af selskabet. Der er ikke personsammenfald mellem bestyrelse og direktion. Selskabet er endvidere moderselskab i Vestas-koncernen.

Grundlaget for ledelsen af selskabet er forankret i selskabets vedtægter, den danske selskabslov og andre gældende danske love og regler.


Aktionærer / generalforsamling

Vestas tilstræber at have en international kreds af aktionærer og at informere alle åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørig hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger.

Ultimo november 2018:

 • Havde Vestas 138,214 navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. 
 • De navnenoterede aktionærer ejede 95 pct. af selskabets aktiekapital. 

Generalforsamling
Generalforsamlingen består af selskabets aktionærer og er Vestas Wind Systems A/S’ øverste ledelsesorgan. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i selskabet inden for de rammer, der er fastsat i EU og dansk lovgivning og selskabets vedtægter. 

Aktionærerne kan udøve deres ret til at træffe beslutninger i selskabet  på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes mindst én gang om året. 

Ordinær generalforsamling 2019
Onsdag den 3. april 2019 afholder Vestas Wind Systems A/S ordinær generalforsamling i Aarhus, Danmark. Yderligere oplysninger...

Elektronisk kommunikation - oplys din e-mailadresse
Indkaldelser til Vestas’ generalforsamlinger sendes via e-mail. Det er derfor vigtigt, at aktionærerne tilmelder sig Vestas' e-mailservice, såfremt de ønsker at modtage indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger. I InvestorPortalen kan man via e-mail vælge at abonnere på indkaldelser, års- og delårsrapporter samt andre aktionærinformationer.

  Fordeling af aktiekapitalen pr. 31. december 2018

   
   

   Antal aktier

    % 

  Kapital, internationale aktionærer 
  Kapital, danske aktionærer
  Kapital, Vestas Wind Systems A/S
  Kapital, ikke-navnenoterede aktionærer

   126 millioner
  62 millioner
  8 millioner
  10 millioner

  61
  30
  4
  5

  Total 

   206 millioner

   

  Storaktionær

  Ingen aktionærer har meddelt, at de har en beholdning af Vestas-aktier på over 5 pct.

  Indberetning af væsentlige beholdninger 

  I henhold til EU’s transparensdirektiv og den danske kapitalmarkedslov skal enhver, der besidder aktier i Vestas, meddele Vestas og Finanstilsynet om deres beholdninger af Vestas-aktier, når: 

  - aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalens stemmerettigheder, eller udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalen, eller

  - ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 pct. og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået. 

  En sådan meddelelse fremsendes til Vestas via IR@vestas.com. Indberetningen til Finanstilsynet skal ske elektronisk via tilsynets hjemmeside.


  Navnenotering af Vestas-aktier

  Vestas-aktier er navneaktier. I Vestas’ vedtægter er anført, at aktierne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.

  Som aktionær kan man ikke udøve alle sine rettigheder medmindre aktierne er registreret i ens navn. Dette gælder f.eks. retten til at møde op og retten til at stemme på generalforsamlingen.

  Hvordan navnenoteres aktier?

  Navnenotering sker ved, at man henvender sig til den bank, hvor aktierne ligger i depot, og anmoder banken om at sørge for navnenoteringen.

  Fordele ved navnenotering

  • Aktionæren kan udøve sine rettigheder som aktionær
  • Aktionæren har adgang til Vestas’ InvestorPortal

  InvestorPortal

  InvestorPortalen er en service til Vestas’ navnenoterede aktionærer, hvor aktionærrettigheder let kan administreres. Som aktionær kan du få adgang til en række informationer. Blandt andet kan du:

  • se størrelsen af din egen beholdning af navnenoterede Vestas-aktier,
  • oprette et abonnement på bestemte informationer,
  • tilmelde dig generalforsamlingen og/eller
  • stemme forud for generalforsamlingen eller afgive fuldmagt.


  Åbn InvestorPortalen og få yderligere oplysninger om muligheder for logon ved anvendelse af NemID eller ved anvendelse af et brugernavn (VP-bruger) og adgangskode.

  Velkommen til Vestas' InvestorPortal  



  Aktionærinformation

  To gange årligt, i februar og august, offentliggør Vestas publikationen ”aktionærinformation”. En online publikation, der indeholder en kort orientering fra selskabets ledelse om virksomhedens aktuelle status, udviklingsmuligheder og et overblik over hoved- og nøgletal for den pågældende periode.


  Som aktionær kan du tegne et abonnement på aktionærinformationen via InvestorPortalen.


  Generalforsamling

  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

  Alle aktionærer har lige adgang til at stille forslag, deltage, stemme og ytre sig på generalforsamlingen. 

  En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. 

  Aktionæren har ligeså mange stemmer som det antal aktier, der er navnenoteret på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

  Adgang til generalforsamlingen

  Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.

  Læs mere - Vestas' vedtægter

  Ordinær generalforsamling 2019

  Onsdag den 3. april 2019 afholder Vestas Wind Systems A/S ordinær generalforsamling i Aarhus, Danmark.  

  Yderligere oplysninger 

   

  Generalforsamlinger       
  03. april 2019       
  03. april 2018  Indkaldelse  Beslutninger  Referat
  Stemmefordeling
  06. april 2017  Indkaldelse  Beslutninger  Referat 
  30. marts 2016  Indkaldelse  Beslutninger  Referat 
  30. marts 2015  Indkaldelse  Beslutninger  Referat 
  24. marts 2014  Indkaldelse  Beslutninger  Referat 
  28. marts 2013  Indkaldelse  Beslutninger  Referat 

   Elektronisk kommunikation - oplys din e-mail-adresse

   Det er vigtigt, at du tilmelder dig Vestas' e-mail-service, såfremt du ønsker at modtage informationer fra Vestas.

   I InvestorPortalen kan du tegne et e-mailabonnement på indkaldelser, års- og delårsrapporter samt aktionærinformationer.

   InvestorPortalen

   InvestorPortalen er en service til Vestas’ navnenoterede aktionærer, hvor aktionærrettigheder let kan administreres.

   Vestas' InvestorPortal

   Nyhedsservices

   Vestas har tre forskellige nyhedsservices, som gør det let for dig som aktionær hele tiden at følge med, når der sker noget nyt i Vestas.

   Du kan læse her, hvordan du kan tegne et abonnement og hvilke informationer, du kan modtage - Vestas' nyhedsservices.


   Udbyttepolitik

   Enhver beslutning om udlodning til aktionærerne vil blive taget under behørig hensyntagen til kapitalstrukturmålene og overskydende likviditet. Fastlæggelse af niveauet for udlodning vil altid ske under hensyntagen til selskabets planer for vækst og likviditetsbehov. 

   Bestyrelsen har generelt til hensigt at anbefale et udbytte på 25-30 pct. af årets nettoresultat efter skat, som vil blive udbetalt efter godkendelse på den ordinære generalforsamling.

    

    2017

    2016

   2015

   2014

   2013

    Udbytte pr. aktie (DKK)

   9,23 

   9,71 

    6,82

    3,90

    0,00

   Revision

   Ekstern revision

   Vestas’ finansielle og ikke-finansielle rapportering bliver revideretau af et uafhængigt eksternt revisionsfirma, som årligt vælges af selskabets aktionærer på den ordinære generalforsamling. 

   Aktionærerne vælger på generalforsamlingen en eller to revisorer. Valget sker for et år ad gangen. Fratrædende revisor kan genvælges. 

   I april 2018 genvalgte generalforsamlingen PricewaterhouseCoopers som Vestas’ eksterne revisor. Revisionsfirmaet blev valgt som selskabets revisor første gang på selskabets ordinære generalforsamling i 1998. 

   Revisor agerer i henhold til aktionærernes interesse – og offentlighedens. 

   Bestyrelse og direktion giver selskabets revisor(er) adgang til at foretage de undersøgelser, de finder nødvendige og sørger for, at revisor(erne) får de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for udførelsen af deres hverv. Bestyrelsen har en regelmæssig dialog med revisor, men revisionsudvalget har ansvaret for at sikre, at den nødvendige informationsudveksling foregår. 

   Revisorhonorar

   Aftalegrundlaget og dermed rammerne for revisionens arbejde, herunder ikke-revisionsydelser, aftales mellem selskabets bestyrelse og revision på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget. Direktionen og revisionen definerer specifikt revisors ydelser (scope), og honoraret aftales med bestyrelsen.

   Revisorhonorar (mio. EUR)  2017  2018
   Revision - PricewaterhouseCoopers  3 3
   Revision i alt  3 3
   Andre ydelser end revision (PricewaterhouseCoopers):
   Erklæringer med sikkerhed 
   Skatterådgivning 
   Andre ydelser

    0
   2
   1

    0
   1
   0
   Andre ydelser end revision  3 1
   I alt  6 4

   Politik for revisionsydelser og ikke-revisionsydelser

   Vestas-koncernens revisorer kan inden for bestemte rammer blive anvendt til visse ikke-revisionsydelser, og valget af dem vil ofte være mest nærliggende på grund af forretningskendskab, fortrolighed og omkostningshensyn. 

   Vestas har en politik for ikke-revisionsydelser, der sikrer, at levering af ikke-revisionsydelser til koncernen ikke skader revisorernes uafhængighed eller objektivitet. Revisionsudvalget er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af denne politik samt overvågning af, om den bliver overholdt. 

   For 2018 udgjorde revision og ikke-revisionsydelser leveret af koncernens revisorer globalt EUR 4 millioner, hvoraf 84 pct. vedrørte revisionsrelaterede ydelser – nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med guidelines udarbejdet af visse proxy advisors. Eksklusiv væsentlige projekter, der klassificeres som engangsomkostninger, udgjorde revisions-relaterede ydelser i 2018 90 pct. af det samlede honorar for revisions-ydelser og ikke-revisionsydelser til koncernens revisorer globalt.

   Internrevision

   Revisionsudvalget vurderer årligt behovet for en intern revision. Revisionsudvalget har vurderet, at det ikke er nødvendigt at etablere en intern revisionsfunktion i Vestas. 

   Den uafhængige revisors erklæringer

   Den uafhængige revisors erklæringer:  

   Bestyrelsen

   Bestyrelsen i Vestas består af ni eksterne medlemmer med bred international erfaring og fire medarbejderrepræsentanter.

   Bestyrelsen bliver valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen, mens medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt selskabets medarbejdere.

    Profil af bestyrelsesmedlemmerne

    Bert Nordberg

    Formand for bestyrelsen

    Bert Nordberg

    Født: 23. marts 1956
    Nationalitet: Svensk
    Bosiddende: Sverige
    Stilling: Direktør

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Formand for selskabets bestyrelse siden 2012. Indtrådt i bestyrelsen marts 2012 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

    Er af bestyrelsen udpeget som formand for nominerings- & kompensationsudvalget.

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2018: 14.600 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

    Download (pdf)


    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til omstrukturering, infrastruktur og serviceforretninger samt adskillige års international forretningserfaring og viden om udviklingsmarkeder.

    Ledelseshverv 
    Formand for bestyrelsen i Sigma Connectivity AB* (SE) og TDC A/S* (DK).

    Medlem af bestyrelsen i AB Electrolux** (SE), Essity AB** (SE), Saab Group AB** (SE) og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA**
    (SE).


    * Privat selskab
    ** Selskab noteret på en fondsbørs

    Lars Josefsson

    Næstformand for bestyrelsen

    Født: 31. maj 1953
    Nationalitet: Svensk
    Bosiddende: Sverige
    Stilling: Uafhængig konsulent

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Næstformand for selskabets bestyrelse siden 2012. Indtrådt i bestyrelsen marts 2012 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

    Er af bestyrelsen udpeget som formand for teknologi- & produktionsudvalget og medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2018: 3.500 aktier.

    Download (pdf)

    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til udviklings-, produktions- og teknologimæssige forhold samt ledelse af internationale virksomheder.

    Ledelseshverv
    Formand for bestyrelsen i Ouman Oy (FI) og TimeZynk AB (SE).

    Medlem af bestyrelsen i Holmen AB (SE) og Metso Oyj (FI).

    Eija Pitkänen

    Eija Pitkänen

    Medlem af bestyrelsen

    Født: 23. april 1961
    Nationalitet: Finsk
    Bosiddende: Finland
    Stilling: Sustainability, Ethics & Compliance Officer, Telia (FI)

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Indtrådt i bestyrelsen marts 2012 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

    Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget.

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 30. november 2018: 1.400 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

     

    Download pdf

    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Stor international erfaring med udvikling og implementering af globale strategier for bæredygtighed i internationale virksomheder.

    Tillidshverv
    Medlem af bestyrelsen i Finnish Refugee Council (FI).

    Carsten Bjerg

    Medlem af bestyrelsen

    Carsten Bjerg

    Født: 12. november 1959
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Direktør

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Indtrådt i bestyrelsen marts 2011 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

    Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget og revisionsudvalget. 

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 4.019 aktier.

    Download (pdf)

    Særlige kompetencer
    Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til ledelse af en international koncern herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk ledelse.

    Ledelseshverv
    Formand for bestyrelsen i: PCH Engineering A/S (DK), Ellegaard A/S (DK) og Guldager A/S (DK).

    Næstformand for bestyrelsen i: Højgaard Holding A/S (DK) og Rockwool International A/S (DK).

    Medlem af bestyrelsen i: MT Højgaard A/S (DK) og Nissens A/S (DK).

    Henrik Andersen

    Medlem af bestyrelsen

    Henrik Andersen

    Født: 31. december 1967
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Koncernchef, Hempel A/S (DK) 2016 -.

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Indtrådt i bestyrelsen marts 2013 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

    Er af bestyrelsen udpeget som formand for revisionsudvalget og opfylder revisorlovens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen.

    Er af bestyrelsen valgt som medlem af nominerings- & kompensationsudvalg.

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed og revisorlovens definition af revisionsudvalgsmedlemmers uafhængighed.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 12.700 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

    Download (pdf)

    Særlige kompetencer
    Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til regnskabsvæsen, økonomi og kapitalmarkeder, international forretningserfaring herunder restrukturering og strategisk ledelse af internationale selskaber.

    Ledelseshverv
    Formand for og medlem af bestyrelsen i flere af Hempel-koncernens datterselskaber.

    Medlem af bestyrelsen i: H. Lundbeck A/S1 (DK).

    Tillidshverv
    Medlem af: Investeringskomiteen i Maj Invest Equity 4 & 5 K/S (DK).


    1) Selskab noteret på en fondsbørs.

    Henry Sténson

    Medlem af bestyrelsen

    Henry Sténson

    Født: 10. juni 1955
    Nationalitet: Svensk
    Bosiddende: Sverige
    Stilling: Senior Advisor for Exectuive Board, Volvo Group (SE) 2018-.

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Indtrådt i bestyrelsen marts 2013 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 5.000 aktier.

    Download (pdf)

    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Mere end 20 års erfaring fra ledelsesarbejde i globale virksomheder og omfattende erfaring med kommunikation med medier, kapitalmarkeder og internationale offentlige anliggender. Desuden erfaring fra industrielle turnaroundprocesser og krisestyring.

    Ledelseshverv

    Medlem af advisory board i Braathens Regional Aviation (SE).

    Medlem af bestyrelsen i Triboron International AB (SE).


     

    Jens Hesselberg Lund

    Medlem af bestyrelsen

    Jens Hesselberg Lund

    Født: 8. november 1969 
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Group CFO, DSV A/S 

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Indtrådt i bestyrelsen 2018. Valgperioden udløber i 2019. 

    Er af bestyrelsen valgt som medlem af revisionsudvalget. 

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 4.000 aktier.


    Download (pdf)

    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til regnskabsvæsen, økonomi og kapitalmarkeder, og kendskab til ledelse af et internationalt og børsnoteret selskab.

    Ledelseshverv
    Formand for bestyrelsen i tre datterselskaber i DSV-koncernen.

    Næstformand for bestyrelsen i fem datterselskaber i DSV-koncernen.



    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt vil være væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: xxxx.

    Ledelseshverv


    Kim Hvid Thomsen

    Medlem af bestyrelsen

    Kim Hvid Thomsen

    Født: 8. august 1963
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: HR Business Partner, People & Culture, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2015-.

    Position i Vestas Winds Systems A/S
    Medarbejdervalgt koncernrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen maj 1996 og genvalgt siden, senest i 2016. Valgperioden udløber i 2020.

    Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2017: 3.710 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

     

    Download pdf



    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til produktionsprocesser og personaleforhold m.v. i Vestas-koncernen.

     

     

     

    Peter Lindholst

    Medlem af bestyrelsen

    Peter Lindholst

    Født: 25. februar 1971
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Vice President, Concept Development, Power Solutions, Vestas Wind Systems A/S (DK).

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Medarbejdervalgt selskabsrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen 2016. Valgperioden udløber i 2020.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2018: 500 aktier.

    Download pdf

    Særlige kompetencer
    Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til vindmølleudvikling og –innovation samt erfaring fra Vestas med ledelse af udviklingsaktiviteter i et internationalt miljø.

     

    Michael A. Lisbjerg

    Medlem af bestyrelsen

    Michael A. Lisbjerg

    Født: 17. september 1974
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Montør og tillidsrepræsentant, Vestas Manufacturing A/S (DK) 2001-.

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Medarbejdervalgt koncernrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen i april 2008 og genvalgt siden, senest i 2016. Valgperioden udløber i 2020.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2017: 834 aktier. 

    Download pdf

     







    Særlige kompetencer
    Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til produktionsprocesser og personaleforhold m.v. i Vestas-koncernen.

    Sussie Dvinge Agerbo

    Medlem af bestyrelsen

    Født: 5. november 1970
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Management Assistant, Power Solutions, Vestas Wind Systems A/S (DK) 1990-.

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Medarbejdervalgt selskabsrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen november 2005 og genvalgt siden, senest i 2016. Valgperioden udløber i 2020.

    Aktiebeholdning
    Aktiebeholdning pr. 31. december 2017: 800 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

    Download pdf

     

     

    Særlige kompetencer
    Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til projektledelse samt organisationsstruktur herunder personaleforhold og medarbejderudvikling.

    Torben Sørensen

    Medlem af bestyrelsen

    Torben Ballegaard Sørensen

    Født: 7. februar 1951
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Direktør

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Indtrådt i bestyrelsen marts 2015 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

    Er af bestyrelsen valgt som medlem af revisionsudvalget.

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 500 aktier.


    Download (pdf)

    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Erfaring med vækst og vedvarende forbedring af globale og komplekse industrielle organisationer. Lederskabsudvikling. Produkt- og forretningsinnovation og strategisk eksekvering. International salg og marketing. Værdiskabende bestyrelsesarbejde, finansiel kontrol og interaktion med kapitalmarkeder.

    Ledelseshverv 
    Formand for bestyrelsen i Liquid Vanity ApS (DK), PulmoPharma ApS (DK), Sofaco Holding ApS A/S (DK) og Sofaco International ApS (DK).

    Næstformand for bestyrelsen i Egmont International Holding A/S og dets datterselskaber (DK), Ejendomsselskabet Gothersgade 55 ApS (DK) og Nowaco A/S (DK).

    Medlem af bestyrelsen for Ejendomsselskabet Vognmagergade 11 ApS (DK) og Nordic Investment Company IVS (DK).

    Tillidshverv
    Formand for Fonden Capnova Invest Zealand (DK) og Musikteatret-Holstebro Fond (DK).

    Næstformand for Egmont Fonden (DK).


    Formandskab

    I henhold til vedtægternes § 8, stk. 2 vælger bestyrelsen en formand og eventuelt en næstformand. Et direktionsmedlem må ikke vælges til formand eller næstformand.

    Efter den ordinære generalforsamling den 3. april 2018 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev genvalgt som formand, og Lars Josefsson blev genvalgt som næstformand i bestyrelsen.

    Bert Nordberg

    Formand for bestyrelsen

    Bert Nordberg

    Født: 23. marts 1956
    Nationalitet: Svensk
    Bosiddende: Sverige
    Stilling: Direktør

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Formand for selskabets bestyrelse siden 2012. Indtrådt i bestyrelsen marts 2012 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

    Er af bestyrelsen udpeget som formand for nominerings- & kompensationsudvalget.

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2018: 14.600 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

    Download (pdf)


    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til omstrukturering, infrastruktur og serviceforretninger samt adskillige års international forretningserfaring og viden om udviklingsmarkeder.

    Ledelseshverv 
    Formand for bestyrelsen i Sigma Connectivity AB* (SE) og TDC A/S* (DK).

    Medlem af bestyrelsen i AB Electrolux** (SE), Essity AB** (SE), Saab Group AB** (SE) og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA**
    (SE).


    * Privat selskab
    ** Selskab noteret på en fondsbørs

    Lars Josefsson

    Næstformand for bestyrelsen

    Født: 31. maj 1953
    Nationalitet: Svensk
    Bosiddende: Sverige
    Stilling: Uafhængig konsulent

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Næstformand for selskabets bestyrelse siden 2012. Indtrådt i bestyrelsen marts 2012 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

    Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

    Er af bestyrelsen udpeget som formand for teknologi- & produktionsudvalget og medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2018: 3.500 aktier.

    Download (pdf)

    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til udviklings-, produktions- og teknologimæssige forhold samt ledelse af internationale virksomheder.

    Ledelseshverv
    Formand for bestyrelsen i Ouman Oy (FI) og TimeZynk AB (SE).

    Medlem af bestyrelsen i Holmen AB (SE) og Metso Oyj (FI).

    Valg af medlemmer til bestyrelsen

    Det er i vedtægterne for Vestas Wind Systems A/S fastsat, at bestyrelsen skal bestå af fem til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

    Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan indstilles til valg af aktionærerne eller af bestyrelsen.

    Rekrutteringskriterier

    I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen foranlediger den afgående bestyrelse ved indstilling af kandidater til bestyrelsesvalget, at generalforsamlingen har mulighed for at sammensætte en fortsættende bestyrelse. Ved indstilling af bestyrelseskandidater tilstræber bestyrelsen, at der kan sammensættes en bestyrelse, der: 

    • kan handle uafhængigt af særinteresser, 
    • repræsenterer en balance mellem kontinuitet og fornyelse, 
    • er tilpasset selskabets situation, og
    • har brancheindsigt samt de forretningsmæssige og finansielle kompetencer, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver på den bedst mulige måde.

    Bestyrelsen anvender ekstern hjælp til søgeproces og vurdering af de profiler og kvalifikationer, der konkret er behov for med henblik på at supplere den ekspertise, som afspejles i den samlede sammensætning af bestyrelsen.

    Diversitet

    Bestyrelsen arbejder løbende på at øge diversiteten i bestyrelsen. Ved indstilling af nye bestyrelseskandidater forfølger bestyrelsen det mål, at bestyrelsen skal bestå af flere nationaliteter af begge køn samt have en spredt aldersfordeling. Dette mål må dog ikke gå ud over de øvrige rekrutteringskriterier.

    Vestas definerede ultimo 2017 en målsætning om, at opnå ligelig kønsfordeling blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer senest i 2021.

    Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse består i dag af syv mandlige og et kvindeligt medlem.

    Medarbejderrepræsentation

    I Danmark har ansatte i børsnoterede og private aktieselskaber ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til selskabernes bestyrelse, hvis selskabet inden for de senest tre år gennemsnitligt har beskæftiget mindst 35 medarbejdere pr. år.

    Efter dansk lov har medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter, der svarer til halvdelen af de repræsentanter, der er valgt af generalforsamlingen på tidspunktet for medarbejdervalgets udskrivelse. Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er et ulige tal, rundes antallet af medarbejdervalgte repræsentanter op.

    Hovedreglen er, at medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på fire år, og at de kan genvælges.

    I henhold til dansk lov har medarbejderrepræsentanterne samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen.

    Medarbejderrepræsentation i Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse
    Det seneste ordinære valg af medarbejderrepræsentanter til Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse fandt sted i 2016.

    Medarbejderrepræsentanter i Vestas Wind Systems A/S' bestyrelse 

    Sussie Dvinge Agerbo

    Medlem af bestyrelsen

    Født: 5. november 1970
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Management Assistant, Power Solutions, Vestas Wind Systems A/S (DK) 1990-.

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Medarbejdervalgt selskabsrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen november 2005 og genvalgt siden, senest i 2016. Valgperioden udløber i 2020.

    Aktiebeholdning
    Aktiebeholdning pr. 31. december 2017: 800 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

    Download pdf

     

     

    Særlige kompetencer
    Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til projektledelse samt organisationsstruktur herunder personaleforhold og medarbejderudvikling.

    Peter Lindholst

    Medlem af bestyrelsen

    Peter Lindholst

    Født: 25. februar 1971
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Vice President, Concept Development, Power Solutions, Vestas Wind Systems A/S (DK).

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Medarbejdervalgt selskabsrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen 2016. Valgperioden udløber i 2020.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2018: 500 aktier.

    Download pdf

    Særlige kompetencer
    Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til vindmølleudvikling og –innovation samt erfaring fra Vestas med ledelse af udviklingsaktiviteter i et internationalt miljø.

     

    Michael A. Lisbjerg

    Medlem af bestyrelsen

    Michael A. Lisbjerg

    Født: 17. september 1974
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: Montør og tillidsrepræsentant, Vestas Manufacturing A/S (DK) 2001-.

    Position i Vestas Wind Systems A/S
    Medarbejdervalgt koncernrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen i april 2008 og genvalgt siden, senest i 2016. Valgperioden udløber i 2020.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2017: 834 aktier. 

    Download pdf

     







    Særlige kompetencer
    Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til produktionsprocesser og personaleforhold m.v. i Vestas-koncernen.

    Kim Hvid Thomsen

    Medlem af bestyrelsen

    Kim Hvid Thomsen

    Født: 8. august 1963
    Nationalitet: Dansk
    Bosiddende: Danmark
    Stilling: HR Business Partner, People & Culture, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2015-.

    Position i Vestas Winds Systems A/S
    Medarbejdervalgt koncernrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen maj 1996 og genvalgt siden, senest i 2016. Valgperioden udløber i 2020.

    Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget.

    Aktiebeholdning
    Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2017: 3.710 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

     

    Download pdf



    Særlige kompetencer
    Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til produktionsprocesser og personaleforhold m.v. i Vestas-koncernen.

     

     

     

    Selvevaluering

    Vurdering af arbejdet udført af bestyrelsen

    I henhold til forretningsordenen for bestyrelsen skal bestyrelsen en gang årligt evaluere deres arbejde. Den årlige evaluering omfatter evaluering af: 

    • de enkelte medlemmer af bestyrelsens bidrag og resultater - og det samlede bestyrelse samt 
    • samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. 


    Endvidere evaluerer de tre bestyrelsesudvalg deres arbejde.  

    Et evalueringsskema bruges til at guide medlemmerne i deres forberedelse og for at sikre, at alle relevante spørgsmål berøres i forbindelse med evalueringerne. 

    Evalueringerne udføres som en åben dialog blandt bestyrelsesmedlemmerne og udvalgene. 

    Resultatet af årets evaluering rapporteres i årsrapporten.

    Bestyrelses- og udvalgsmøder

    Bestyrelsen planlægger bestyrelsens møder for to år ad gangen, jf. bestyrelsens forretningsorden. 

    Bestyrelsesformanden bærer ansvaret for, at mødefrekvensen tilrettelægges således, at bestyrelsen hele tiden kan være en aktiv sparringspartner for direktionen og kan reagere hurtigt og effektivt.

    Bestyrelsen afholder mindst fem ordinære møder årligt (inkl. et strategiseminar), og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af selskabets behov, eller når dette begæres af et bestyrelses- eller direktionsmedlem. 

    Bestyrelsesudvalgene skal mødes så ofte, som det finder hensigtsmæssigt, dog skal revisionsudvalget mindst mødes fire gange om året.



     Møder i 2018 Antal  Bemærkninger 
     - Bestyrelsen 11 Alle medlemmer deltog i otte ud af de elve møder. Et medlem deltog ikke i et af møderne, og et medlem indtrådt først i bestyrelsen den 3. april 2018.
     - Revisionsudvalg 5 Alle medlemmer deltog i fire ud af de fem møder. Et medlem deltog ikke i et af møderne.
     - Teknologi- & produktionsudvalg 4 Alle medlemmer deltog i alle fire møder.
     - Nominerings- & kompensationsudvalg  5 Alle medlemmer deltog i alle fem møder.

    Vederlag

    Det tilstræbes, at bestyrelseshonoraret svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber. Der tages hensyn til kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, indsats og bestyrelsesarbejdets omfang, herunder antallet af møder.

    Fast honorar

    Bestyrelsen honoreres med et fast kontant vederlag (basishonorar), som godkendes på den ordinære generalforsamling for det indeværende regnskabsår.

    Formanden modtager tredobbelt basishonorar, mens næstformanden modtager dobbelt basishonorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver.

    Ud over basishonoraret ydes der et årligt udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmerne, som er medlem af et af bestyrelsesudvalgene. Udvalgets formand modtager yderligere et tillæg på 80 pct. af dette basishonorar. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer honoreres på lige fod med de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

    Incitamentsprogram, bonusaflønning o.l.

    Bestyrelsesmedlemmerne er ikke omfattet af incitamentsprogrammer (optionsprogrammer, bonusaflønning eller lignende).

    Handel med Vestas-finansielle instrumenter

    Vestas’ bestyrelsesmedlemmer er registreret på “Vestas Global Insider List”. De har som hovedregel således kun mulighed for at handle med Vestas-finansielle instrumenter i en periode på fire uger efter offentliggørelse af årsrapporten, delårsrapporter eller andre regnskabsmeddelelser, jf. selskabets interne regler.

    Uanset at ”handelsvinduet” er åbent efter offentliggørelse af etregnskab, er køb og salg af Vestas-finansielle instrumenter ikke tilladt, hvis den pågældende på tidspunktet for handlen har en intern viden, som kan være af betydning for handlen.

    I henhold til Vestas' interne regler er medlemmerne af Vestas Wind Systems A/S' bestyrelse bl.a. forpligtet til at indberette deres eventuelle handler med Vestas-aktier, Vestas-gældsinstrumenter, afledte og andre finansielle instrumenter knyttet hertil.

    Handelsdato    Navn  Titel Transak-
    tionens
    karakter 
    Antal handlede
    værdipapirer*)
    30.11.2018 Eija Pitkänen Board member Purchase 150

    *) Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes aktiehandler.


    Bestyrelsens bemyndigelser

    Vestas’ vedtægter indeholder en bemyndigelse til Vestas’ bestyrelse til at udvide selskabets kapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 21.549.694 (21.549.694 aktier), jf. vedtægternes § 3. Bemyndigelsen er gældende indtil 1. april 2023. 

    På den ordinære generalforsamling i 2018 fik bestyrelsen bemyndigelse fra aktionærerne til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2019 svarende til i alt 10 pct. af aktiekapitalen på bemyndigelsestidspunktet, forudsat at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 pct. af selskabets aktiekapital. Købsprisen ved erhvervelsen af egne aktier må ikke afvige fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på købstidspunktet med mere end 10 pct.

    Bestyrelsesudvalg

    Vestas’ bestyrelsesudvalg har til formål at forberede beslutninger og indstillinger til behandling og godkendelse i den samlede bestyrelse. Udvalgene har ikke selvstændig beslutningskompetence, men de refererer og indstiller forslag til den samlede bestyrelse. 

    Valg af medlemmer til udvalgene

    Udvalgene skal bestå af mindst tre medlemmer. Medlemmerne af udvalgene vælges for en etårig periode af og blandt medlemmerne af selskabets bestyrelse og kan ikke være et medlem af direktionen. 

    Valgene finder sædvanligvis sted på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Dog kan ethvert medlem blive fjernet af bestyrelsen når som helst. Flertallet af udvalgenes medlemmer skal være uafhængige. 

     Bestyrelsen udpeger et af medlemmerne til at være formand for udvalget.

     Revisionsudvalg

     Revisionsudvalgets opgave består i at støtte bestyrelsen i vurderinger og kontrol vedrørende revision, regnskabspraksis, interne kontrolsystemer, økonomisk rapportering, procedurer for behandling af klager vedrørende regnskab og revision, behovet for en intern revisionsfunktion samt Vestas’ etik- og antikorruptionsprogrammer.

     I 2018 afholdt udvalget fem udvalgsmøder (aktiviteter i 2018).

     Vurdering af udvalgsmedlemmers uafhængighed
     Medlemmerne af revisionsudvalget opfylder revisorlovens definition af revisionsudvalgsmedlemmers uafhængighed. Formanden opfylder endvidere revisorlovens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen.

     Medlemmer af udvalget

     Henrik Andersen

     Medlem af bestyrelsen

     Henrik Andersen

     Født: 31. december 1967
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Koncernchef, Hempel A/S (DK) 2016 -.

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen marts 2013 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

     Er af bestyrelsen udpeget som formand for revisionsudvalget og opfylder revisorlovens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen.

     Er af bestyrelsen valgt som medlem af nominerings- & kompensationsudvalg.

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed og revisorlovens definition af revisionsudvalgsmedlemmers uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 12.700 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

     Download (pdf)

     Særlige kompetencer
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til regnskabsvæsen, økonomi og kapitalmarkeder, international forretningserfaring herunder restrukturering og strategisk ledelse af internationale selskaber.

     Ledelseshverv
     Formand for og medlem af bestyrelsen i flere af Hempel-koncernens datterselskaber.

     Medlem af bestyrelsen i: H. Lundbeck A/S1 (DK).

     Tillidshverv
     Medlem af: Investeringskomiteen i Maj Invest Equity 4 & 5 K/S (DK).


     1) Selskab noteret på en fondsbørs.

     Carsten Bjerg

     Medlem af bestyrelsen

     Carsten Bjerg

     Født: 12. november 1959
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Direktør

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen marts 2011 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

     Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget og revisionsudvalget. 

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 4.019 aktier.

     Download (pdf)

     Særlige kompetencer
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til ledelse af en international koncern herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk ledelse.

     Ledelseshverv
     Formand for bestyrelsen i: PCH Engineering A/S (DK), Ellegaard A/S (DK) og Guldager A/S (DK).

     Næstformand for bestyrelsen i: Højgaard Holding A/S (DK) og Rockwool International A/S (DK).

     Medlem af bestyrelsen i: MT Højgaard A/S (DK) og Nissens A/S (DK).

     Jens Hesselberg Lund

     Medlem af bestyrelsen

     Jens Hesselberg Lund

     Født: 8. november 1969 
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Group CFO, DSV A/S 

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen 2018. Valgperioden udløber i 2019. 

     Er af bestyrelsen valgt som medlem af revisionsudvalget. 

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 4.000 aktier.


     Download (pdf)

     Særlige kompetencer
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til regnskabsvæsen, økonomi og kapitalmarkeder, og kendskab til ledelse af et internationalt og børsnoteret selskab.

     Ledelseshverv
     Formand for bestyrelsen i tre datterselskaber i DSV-koncernen.

     Næstformand for bestyrelsen i fem datterselskaber i DSV-koncernen.



     Særlige kompetencer
     Har følgende kompetencer, som specifikt vil være væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: xxxx.

     Ledelseshverv


     Torben Sørensen

     Medlem af bestyrelsen

     Torben Ballegaard Sørensen

     Født: 7. februar 1951
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Direktør

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen marts 2015 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

     Er af bestyrelsen valgt som medlem af revisionsudvalget.

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 500 aktier.


     Download (pdf)

     Særlige kompetencer
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Erfaring med vækst og vedvarende forbedring af globale og komplekse industrielle organisationer. Lederskabsudvikling. Produkt- og forretningsinnovation og strategisk eksekvering. International salg og marketing. Værdiskabende bestyrelsesarbejde, finansiel kontrol og interaktion med kapitalmarkeder.

     Ledelseshverv 
     Formand for bestyrelsen i Liquid Vanity ApS (DK), PulmoPharma ApS (DK), Sofaco Holding ApS A/S (DK) og Sofaco International ApS (DK).

     Næstformand for bestyrelsen i Egmont International Holding A/S og dets datterselskaber (DK), Ejendomsselskabet Gothersgade 55 ApS (DK) og Nowaco A/S (DK).

     Medlem af bestyrelsen for Ejendomsselskabet Vognmagergade 11 ApS (DK) og Nordic Investment Company IVS (DK).

     Tillidshverv
     Formand for Fonden Capnova Invest Zealand (DK) og Musikteatret-Holstebro Fond (DK).

     Næstformand for Egmont Fonden (DK).


     Nominerings- & kompensationsudvalg

     Nominerings- & kompensationsudvalget har blandt andet til opgave at støtte bestyrelsen vedrørende overordnede personalerelaterede emner, herunder vurdering af vederlag.

     I 2018 afholdt udvalget fem møder (aktiviteter i 2018).

     Medlemmer af udvalget

     Bert Nordberg

     Formand for bestyrelsen

     Bert Nordberg

     Født: 23. marts 1956
     Nationalitet: Svensk
     Bosiddende: Sverige
     Stilling: Direktør

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Formand for selskabets bestyrelse siden 2012. Indtrådt i bestyrelsen marts 2012 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

     Er af bestyrelsen udpeget som formand for nominerings- & kompensationsudvalget.

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2018: 14.600 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

     Download (pdf)


     Særlige kompetencer
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til omstrukturering, infrastruktur og serviceforretninger samt adskillige års international forretningserfaring og viden om udviklingsmarkeder.

     Ledelseshverv 
     Formand for bestyrelsen i Sigma Connectivity AB* (SE) og TDC A/S* (DK).

     Medlem af bestyrelsen i AB Electrolux** (SE), Essity AB** (SE), Saab Group AB** (SE) og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA**
     (SE).


     * Privat selskab
     ** Selskab noteret på en fondsbørs

     Henrik Andersen

     Medlem af bestyrelsen

     Henrik Andersen

     Født: 31. december 1967
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Koncernchef, Hempel A/S (DK) 2016 -.

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen marts 2013 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

     Er af bestyrelsen udpeget som formand for revisionsudvalget og opfylder revisorlovens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen.

     Er af bestyrelsen valgt som medlem af nominerings- & kompensationsudvalg.

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed og revisorlovens definition af revisionsudvalgsmedlemmers uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 12.700 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

     Download (pdf)

     Særlige kompetencer
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til regnskabsvæsen, økonomi og kapitalmarkeder, international forretningserfaring herunder restrukturering og strategisk ledelse af internationale selskaber.

     Ledelseshverv
     Formand for og medlem af bestyrelsen i flere af Hempel-koncernens datterselskaber.

     Medlem af bestyrelsen i: H. Lundbeck A/S1 (DK).

     Tillidshverv
     Medlem af: Investeringskomiteen i Maj Invest Equity 4 & 5 K/S (DK).


     1) Selskab noteret på en fondsbørs.

     Lars Josefsson

     Næstformand for bestyrelsen

     Født: 31. maj 1953
     Nationalitet: Svensk
     Bosiddende: Sverige
     Stilling: Uafhængig konsulent

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Næstformand for selskabets bestyrelse siden 2012. Indtrådt i bestyrelsen marts 2012 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Er af bestyrelsen udpeget som formand for teknologi- & produktionsudvalget og medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2018: 3.500 aktier.

     Download (pdf)

     Særlige kompetencer
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til udviklings-, produktions- og teknologimæssige forhold samt ledelse af internationale virksomheder.

     Ledelseshverv
     Formand for bestyrelsen i Ouman Oy (FI) og TimeZynk AB (SE).

     Medlem af bestyrelsen i Holmen AB (SE) og Metso Oyj (FI).

     Teknologi- & produktionsudvalg

     Teknologi- & produktionsudvalget har blandt andet til opgave at støtte bestyrelsen i vurderingen af teknologiske spørgsmål, IPR-strategi og produktudviklingsplaner. Derudover støtter udvalget ligeledes bestyrelsen i spørgsmål vedrørende produktion, overvågning og evaluering af omfanget af selskabets kortsigtede og langsigtede produktion, evaluering af resultaterne inden for bæredygtighed og hjælper fora som fx Vestas' Innovation Portfolio Council, Product Portfolio Council og Product Operation Council.

     I 2018 afholdt udvalget fire møder (aktiviteter i 2018).

     Medlemmer af udvalget

     Lars Josefsson

     Næstformand for bestyrelsen

     Født: 31. maj 1953
     Nationalitet: Svensk
     Bosiddende: Sverige
     Stilling: Uafhængig konsulent

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Næstformand for selskabets bestyrelse siden 2012. Indtrådt i bestyrelsen marts 2012 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Er af bestyrelsen udpeget som formand for teknologi- & produktionsudvalget og medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2018: 3.500 aktier.

     Download (pdf)

     Særlige kompetencer
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til udviklings-, produktions- og teknologimæssige forhold samt ledelse af internationale virksomheder.

     Ledelseshverv
     Formand for bestyrelsen i Ouman Oy (FI) og TimeZynk AB (SE).

     Medlem af bestyrelsen i Holmen AB (SE) og Metso Oyj (FI).

     Eija Pitkänen

     Eija Pitkänen

     Medlem af bestyrelsen

     Født: 23. april 1961
     Nationalitet: Finsk
     Bosiddende: Finland
     Stilling: Sustainability, Ethics & Compliance Officer, Telia (FI)

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen marts 2012 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

     Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget.

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 30. november 2018: 1.400 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

      

     Download pdf

     Særlige kompetencer
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Stor international erfaring med udvikling og implementering af globale strategier for bæredygtighed i internationale virksomheder.

     Tillidshverv
     Medlem af bestyrelsen i Finnish Refugee Council (FI).

     Carsten Bjerg

     Medlem af bestyrelsen

     Carsten Bjerg

     Født: 12. november 1959
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: Direktør

     Position i Vestas Wind Systems A/S
     Indtrådt i bestyrelsen marts 2011 og genvalgt siden, senest i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

     Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget og revisionsudvalget. 

     Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 4.019 aktier.

     Download (pdf)

     Særlige kompetencer
     Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til ledelse af en international koncern herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk ledelse.

     Ledelseshverv
     Formand for bestyrelsen i: PCH Engineering A/S (DK), Ellegaard A/S (DK) og Guldager A/S (DK).

     Næstformand for bestyrelsen i: Højgaard Holding A/S (DK) og Rockwool International A/S (DK).

     Medlem af bestyrelsen i: MT Højgaard A/S (DK) og Nissens A/S (DK).

     Kim Hvid Thomsen

     Medlem af bestyrelsen

     Kim Hvid Thomsen

     Født: 8. august 1963
     Nationalitet: Dansk
     Bosiddende: Danmark
     Stilling: HR Business Partner, People & Culture, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2015-.

     Position i Vestas Winds Systems A/S
     Medarbejdervalgt koncernrepræsentant. Indtrådt i bestyrelsen maj 1996 og genvalgt siden, senest i 2016. Valgperioden udløber i 2020.

     Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget.

     Aktiebeholdning
     Vestas-aktiebeholdning pr. 31. december 2017: 3.710 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

      

     Download pdf



     Særlige kompetencer
     Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til produktionsprocesser og personaleforhold m.v. i Vestas-koncernen.

      

      

      

     Direktion

     Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af selskabet under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

     Direktionen har endvidere til opgave at fremlægge forslag til selskabets overordnede målsætning, strategier og handlingsplaner samt forslag til hovedlinjerne i drifts-, investerings-, finansierings- og likviditetsbudgetter for bestyrelsen.

      

      Profil af direktionsmedlemmerne

      Anders Runevad

      Koncernchef

      Født: 16. marts 1960
      Nationalitet: Svensk
      Bosiddende: Sverige
      Stilling: Koncernchef, Vestas Wind Systems A/S (2013-)

      Aktiebeholding

      Vestas-aktiebeholdning pr. 8. februar 2019: 38,087 aktier*.

      Kompetencer 

      Uddannelse: 
      1985-1989   MBA-studier ved Lund Universitet (SE) 
      1980-1984   Msc i elektroteknologi (elektroingeniør), Lunds Universitet (SE) 

       

      *) Angivet uden decimaler.

      Tidligere ansættelser:
      2010-2013   President Region West & Central Europe, Ericsson (GB)
      2006-2010   Executive Vice President, Sony Ericsson (GB)
      2004-2006   President, Ericsson Brazil (BR)
      2000-2004   Vice President, Sales and Marketing, Business unit Networks, Ericsson AB (SE)
      1996-2000   President, Ericsson Singapore (SR)
      1991-1996   Product Manager / Director Product Management,  Ericsson Group (SE)
      1989-1991   Product Manager, Ericsson-General Electric USA (USA)
      1985-1989   Forskellige stillinger hos Ericsson Group (SE)

      Ledelseshverv

      Formand for bestyrelsen i: MHI Vestas Offshore Wind A/S (DK).

      Medlem af bestyrelsen for: Nilfisk Holding A/S (DK) og Schneider Electric (FR).

      Tillidshverv
      Medlem af: Dansk Industris Erhvervspolitiske Udvalg (DK) og Dansk Industris Hovedbestyrelse (DK).

      Marika Fredriksson

      Executive Vice President & CFO

      Født: 2. november 1963
      Nationalitet: Svensk
      Bosiddende: Danmark
      Stilling: Executive Vice President & CFO, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2013-

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i direktionen maj 2013.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning pr. 8. februar 2019: 22.177.


           

      Kompetencer
      Uddannelse:
      1982-1987   Magistergrad, den svenske School of Economics (FI)

      Tidligere ansættelser:
      2009-2012   Senior Vice President & CFO, Gambro AB (SE)
      2008-2009   Senior Vice President Finance & CFO, Autoliv, Inc. (SE)
      2005-2008   Senior Vice President & CFO, Volvo Construction Equipment AB (BE)
      2001-2005   Senior Vice President & CFO, Volvo Construction Equipment International AB (SE)
      1996-2001   Finance Director, Volvo Construction Equipment International AB (SE)
      1995   Management Consultant, Vilnius Stiklas UAB (LT)
      1991-1994   Managing Director, Cafir Trade AB (SE)
      1988-1990   Area Manager – Analysis, Svenska Handelsbanken AB (SE)

      Ledelseshverv
      Medlem af bestyrelsen for Sandvik AB (SE) og SSAB (SE).

      Tillidshverv
      Formand for SSAB's revisionsudvalg (SE).

      Anders Vedel

      Executive Vice President & CTO

      Født: 6. marts 1957
      Nationalitet: Dansk
      Bosiddende: Danmark
      Stilling: Executive Vice President og CTO, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2012–.

      Position i Vestas Wind Systems A/S

      Indtrådt i direktionen februar 2012.

      Aktiebeholdning

      Vestas-aktiebeholdning pr. 12. februar 2019: 51.604 aktier. Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning.

      Kompetencer

      Uddannelse:
      2008   Business Program ved IMD (International Institute for Management Development) (CH)
      2002   Scandinavian International Management Institute (DK)
      1991-1995   Maskiningeniør, Ingeniørhøjskolen Horsens (DK)

      Tidligere ansættelser:
      2011-2012   Managing Director, Vestas Technology R&D, Vestas Technology R&D Chennai Pte. Ltd. (IN)
      2007-2012   Senior Vice President, Vestas Technology R&D, Vestas Wind Systems A/S (DK)
      2006-2007   Vice President, CIM, Vestas Technology R&D, Vestas Wind Systems A/S (DK) 
      2005-2006   Vice President, Operations, Vestas-Americas Wind Technology Inc. (USA)
      2004-2005   Vice President, Service Northern Europe, Vestas Northern Europe A/S (DK)
      2003-2004   Service Manager, Vestas International Wind Technology A/S (DK)
      2000-2002   Technical Director, IWT - Italian Wind Technology S.r.l., (IT)
      1995-2000   Diverse stillinger ved Vestas Wind Systems A/S (DK)

      Ledelseshverv

      Medlem af bestyrelsen i: Hvide Sande Harbour (DK) og MHI Vestas Offshore Wind A/S (DK).

      Jean-Marc Lechêne

      Executive Vice President & COO

      Født: 29. oktober 1958
      Nationalitet: fransk
      Bosiddende: Danmark
      Stilling: Executive Vice President og COO, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2012–.

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i direktionen juli 2012.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning pr. 14. februar 2019: 29,944 aktier.

      Kompetencer
      Uddannelse:
      1988   MBA, INSEAD, Fontainebleau (FR)
      1981   Ingeniør, École des Mines de Paris (FR)
          

      Tidligere ansættelser:
      2011-2012   President, Lechêne Consulting (FR)
      2008-2011   Executive Vice President, Truck Tires Europe, Michelin (FR)
      2002-2008   Executive Vice President & President, Cement Operations North America (USA)
      2000-2001   Senior Vice President  & President, Canadian Cement Operations, Lafarge (CA)
      1996-2000   Executive Vice President, China Cement Operations, Lafarge (CN)
      1993-1996   Senior Vice President, Cement Strategy, Lafarge S.A. (FR)
      1988-1993   Senior Manager, Manager og direktør, McKinsey & Co (FR)
      1986-1987   Vice-Teknisk Direktør, Dassault Systemes S.A. (FR)
      1984-1986   Teknisk salgsingeniør, Dassault Systemes S.A. (FR)

      Ledelseshverv:
      Formand for bestyrelsen i: Norican Global A/S (DK).

      Medlem af bestyrelsen i: Velux A/S (DK).

       

      Juan Araluce

      Executive Vice President & CSO

      Født: 17. januar 1963
      Nationalitet: Spansk
      Bosiddende: Danmark
      Stilling: Executive Vice President & CSO, Vestas Wind Systems A/S (DK) 2012–.

      Position i Vestas Wind Systems A/S
      Indtrådt i direktionen februar 2012.

      Aktiebeholdning
      Vestas-aktiebeholdning pr. 12. februar 2019: 0*).

      Kompetencer
      Uddannelse:
      2003-2004   Advanced Management Program, IESE, Barcelona (ES) og Sales and Marketing Leadership Program, Kellogg School, Chicago (USA)
      1992–1995  PhD-kurser i økonomi, ICADE, Madrid (ES)
      1988   Afsluttende eksamen i økonomi og virksomhedsledelse, Universidad Complutense de Madrid (ES)
           


      *) Angivet uden decimaler.

      Tidligere ansættelser:
      2007-2012   President for Vestas Mediterranean, Vestas Eólica SAU (ES)
      2004-2007   Gas Performance Unit Leader Spain of Gas, Power and Renewables Europe and Africa Business Unit, BP Group, (ES)
      2001-2003   Business Development Director of Power and Renewables Europe and Africa Business Unit, BP Group (ES)
      1999-2001   Sales Director of Gas and Power Business Spain, Power and Renewables Europe and Africa Business Unit, BP Group (ES)
      1995-1999   National Business Development and Distributors Network Director of Consumer Industry Division, BP Oil Spain (ES)
      1993-1995   Planning, Administration, and Systems Development Director/Retail SAP Implementation Director of Retails Division, BP Oil Spain (ES)
      1992-1993   Midlertidig stilling, Polygon Retailing Ltd., (GB)
      1991-1992   Global Customers Service Director for Oil Marketing Unit, BP Oil International (GB)
      1989-1991   Retail Network Development Manager, BP Med. (ES)
      1988-1989   Business Analyst for Retail Division, BP Spain (ES)
      1987-1988 Financial Controller, Yago Group (ES og USA)

      Ledelseshverv

      Medlem af bestyrelsen i: MHI Vestas Offshore Wind A/S (DK).

      Vederlag

      Direktionen honoreres med en konkurrencedygtig kompensationspakke, som består af:

      • fast løn,    
      • kontant bonus,
      • aktiebaserede incitamentsordninger og
      • personlige goder.

      Fast løn

      Den faste løn er baseret på markedsniveau for derved at tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de påkrævede kompetencer.

      Kontant bonus

      Bonusordningen er baseret på bonusmål, blandt andet en række økonomiske nøgletal som EBIT og cash flow samt andre økonomiske parametre, der er godkendt af bestyrelsen.

      Aktieoptioner

      Det langsigtede aktieprogram har fokus på at fastholde og skabelværdis for aktionærerne på lang sigt, og tildelingen sker på grundlag af mål, som fastlægges af bestyrelsen.

        

       Handel med Vestas-finansielle instrumenter

       Direktionsmedlemmerne er registreret på Vestas Global Insider List. De har som hovedregel således kun mulighed for at handle Vestas-finansielle instrumenter i en periode på fire uger efter offentliggørelse af årsrapporten, delårsrapporter eller andre regnskabsmeddelelser, jf. selskabets interne regler.  

       Uanset at ”handelsvinduet” er åbent efter offentliggørelse af et regnskab, er køb og salg af Vestas-finansielle instrumenter ikke tilladt, hvis den pågældende på tidspunktet for handlen har en intern viden, som kan være af betydning for handlen.

       Handelsdato    Navn  Titel Transaktionens
       karakter 
       Antal handlede
       værdipapirer*)
       07.02.2019  Jean-Marc Lechêne  Executive Vice President & COO
       Tildelt performance-aktier  13.352
       07.02.2019 Anders Runevad  Group President & CEO Tildelt performance-aktier  27.208
       07.02.2019  Anders Vedel  Executive Vice President & CTO  Tildelt performance-aktier  13.352
       07.02.2019  Marika Fredriksson  Executive Vice President & CFO  Tildelt performance-aktier  13.352
       07.02.2019  Juan Araluce  Executive Vice President & CSO  Tildelt performance-aktier  13.352
       08.02.2019  Marika Fredriksson  Executive Vice Presdent & CFO  Salg  8.679
       08.02.2019  Anders Runevad Group President & CEO  Salg  15.237
       11.02.2019  Jean-Marc Lechêne   Executive Vice President & COO  Salg  8.000
       12.02.2019  Anders Vedel  Executive Vice President & CTO  Salg  8.000
       12.02.2019  Juan Araluce  Executive Vice President & CSO  Salg  13.352
       13.02.2019  Jean-Marc Lechêne  Executive Vice President & COO  Salg  558
       14.02.2019  Jean-Marc Lechêne  Executive Vice President & COO  Salg   14.442

       *) Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes aktiehandler.


       Ledelsesprincipper

       Hvad er god selskabsledelse for Vestas?

       For Vestas’ bestyrelse er god selskabsledelse ikke blot et regelsæt, men en vedvarende proces. Bestyrelsen forholder sig således løbende til retningslinjerne og processerne for den overordnede ledelse af Vestas-koncernen. Hermed sikres det, at ledelsen til enhver tid er i stand til at løse dets ledelsesopgaver professionelt og under hensyntagen til gældende lovgivning, praksis og anbefalinger. 

       Klare retningslinjer giver retvisende billede

       I vurderingen af retningslinjerne og processerne indgår bl.a. en gennemgang af selskabets forretningsmodel, strategi, forretningsprocesser, målsætninger, organisation, kapitalforhold, forhold til interessenter samt risici og udøvelse af den nødvendige kontrol. 

       Bestyrelsen er af den opfattelse, at klare retningslinjer for, hvordan man leder og kommunikerer i Vestas, er med til at sikre, at omverdenen får et retvisende billede af koncernen. En klar og velovervejet strategi for ledelse og kommunikation er særlig vigtig i lyset af de udfordringer, Vestas står overfor i et marked med intens konkurrence, forventet konsolidering og stadig højere kvalitetskrav.

        Lønsom vækst for Vestas


        Strategi - Lønsom vækst for Vestas

        Vision - At være den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger

        Mission - At levere branchens bedste energiløsninger til gavn for vores kunder og miljøet



        Vestas' vision
        Vi er dedikeret til vores vision: at være den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger, hvilket blandt andet indebærer at lede vindkraftindustrien med hensyn til volumen, omsætning og profitabilitet. 

        Denne vision sætter et klart formål og retning for Vestas’ medarbejdere og forstærker ambitionen om at lede den globale transition på energimarkedet. For at høste fordelene ved denne overgang, fortsætter vi med at konsolidere og udvide vores stærke position inden for vores tre forretningsområder: 

        • Power solutions, 
        • Service og 
        • Offshore, 

        samtidig med at investere i de løsninger og kommercielle kompetencer, der er nødvendige for at imødekomme den fremtidige efterspørgsel på markedet.  

        Målsætninger på mellemlang sigt - Global leder inden for vindløsninger 
        Vores målsætninger på mellemlangt sigt om at være global leder inden for vindenergiløsninger og global leder inden for service af vindenergiløsninger omfatte: 

        • Ledende inden for innovative produkter, tjenester og digitale løsninger, der leverer de laveste energiomkostninger, øger udnyttelsen af vedvarende energi, og hjælpe kunderne med at optimere værdien fra vedvarende energiløsninger fuldt ud. 
        • At være den foretrukne løsningsleverandør og partner for kunderne.  
        • Ledende på markedsandel i etablerede markeder og konkurrere om lederskab på nye markeder. 
        • Ledende på profitabilitet, så vi kan geninvestere i Vestas’ fremtidige innovation og konkurrenceevne.


        Læs mere (EN) ...

        Code of Conduct

        Idet Vestas gradvist vokser sig større og større med medarbejdere og samarbejdspartnere med vidt forskellige kulturelle baggrunde, religiøse og politiske overbevisninger, bliver det stadig vigtigere at have et formelt sæt fælles værdier. 

        Formålet med Vestas' Code of Conduct er at sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der handler på vegne af Vestas, ved, hvad der er rigtig Vestas adfærd. Vestas' Code of Conduct sætter rammerne for arbejdet med at støtte principperne i UN Global Compact, og Vestas vil bestræbe sig på at sikre, at forretningspartnere også respekterer disse principper.

        Vestas' Code of Conduct (EN)

        Vi agerer med integritet i alt

        Hos Vestas agerer vi med integritet i alt, hvad vi gør. Dette indebærer at træffe de rigtige beslutninger i vanskelige situationer, og at sikrer, at vores handlinger matcher vores værdier - Ansvarlighed, Samarbejde og Enkelhed. For os, en global virksomhed med mere end 24.000 medarbejdere, der opererer i over 50 lande, er vores Code of Conduct et udtryk for denne forpligtelse og understøttes af den øverste ledelse.

        Læs mere (EN) ...

        Risikostyring

        Som multinationalt selskab med en vision om at være den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger er Vestas eksponeret for en række risici. Derfor arbejder vi aktivt for at sikre, at sådanne risici forstås, overvåges og i videst muligt omfang reduceres for at sikre, at de ikke har negativ indvirkning på realiseringen af vores strategiske og finansielle mål.

        For at understøtte ledelsens beslutninger har vi etableret en struktur og tilgang til risikostyring. Denne holistiske tilgang bidrager med indsigt i virksomhedens samlede risikoeksponering og omfatter identifikation, evaluering, behandling, overvågning og kommunikation af risici, hvor risikoejerne er ansvarlige for at styre risiciene inden for deres respektive ansvarsområder.

        Koncernens risikostyring
        Kvartalsvis indrapporterer organisationen alle relevante risici til moderselskabet. Udvalgte risici diskuteres efterfølgende i Group Risk Management-komitéen, og tiltag med henblik på minimering af risikoen vurderes for potentiel implementering. Komitéen er ledet af Marika Fredriksson, Executive Vice President & CFO og omfatter andre ledende medarbejdere fra relevante dele af koncernen.

        Fire gange årligt gennemgår direktionen de væsentligste risici, og halvårligt vurderer bestyrelsen de væsentligste risici.

        Finansielle risici, herunder risici relateret til valuta-, rente-, skatte-, kredit- og råvareeksponeringer, fremgår af koncernregnskabet. Disse risici indberettes også til bestyrelsen og evalueres af bestyrelsens revisionsudvalget.


        Risiko i relation til regnskabsaflæggelse

        Baseret på Vestas 'risikostyringspolitik udarbejder Global Finance-funktionen en beskrivelse af de finansielle nøglerisici i forbindelse med regnskabsaflæggelse og de foranstaltninger, der træffes for at kontrollere sådanne risici. Global Finance arbejder aktivt med forankring af finansiel risikostyring i hele organisationen, herunder sikring af systematisk identifikation og styring af alle relevante risici i forbindelse med regnskabsaflæggelse. 

        Som led i den finansielle risikovurdering vurderer Vestas' bestyrelse og direktion årligt risikoen for bedrageri og de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere og/eller eliminere sådanne risici, herunder vurdering af muligheden for, at den generelle ledelse tilsidesætter kontrolforanstaltninger og påvirker regnskabsaflæggelsen. 

        Vestas’ regnskaber

        Kontrolaktiviteter

        Global Finance Compliance er ansvarlig for implementering, overvågning og rapportering af Vestas' globale finansielle processer og interne kontroller. Dette er med til at sikre ensartet design og struktur af koncernens interne kontroller. Formålet med koncernens kontrolaktiviteter er at sikre overholdelse af mål, politikker, manualer, procedurer mv., der er fastlagt af direktionen. 

        Endvidere skal aktiviteterne bidrage til at sikre, at eventuelle fejl, afvigelser og mangler forebygges, opdages og afhjælpes. 

        Vestas tilpasser og implementerer løbende globale finansielle processer og kontroller for alle enheder og funktioner med henblik på yderligere at begrænse risikoen for ukorrekt regnskabsaflæggelse.

        Information og kommunikation

        Politikker vedtaget af bestyrelsen fastsætter blandt andet overordnede krav til finansiel rapportering og ekstern regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende regler.

        Informationssystemerne er designet til at identificere, indsamle og formidle relevant information, rapporter mv løbende og på alle niveauer for at muliggøre effektive, pålidelige arbejdsgange og udøvelse af kontrol. Dette sker under behørig hensyntagen til den fortrolighed, der kræves i et børsnoteret selskab.

        Økonomistyring

        I relation til økonomistyring er det koncernens mål at skabe den nødvendige stabilitet til at kunne implementere strategisk udviklingsarbejde og på lang sigt opnå et konkurrencedygtigt afkast for selskabets aktionærer. Samtidig har koncernen til formål at reducere kapitalomkostningerne. 

        Koncernens vigtigste mulige metoder til at opretholde eller ændre kapitalstrukturen er: 

        • justering af udbytteniveauet, 
        • aktietilbagekøb, 
        • udstedelse af nye aktier, 
        • optagelse af nye lån, 
        • ændring af niveauet for finansiering via modtagne forudbetalinger og 
        • kredit ydet af leverandører. 

        Læs mere

        Årsrapport 2017
        Koncernstrategi (EN)
        Strategi for kapitalstrukturen (pdf) (EN)

        Skattepolitik

        Formålet med Vestas-koncernens skattepolitik er, at definere koncernens globale håndtering af skat, herunder styring, strukturering og risikostyring. 

        Politikken gælder for alle beslutninger, der direkte eller indirekte påvirker indberetning og/eller betaling af skatter uanset type, såfremt det relaterer til et af Vestas-koncernens selskaber. 

        Skatteerklæring 

        Vestas ønsker løbende at overholde gældende skattelovgivning i samarbejde med vores drift og interessenter for at opretholde vores omdømme og støtte aktionærinteresser. 

        Vestas-koncernens skattepolitik (EN) (pdf)

        Vestas-koncernens skattebetalinger EUR mio. 
        Regnskabsåret 2018 195
        Regnskabsåret 2017   262
        Regnskabsåret 2016
         212
        Regnskabsåret 2015   184
        Regnskabsåret 2014  148


        Selskabsdokumenter

        Oversigt over en række dokumenter der omhandler selskabets politikker og principper for god selskabsledelse og samfundsansvar:

        Lovpligtig redegørelser

        Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse
        I henhold til regnskabslovens § 107b og Nasdaq Copenhagen’ regler for børsnoterede selskaber skal alle børsnoterede selskaber forholde sig til Komitéens anbefalinger ud fra ”følg eller forklar-princippet”.

        Vestas’ stillingtagen til de enkelte anbefalinger er beskrevet i Vestas’ lovpligtige redegørelser. Anbefalingerne præciserer, at det er lige så legitimt for et selskab at forklare afvigelser som at følge en konkret anbefaling, idet det væsentligste er, at der skabes gennemsigtighed i selskabets ledelsesforhold.

        Lovpligtig redegørelse for kønsfordeling
        I henhold til regnskabslovens § 99b skal Vestas udarbejde en redegørelse vedrørende kønsfordelingen i Vestas.

        Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar (bæredygtighed)
        CSR-rapporten og Vestas’ årsrapport udgør Vestas’ 'Communication on Progress'(COP) iht. FN's Global Compact. Rapporten er udarbejder over de 10 FN Global Compacts-principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og bekæmpelse af korruption. 

        I henhold til regnskabslovens §99a udgør COP-rapporten Vestas’ lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.