Meddelelser

Nedenfor vises selskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, herunder regnskaber, annonceringer af større ordrer mv., som Vestas er forpligtet til at offentliggøre.

Pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S og de regionale forretningsenheder findes under Media News (kun engelsk) >

Nuværende aktiekurs

 %

'

Tilbage
15:55 - 03 Apr 2019

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 3. april 2019

Vestas Wind Systems A/S,  Aarhus, den 3. april 2019
Selskabsmeddelelse nr. 04/2019

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 3. april 2019
Den 3. april 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S i henhold til nedenstående dagsorden.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der udbetales udbytte på DKK 7,44 pr. aktie for regnskabsåret 2018, blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4.1 Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens forslag om at der vælges otte bestyrelsesmedlemmer blev godkendt.

4.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Henrik Andersen, Jens Hesselberg Lund og Lars Josefsson blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og derudover blev Bruce Grant, Eva Merete Søfelde Berneke og Helle Thorning-Schmidt valgt som nye medlemmer.

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar
5.1. Endelig godkendelse af bestyrelsens honorar for 2018
Bestyrelsens forslag, om at bestyrelseshonoraret og bestyrelsesudvalgshonoraret skulle forblive uændret som forhåndsgodkendt af generalforsamlingen i 2018, blev godkendt.

5.2. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2019
Bestyrelsens forslag, om at honoraret for 2019 baseres på et fast basishonorar på DKK 425.000 pr. bestyrelsesmedlem, med henholdsvis dobbelt og tredobbelt basishonorar til næstformanden og formanden, samt et udvalgshonorar på DKK 250.000 pr. udvalgsmedlemsskab og et udvalgsformandshonorar på DKK 450.000, blev godkendt.

6. Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen
7.1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital
Bestyrelsens forslag, om at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 205.696.003 til nominelt DKK 198.901.963 ved annullering af egne aktier, blev godkendt.

7.2 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsens forslag, om at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2020, blev godkendt.

8. Bemyndigelse til dirigenten
Dirigenten (med substitutionsret) blev bemyndiget til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne korrektioner som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

Efter generalforsamlingen blev der, afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev valgt som formand og Lars Josefsson blev valgt som næstformand i bestyrelsen.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Telefon: 6122 1913

Vedhæftet fil

Tilbage

Offentliggjorte vindmølleordrer

Listen nedenfor indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra 2014 til og med i dag. 

Faste og ubetingede ordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover offentliggøres som selskabsmeddelelser. 

Faste og ubetingede vindmølleordrer på mindre end 500 MW kan offentliggøres gennem pressemeddelelser fra de regionale forretningsenheder. Disse meddelelser findes som regel kun på engelsk og er tilgængelige under Media > News (EN).


  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2019

  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2018

  Offentliggjorte ordrer i 2017

  Offentliggjorte ordrer i 2016

  Offentliggjorte ordrer i 2015

  Offentliggjorte ordrer 2014


  Regler for offentliggørelse

  Som børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagen er Vestas forpligtet til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om Vestas, der kan få betydning for kursen på Vestas-aktien. Informationen sker gennem selskabsmeddelelser, fx:

  • Regnskaber
  • Meddelelser om faste og ubetingede mølleordrer på 500 MW eller derover
  • Meddelelser om serviceordrer med en værdi på EUR 500 mio. eller derover
  • Meddelelser om gennembrud på nye markeder
  • Meddelelser om etablering af nye produktionsanlæg
  • Incitamentsordninger
  • Storaktionærmeddelelser

  Information om andre væsentlige forhold, der ikke er underlagt de børsretslige regler, vil foregå gennem pressemeddelelser.

  Offentliggørelse af kursfølsomme informationer skal foregå hurtigt og så vidt muligt samtidigt i hele EU og EØS.

  Distribution

  For at sikre at Vestas Wind Systems A/S overholder de nævnte forpligtelser, har Vestas indgået en aftale om benyttelse af distributionsplatformen GlobeNewswire til distribution af alle selskabsmeddelelser, pressemeddelelser og regnskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S.

  Pressemeddelelser og andre nyheder fra Vestas Wind Systems A/S og de lokale forretningsenheder findes som hovedregel kun på engelsk og er tilgængelige på den engelske koncern hjemmeside under Media & News.

  Abonner på nyheder fra Vestas

  Hvis du ønsker at abonnere på selskabsmeddelelser og / eller pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, kan du tilmelde dig her.


  Meddelelser om faste og ubetingede ordrer

  Meddelelser om faste og ubetingede vindmølleordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover, hvorved der ved faste og ubetingede ordrer forstås at:

  • alle ”conditions precedent” (CP’er) i kontrakten er opfyldt, herunder at Vestas har en forpligtelse til at levere, at kunden har en forpligtelse til at overtage, og at finansieringen er på plads,  
  • forudbetalingen er modtaget, og  
  • eventuelle andre betingelser vedrørende projektet er opfyldt.